7
*
*
*
*
*
´
´
´
*
т
у
в
ā
й
а
п
о
л
о
т
е´
н
ц
е
;
с
а
л
ф
´
т
к
а
;
.
´
´
*
~
м
а
т
е
р
и
а
л
д
л
я
п
о
л
о
т
е´
н
е
ц
~
;
´
.
т
у
в
ā
л
а
о
с
н
о
т
´
´
´
´
*
а
)
р
а
н
и
т
ь
;
б
)
р
а
з
д
и
р
а
т
ь
,
р
а
з
р
ы
в
а
т
ь
;
.
´
*
~
б
ы
т
ь
р
а
н
е
н
н
ь
м
.
´
*
т
у
в
ā
л
а
к
а
р
у
в
ā
м
.
р
а
н
е
н
ы
й
´
´
*
т
у
в
ā
л
а
й
а
р
а
н
а
;
ඵ
~
л
ё
г
к
а
п
-
´
´
р
а
н
а
;
(
)
~
к
р
о
в
о
т
о
ч
а
.
´
щ
а
я
р
а
н
а
.
´
т
у
в
ā
л
а
л
а
т
р
а
н
е
н
ы
й
.
´
,
´
´
т
у
š
*
а
ш
е
л
у
х
а
з
е
р
н
а
м
я
к
и´
н
а
´
´
,
´
т
у
š
ā
р
а
1
)
х
о
л
о
д
н
ы
й
м
о
р
о
з
н
ы
й
;
´
´
´
´
с
н
е´
ж
н
ы
й
;
2
)
п
о
к
р
ы
т
ы
й
р
о
с
о
й
,
р
о
с
и´
с
т
ы
й
*
.
´
,
´
3
)
т
у
м
а
н
н
ы
й
с
ы
р
о
й
.
´
ч
´
´
т
у
š
ā
р
а
к
а
а
и
а
с
о
с
у
л
ь
к
а
´
*
т
у
š
ā
р
а
к
и
р
а
а
х
о
л
о
д
н
ы
й
.
)
(
л
у
ч
э
п
и
т
е
т
*
1
у
н
ы
*
-
.
т
у
š
а
р
а
к
š
Ə
т
р
а
1
л
*
д
н
и
.
´
´
´
.
.
´
´
к
о
в
ы
й
;
2
м
н
л
е
д
н
и
к
о
в
ы
е
п
о
л
я
т
у
š
ā
р
а
к
š
Ə
т
р
а
д
х
а
*
.
´
´
´
р
м
а
й
а
т
е
о
р
и
я
л
е
д
н
и
к
о
в
-
´
´
т
у
š
ā
р
а
к
š
Ə
т
р
а
й
а
с
н
е´
ж
.
´
´
´
н
о
е
п
о
л
е
;
л
е
д
н
и
к
-
т
у
š
ā
р
а
н
и
п
ā
т
а
й
а
1
)
с
н
е
-
´
´
´
´
´
г
о
п
а
д
;
2
)
в
ы
п
а
д
е´
н
и
е
р
о
с
ы
;
о
п
у
с
к
а
н
и
е
т
у
.
´
м
а
н
а
.
т
у
š
ā
р
а
п
ā
т
а
й
а
с
м
.
´
.
´
´
т
у
š
ā
р
а
п
э
т
т
а
с
н
е
ж
ч
н
к
а
´
т
у
š
а
р
а
м
а
с
т
а
к
а
и
м
е´
ю
щ
и
й
.
´
´
с
н
е
г
о
в
у
ю
в
е
р
ш
и´
н
у
´
т
у
š
ā
р
а
й
а
1
)
м
о
р
о
з
;
2
)
с
н
е
г
;
.
´
´
´
л
ё
д
;
3
)
р
о
с
а
;
4
)
т
у
м
а
н
;
с
ы
р
о
с
т
ь
.
´
т
у
š
ā
р
а
р
а
т
х
а
й
а
с
а
н
и
-
´
,
т
у
š
*
а
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
ё
н
н
ы
й
с
ч
а
с
т
л
и
-
´
,
´
´
,
в
ы
й
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
;
~
б
л
а
г
о
б
л
а
г
о
д
е
я
.
´
,
н
и
е
м
и´
л
о
с
т
ь
´
.
т
у
š
и
о
с
н
о
т
;
~
,
´
´
(
*
)
в
ы
з
ы
в
а
ю
щ
и
й
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
е´
н
и
е
´
,
´
´
р
а
д
о
с
т
ь
;
р
а
д
о
с
т
н
ы
й
п
р
и
я
т
н
ь
*
й
;
~
.
´
,
´
-
*
д
о
в
л
е
т
в
о
р
е´
н
и
е
у
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
и
е
-
т
у
š
и
м
а
т
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
ё
н
н
ы
й
,
.
´
,
´
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
р
а
д
о
с
т
н
ы
й
.
.
т
у
š
т
и
м
а
т
к
а
м
а
с
м
-
´
,
т
у
š
*
т
и
й
а
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
е´
н
и
е
р
а
.
д
о
с
т
ь
ා7 


වාය тувāйа полоте´´ нце; салф ´ тк´а ;´

~ ර материа´л для полоте´´нец.

වාල тувāла осн. от වාලය´ ;´ ~ කර

නවා а) ра´нить; б) раздира´ть, разрыва´ть;

~ වනවා быть ра´неннь м.

වාලකරැවා тувāлакарувā м. ра´неный.

වාලය тувāлайа ра´на; ඵ ~ лёгк´ап

ра´на;  ගලන (රන) ~ кровоточа´-

щая ра´на.

වාලල тувāлалат ра´неный.

ෂ туšа шелуха´ зерна´, мяки´´на.

ෂාර туšāра 1) холо´дный, моро´зный;´

сне´´жный; 2) покры´ тый росо´й, роси´´стый

3) тума´нный, сыро´й.

ෂාරකණය туšāрак´аṅаиа сосу´лчьк´а.

ෂාර රණ туšāракираṅа хол о´дный

луч (эпитет 1уны).

ෂාර туšаракšƏтра 1. л дни-

к´о´вый; 2. мн. ледник´о´вые поля´.

ෂාරධමය туšāракšƏтрадха

рмайа тео´рия ледник´о´ в.

ෂාරය туšāракšƏтрайа сне´´ж´-

ное по´ле; ледни´к´.

ෂාරපාතය туšāранипāтайа 1) сне-

гопа´д; 2) выпаде´´ние росы´; опуск´а´ние ту-

ма´на.

ෂාරපාතය туšāрапāтайа см. ෂාර

පාතය´ .

ෂාරපත туšāрапэтта снежч´нк´а.

ෂාරමතක туšарамастака име´´ющий

снегову´ю верши´´ну.

ෂාරය туšāрайа 1) моро´з; 2) снег;

лёд; 3) роса´; 4) тума´н; сы´рость.

ෂාරරථය туšāраратхайа са´ни.

ට туšṫа удовлетворённый, счастли´-

вый, дово´льный; ~ වරය бла´го, благодея´-

ние, ми´´лость.

 туšṫи осн. от ය; ~ ජ´නක

( යක) вызыва´ющий удовлетворе´´ ние,

ра´дость; ра´достный, прия´тнь й; ~ නය

- довлетворе´´ние, удово´льствие.

- ම туšṫимат удовлетворённый,

дово´льный, ра´достный.

මකම туšтиматкама см. ය.

ය туšтийа удовлетворе´ние, ра´-

дост ь.