*
-
´
т
ā
р
а
к
и
т
а
з
в
ё
з
д
н
ы
й
,
у
с
е´
я
н
н
ы
й
.
з
в
ё
з
д
а
м
и
´
´
т
ā
р
а
й
а
1
)
ж
е
м
ч
у
ж
и
н
а
;
2
)
с
е
р
е
б
р
о
;
-
´
´
´
,
´
3
)
в
ы
с
о
к
и
й
т
о
н
в
ы
с
о
к
а
я
н
о
т
а
(
в
м
у
з
ы
.
´
´
к
е
)
;
4
)
с
к
е
л
е´
т
.
т
ā
р
ā
о
с
н
о
т
-
~
.
´
.
с
м
;
~
а
)
н
е´
б
о
(
о
у
к
в
.
з
в
ё
з
д
н
ы
й
п
у
т
ь
)
´
б
)
а
т
м
о
с
ф
´
р
а
.
т
ā
р
ā
д
х
и
п
а
т
и
й
ā
с
м
.
´
´
´
т
ā
р
ā
в
а
1
)
з
в
е
з
д
а
;
2
)
з
р
а
ч
о
к
*
.
´
3
)
б
о
г
и´
н
я
.
´
.
т
ā
р
ā
в
ā
м
с
ё
л
е
з
е
н
ь
.
´
.
т
ā
р
ā
в
ī
ж
*
у
т
к
а
.
.
т
ā
р
у
к
ā
в
а
р
а
з
г
о
т
.
´
т
ā
р
у
й
а
й
а
м
о
л
о
д
о
с
т
ь
-
´
´
´
т
ā
р
к
и
к
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
л
о
г
и
.
´
´
к
е
;
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
,
л
о
г
и´
ч
н
ы
й
,
´
´
.
т
ā
р
к
и
к
а
й
а
м
1
)
с
п
о
р
щ
и
к
.
´
´
´
´
´
п
о
л
е
м
и´
с
т
;
2
)
л
о
г
и
к
;
3
)
ф
и
л
о
с
о
ф
´
´
´
т
ā
л
а
1
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
м
у
з
ы
к
е
;
´
,
´
´
´
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
ы
й
;
2
)
н
а
п
е´
в
н
ы
й
м
е
л
о
д
и´
ч
н
ы
й
;
´
´
´
3
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
п
а
л
ь
м
и´
р
е
;
~
.
´
´
п
а
л
ь
м
и´
р
о
в
а
я
р
о
щ
а
-
´
т
ā
л
а
п
а
ñ
к
т
и
й
а
п
а
л
ь
м
и´
р
о
.
´
в
а
я
р
о
щ
а
´
т
ā
*
*
а
п
а
т
р
а
й
а
л
и
с
т
п
а
л
ь
м
и´
р
ь
*
*
,
.
(
у
п
о
т
р
д
л
я
п
и
с
ь
м
а
в
с
к
а
т
а
н
н
о
м
в
и
д
е
.
с
л
у
ж
и
т
у
к
р
а
и
*
е
н
и
е
м
)
*
.
т
ā
л
а
п
а
т
р
и
к
ā
в
а
с
м
*
1
.
*
.
´
´
т
ā
*
а
п
п
т
а
н
о
т
н
а
я
т
е
т
р
а
д
ь
1
.
´
´
ඵ
т
ā
л
а
п
х
а
*
а
й
а
о
р
е´
х
п
а
л
ь
м
и
р
ы
1
.
´
´
´
т
а
л
а
б
ī
д
ж
а
с
е´
м
я
п
а
л
ь
м
и´
р
ы
1
.
´
,
´
т
ā
л
а
м
а
м
е
л
о
д
и
я
м
о
т
и´
в
1
-
т
ā
л
а
м
п
а
а
й
а
в
и
д
т
а
м
и
л
ь
1
.
с
к
о
й
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
о
й
т
а
р
е
л
к
и
1
´
´
´
т
ā
л
а
й
а
1
)
м
е
л
о
д
и
я
,
м
о
т
и´
в
-
1
-
´
´
´
´
п
л
я
с
а
т
ь
п
о
д
д
у
д
к
у
;
2
)
л
а
1
´
´
д
о
н
ь
;
3
)
в
и
д
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
о
й
т
а
р
е
л
к
и
;
4
)
1
.
´
п
а
л
ь
м
и
р
1
.
´
т
ā
л
а
в
а
у
в
а
в
е´
е
р
1
´
´
´
´
´
´
´
´
т
ā
л
и
й
а
1
)
г
о
р
ш
о
к
,
к
о
т
е
л
о
к
;
б
а
к
;
1
.
´
´
´
´
2
)
ж
е´
н
с
к
о
е
з
о
л
о
т
о
е
н
а
ш
е´
й
н
о
е
у
к
р
а
ш
е´
н
и
е
1
.
т
ā
*
*
у
н
ё
б
н
ы
й
1
.
´
т
ā
л
у
к
ā
в
а
н
ё
б
о
1
තා ර -


තාර ත тāракита звёздный, усе´´янный

звёздами.

තාරය тāрайа 1) жемчу´жина; 2) серебро´;

3) высо´кий тон, высо´к´ая но´та (в музы-

ке);´ 4) скеле´´т.

තාරා тāрā осн. от තාරාව- ~ පයා

см. තාරකාපය; ~ පථය а) не´´бо (оукв.

звёздный путь)´ б) атмосф´ра.

තාරාපයා тāрāдхипатийā см. තාර

කාපයා.

තාරාව тāрāва 1) звезда´; 2) зрачо´к´

3) боги´´ня.

තාරාවා тāрāвā м. сё´лезень.

තාරා тāрāвī ж. у´тка.

තාරැකාව тāрукāва разг. от තාරකාව.

තාරැණය тāруṅйайа мо´лодость.

තා ක тāркика относя´щийся к´ ло´ги-

ке; логи´´ческий, логи´´чный.

තා කයා тāркикайа м. 1) спо´рщик´,

полеми´´ст;´ 2) ло´гик´; 3) фило´соф.

තාල тāла 1) относя´щийсп к´ му´зыке;

музыка´льный;´ 2) напе´´вный, мелоди´´чный;

3) относя´щийся к´ пальми´´ре; ~ පංය

пальми´´ровая ро´ща.

තාලපං ය тāлапаñ ктийа пальми´´ро-

вая ро´ща.

තාලපය тā апатрайа лист пальми´´рь

(употр. для письма, в скатанном виде

служит украи ением).

තාලපකාව тāлапатрикāва см. තාලප

 ය. 1

තාලපාත тā аппта но´тная тетра´дь. 1

තාලඵලය тāлапха айа оре´´х пальми´ры. 1

තාලජ талабīдж´а се´´мя пальми´´ры. 1

තාලම тāлама мело´дия, моти´´в. 1

තාලපටය тāлампаṫайа вид тамиль-1

ской музыкальной тарелки. 1

තාලය тāлайа 1) мело´дия, моти´´в-´ තාල 1

යට නටනවා пляса´ть под ду´дк´у;´ 2) ла-1

до´нь;´ 3) вид музыкальной тарелки; 4) 1

пальми´рෘ. 1

තාලවව тāлаваṫува ве´´ер. 1

තාය тāлийа 1) горшо´к´, к´отело´к´;´ бак´;´ 1

2) же´´нское золото´е наше´´йное украше´´ние. 1

තා тā у нёбный. 1

තාකාව тāлук´āва нёбо. 1