-
2
-
´
т
а
в
у
м
а
р
а
н
а
в
ā
с
у
ш
и´
т
ь
(
л
и
.
)
с
т
ь
я
*
,
´
т
а
в
у
м
ä
р
э
н
а
в
ā
с
о
х
н
у
т
ь
.
´
в
я
н
у
т
ь
(
о
л
и
с
т
ь
я
х
)
.
´
,
т
а
в
у
р
а
т
в
ё
р
д
ы
й
п
р
о
ч
н
ы
й
.
´
´
т
а
в
у
р
у
з
а
д
е´
р
ж
к
а
,
о
п
о
з
д
а
н
и
е
´
´
т
а
в
у
в
а
о
т
в
е´
р
с
т
и
е
,
д
ы
р
а
,
щ
*
л
ь
,
.
´
п
р
о
р
е´
з
.
´
.
т
а
в
у
с
ā
с
м
.
.
с
т
а
с
а
м
а
м
´
´
т
а
с
а
р
а
й
а
ч
е
л
н
о
к
(
т
к
а
ц
к
о
г
о
.
с
т
а
н
к
а
)
.
.
т
а
с
к
а
р
ā
м
в
о
р
.
.
т
а
с
н
ā
в
а
с
м
*
.
.
´
*
т
а
х
а
ñ
н
и
й
а
с
м
;
.
т
а
х
а
у
о
с
н
о
т
~
-
´
´
´
´
а
)
и
м
е´
ю
щ
и
й
п
л
о
с
к
у
ю
ф
о
р
м
у
и
л
и
п
о
в
е´
р
х
´
´
н
о
с
т
ь
;
б
)
п
л
а
с
т
и´
н
ч
а
т
ы
й
,
с
л
о
и´
с
т
ы
й
;
~
-
´
´
а
)
п
р
и
к
р
е
п
л
я
т
ь
п
л
а
с
т
и´
н
к
и
;
б
)
п
о
к
р
ы
.
.
.
´
´
´
в
а
т
ь
п
л
а
с
т
и´
н
к
а
м
и
(
м
е
т
а
л
л
а
и
т
п
)
-
´
´
т
а
х
а
у
г
а
л
а
с
л
а
н
е
ц
;
с
л
а
н
ц
е
в
а
.
´
т
а
я
г
л
и´
н
а
.
´
т
а
х
а
у
м
и
н
и
р
а
н
с
л
ю
д
а
-
´
´
т
а
х
а
у
в
а
1
)
п
л
а
с
т
и´
н
к
а
(
м
е
т
а
л
.
´
´
л
и
ч
е
с
к
а
я
)
;
2
)
з
а
м
о
к
´
´
т
а
х
а
у
с
и
т
и
й
а
м
а
о
т
т
и
с
к
с
-
´
,
´
и
з
о
б
р
а
ж
е´
н
и
я
в
ы
г
р
а
в
и
р
о
в
а
н
н
о
г
о
н
а
п
л
а
с
.
´
т
и´
н
к
е
´
´
´
т
а
х
а
н
а
м
а
з
а
п
р
е
щ
е´
н
и
е
в
е´
т
о
;
-
´
´
´
э
м
б
а
р
г
о
;
(
*
ද
)
~
э
к
о
н
о
м
и´
.
´
´
´
,
´
´
ч
е
с
к
и
й
б
о
й
к
о
т
э
к
о
н
о
м
и´
ч
е
с
к
и
е
с
а
н
к
ц
и
и
-
´
т
а
х
а
н
а
м
з
а
п
р
е
щ
ё
н
н
ы
й
,
о
б
ь
я
в
´
´
л
е
н
н
ы
й
в
н
е
з
а
к
о
н
а
´
~
в
х
о
д
´
´
´
´
в
о
с
п
р
е
щ
ё
н
;
~
к
у
р
и´
т
ь
з
а
п
р
е
щ
а
е
т
с
я
;
-
´
,
´
´
~
с
н
и
м
а
т
ь
з
а
п
р
е´
т
о
т
м
е
н
я
т
ь
з
а
´
´
´
п
р
е
щ
е´
н
и
е
;
~
н
а
л
а
г
а
т
ь
з
а
п
р
е´
т
,
´
´
´
з
а
п
р
е
щ
а
т
ь
;
~
н
а
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
-
´
´
а
р
е´
с
т
н
а
и
м
у
щ
е
с
т
в
о
(
в
о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
е
д
о
л
.
г
а
)
-
´
т
а
х
а
н
а
м
п
а
т
р
а
й
а
з
а
п
р
е
щ
а
.
´
.
-
ю
щ
и
й
ч
т
о
л
д
о
к
у
м
е´
н
т
-
´
т
а
х
а
н
а
м
б
а
*
а
й
а
п
р
а
в
о
н
а
.
´
´
´
´
л
о
ж
е´
н
и
я
з
а
п
р
е´
т
а
,
п
р
а
в
о
в
е´
т
о
.
т
а
х
а
н
с
и
м
а
х
а
н
с
и
р
а
з
г
-
´
´
у
с
т
а
л
ы
й
,
у
т
о
м
и´
в
ш
и
й
с
я
;
~
у
с
т
а
.
´
,
´
в
а
т
ь
у
т
о
м
л
я
т
ь
с
я
තවම - 2


තවමරනවා тавумаранавā суши´´ть (ли-

стья) .

තවමැරනවා тавумäрэнавā со´хнуть,

вя´нуть (о листьях).

තවර тавура твёрдый, про´чный.

තවරැ тавуру заде´´ржка, опозда´ние.

තවව тавува отве´´рстие, дыра´, щ ль,

проре´´ з.

තවසා тавусā см. තාපසය´ ා.

තසම тасама см. තසම.

තසරය тасарайа челно´к´ (ткацкого

станка).

තකරා таскарā м. вор.

තනාව таснāва см. තෘණාව.

තහංය´ тахаñнийа см. තහනම.

තහ тахаḋу осн. от තහව; ~ අාකාර

а) име´´ющий пло´скую фо´рму или пове´´рх-

ность; б) пласти´´нчатый, слои´´стый; ~ ගහ

නවා а) прикрепля´ть пласти´´нки; б) покры-

ва´ть пласти´´нк´ами (металла и т. п.).

තහගල тахаḋугала сла´нец; сланцева´-

тая гли´´на.

තහර тахаḋуминиран слюда´.

තහව тахаḋува 1) пласти´´нк´а (метал-

лическая) ; 2) замо´к´.

තහයම тахаḋуситийама о´ттиск´ с

изображе´´ния, вы´гравированного на плас-

ти´´нке.

තහනම таханама запреще´´ ние ве´´то;´

эмба´рго;´ අාක (ව ළ දා) ~ экономи´´-

ческий бойк´о´т, экономи´´ческие са´нк´ции.

තහන таханам запрещённый, обья´в-

ленный вне зак´о´на´ අැම ~ вход

воспрещён; ම ~ к´ури´´ть запреща´ется;´

~ අනවා снима´ть запре´´т, отменя´ть за-

преще´´ние; ~ කරනවා налага´ть запре´´т,

запреща´ть; බ ~ කරනවා нак´ла´дывать

аре´´ст на иму´щество (в обеспечение дол-

га) .

තහනප ය та ханампатрайа запреща´-

ющий что-л. докуме´´нт.

තහනබලය таханамба айа пра´во на-

ложе´´ния запре´´ та, пра´во ве´´то.

තහමහ тахансимаханси разг.

уста´лый, утоми´´вшийся; ~ වනවා уста-

ва´ть, утомля´ться.