*
*
-
2
*
-
´
*
*
т
ā
н
ā
п
а
т
и
к
р
а
м
а
й
а
д
и
п
.
´
´
´
´
´
л
о
м
а
т
и
п
-
м
е´
т
о
д
ы
и
п
р
а
в
и
л
а
д
и
п
л
о
м
а
т
и
и
´
.
т
ā
н
ā
п
а
т
и
й
ā
м
п
о
с
о
л
;
*
*
~
´
;
´
´
т
а
т
а
ш
е´
п
о
с
о
л
ь
с
т
в
а
´
´
~
ч
р
е
з
в
ы
ч
а
й
н
ы
й
и
п
о
л
н
о
м
о
ч
н
ы
й
.
´
п
о
с
о
л
-
,
´
т
ā
н
ā
й
а
м
а
г
о
с
т
и´
н
и
ц
а
п
а
н
с
и
о
.
´
н
а
т
-
.
т
ā
н
ā
й
а
м
к
ā
р
а
й
ā
м
х
о
.
´
,
´
´
з
я
и
н
г
о
с
т
и´
н
и
ц
ы
п
а
н
с
и
о
н
а
т
а
.
.
т
ā
н
Ə
с
м
1
1
-
,
´
т
ā
н
н
о
в
ы
й
н
е
о
т
б
е
л
ё
н
н
ы
й
(
о
т
к
а
.
н
и
)
´
.
т
ā
н
т
у
в
ā
о
с
н
о
т
;
-
´
,
´
~
р
а
с
х
о
л
а
ж
и
в
а
т
ь
о
б
е
с
к
у
р
а
ж
и
.
в
а
т
ь
-
´
т
а
н
т
у
в
а
в
а
1
)
о
б
е
с
к
у
р
а
ж
е
н
´
´
´
н
о
с
т
ь
´
2
)
у
п
а
д
о
к
д
у
х
а
;
3
)
н
е
д
о
у
м
е´
н
и
е
,
-
,
´
,
´
´
р
а
с
т
е´
р
я
н
н
о
с
т
ь
;
4
)
к
о
л
е
б
а
н
и
е
с
о
м
н
е´
н
и
е
н
е
.
´
р
е
ш
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
-
,
´
т
ā
п
а
т
е
р
м
и´
ч
е
с
к
и
й
т
е
р
м
о
;
~
*
*
-
.
´
т
е
р
м
о
э
л
е
к
т
р
и´
ч
е
с
к
и
й
´
т
ā
п
а
н
а
й
а
1
)
*
к
а
р
;
2
)
г
о
р
е´
н
и
е
;
´
.
´
´
´
3
)
т
е
п
л
о
т
а
´
4
)
с
о
л
н
ц
е
;
5
)
м
и
ф
о
д
н
а
и
з
.
´
1
с
т
р
е
л
*
а
м
ы
-
´
т
ā
п
а
н
и
й
а
1
)
л
е
г
к
о
в
о
с
п
л
а
м
е
н
я
-
´
´
´
´
ю
щ
и
й
с
я
,
т
о
р
ю
ч
и
й
;
2
)
р
а
с
к
а
л
ё
н
н
ь
*
й
д
о
к
р
а
с
´
´
´
´
н
а
,
д
о
б
е
л
а
;
3
)
и
з
л
у
ч
а
ю
щ
и
й
с
п
е
т
,
г
о
р
я
щ
и
й
;
.
´
´
´
т
л
е´
ю
щ
и
й
;
4
)
з
о
л
о
т
о
й
,
з
о
л
о
т
и´
с
т
ы
й
-
´
´
т
ā
п
а
н
й
а
š
т
и
к
а
т
е
р
м
о
я
д
е
р
.
´
´
н
ы
й
-
~
т
е
р
м
о
я
д
е
р
н
а
я
р
е
а
к
ц
и
п
´
´
т
ā
п
а
й
а
1
)
т
е
п
л
о
ж
а
р
;
2
)
г
о
р
е
,
.
´
п
е
ч
а
л
ь
-
´
´
т
ā
п
а
с
а
м
о
н
а
с
т
ы
р
с
к
и
й
;
м
о
н
а
ш
е
с
´
´
к
и
й
;
а
с
к
е
т
и
ч
е
с
к
и
й
,
о
т
ш
*
е´
л
ь
н
и
ч
е
с
к
и
й
;
~
-
с
м
~
(
-
´
´
)
м
о
н
а
с
т
ы
р
ь
´
~
м
о
н
а
с
т
ы
р
ь
;
о
б
.
´
´
*
ц
и
н
а
а
с
к
е´
т
о
в
-
´
,
´
т
ā
п
а
с
а
к
а
м
а
а
с
к
е
т
и´
з
м
о
т
ш
*
е´
л
ь
.
´
*
и
ч
е
с
т
в
о
;
м
о
н
а
ш
е
с
т
в
о
-
´
´
.
т
ā
п
а
с
а
й
ā
м
м
о
н
а
х
,
о
т
ш
*
ё
л
ь
.
´
´
н
и
к
,
а
с
к
е´
т
-
´
т
ā
п
а
с
ā
к
ā
р
а
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
у
ю
-
´
´
´
щ
и
й
а
с
к
е
т
и
з
м
у
,
а
с
к
е
т
и
ч
е
с
к
и
й
,
о
т
ш
е´
л
ь
н
и
.
ч
е
с
к
и
й
-
т
ā
п
а
с
ā
г
ā
р
а
й
а
1
)
м
о
н
а
с
- 2


තානාප මය тāнāпатик´рамайа дип-

лома´тип-´ ме´´тоды и пра´вила диплома´тии.

තානාපයා тāнāпатийā м. посо´л; ප ~

атташе´´ посо´льства;´ ෂ හා ණ

බලැ~ чрезвыча´йный и полномо´чный

посо´л.

තානායම тāнāйама гости´´ница, пансио-

на´т.

තානායකාරයා тāнāйамкāрайā м. хо-

зя´ин гости´´ницы, пансиона´та.

තා тāнƏ см. තානය 11.

තා тāн но´вый, неотбелённый (о тка-

ни) .

තාවා тāнтувā осн. от තාවාව;´

~ වනවා расхола´живать, обескура´жи-

вать.

තාවාව тантувава 1) обескура´жен-

ность´ 2) упа´док ду´ха; 3) недоуме´´ние,

расте´´рянность; 4) колеба´ние, сомне´´ние, не-

реши´´тельность.

තාප тāпа терми´´ческий, термо-; ~ ද 

термоэлектри´´ческий. -

තාපනය тāпанайа 1) кар; 2) горе´´ние;

3) теплота´´ 4) со´лнце;´ 5) миф. одна´ из

стрел 1 а´мы.

තාපය тāпанийа 1) легковоспламеня´-

ющийся, торю´чий;´ 2) раск´алённьй до´крас-

на´, добела´; 3) излуча´ющий спет, горя´щий;

тле´´ющий; 4) золото´й, золоти´´стый.

තාපනක тāпанйаšтик´а термоя´дер-

ный- ~  යාව термоя´дерная реа´кцип.

තාපය тāпайа 1) тепло´ жар; 2) го´ре,

печа´ль.

තාපස тāпаса монасты´рский; мона´шес-

кий; аскети´ческий, отше´´льнический; ~ වෘ

ය см තාපසකම- ~ හාරය (වහ

ර) монасты´рь´ ~ සමාගම монасты´рь; об-

ци´на аске´´тов.

තාපසකම тāпасакама аскети´´зм, отше´´ль-

ичество; мона´шество.

තාපසයා тāпасайā м. мона´х, отшё´ль-

ник´, аске´´т.

තාපසාකාර тāпасāкāра соотве´´тствую-

щий аскети´зму, аскети´ческий, отше´´льни-

ческий.

තාපසාගාරය тāпасāгāрайа 1 ) монас-