-
2
-
´
´
´
.
т
у
с
а
с
м
-
~
м
я
к
и
н
-
´
´
´
´
´
,
н
ы
й
п
о
х
о
ж
и
й
н
а
м
я
к
и´
н
у
;
~
и
м
е´
ю
.
´
´
*
ц
и
й
м
я
к
и
н
у
-
´
.
т
у
с
а
р
а
с
м
;
~
п
р
и
.
´
´
н
о
с
я
щ
и
й
р
о
с
у
(
э
п
и
т
е
т
*
1
у
н
ы
)
´
;
.
и
т
у
с
т
а
о
с
н
о
т
~
.
´
´
.
м
и
ф
ж
и´
т
е
л
ь
р
а
я
´
.
т
у
с
и
т
а
й
а
1
)
м
и
ф
с
ч
а
с
т
л
и
в
ь
*
й
´
и
л
и
ч
е
т
в
ё
р
т
ы
й
б
о
ж
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
м
и
р
;
2
)
.
´
,
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
е´
н
и
е
с
ч
а
с
т
ь
е
-
´
´
´
´
т
у
х
и
н
а
й
а
1
)
и
н
е
й
;
р
о
с
а
;
2
)
л
у
н
-
´
´
´
н
ы
й
с
в
е
т
;
3
)
к
а
м
ф
а
р
а
;
4
)
б
е´
л
о
е
с
а
н
д
а
л
о
.
´
в
о
е
д
е´
р
е
в
о
.
´
,
*
т
у
л
а
п
о
с
л
е
л
о
г
в
в
н
у
т
р
и
´
´
´
´
´
ඵ
т
у
л
у
л
а
т
о
н
к
о
е
п
л
а
т
ь
е
,
т
о
н
к
а
я
.
´
´
*
д
е´
ж
д
а
.
´
´
т
у
а
й
а
к
о
л
ч
а
н
.
.
т
у
а
в
а
с
м
;
-
.
т
т
у
у
о
с
н
о
т
~
´
-
´
´
-
а
)
р
а
з
б
и
в
а
т
ь
в
д
р
е´
б
е
з
г
и
;
б
)
о
т
в
е
р
г
а
т
ь
с
.
´
п
р
е
з
р
е´
н
и
е
м
´
´
´
т
у
т
у
в
а
1
)
ч
е
р
е
п
о
к
;
2
)
к
у
с
о
к
,
.
´
´
´
*
с
к
о
л
о
к
-
´
´
т
у
б
б
а
й
а
п
о
х
о
р
о
н
н
ы
е
д
р
о
г
и
,
п
о
.
´
´
´
х
о
р
о
н
н
ы
е
н
о
с
и´
л
к
и
´
´
´
т
у
р
а
л
к
а
р
а
н
а
в
ā
1
)
м
о
р
п
с
и
т
ь
-
.
´
´
´
2
)
п
е
р
е
с
т
а
в
а
т
ь
,
п
р
е
к
р
а
щ
а
т
ь
с
я
(
о
д
о
ж
д
е
)
-
´
,
´
´
,
´
т
у
р
а
б
ы
с
т
р
ы
й
с
к
о
р
ы
й
п
р
о
в
о
р
.
н
ы
й
´
´
´
෋
т
у
р
й
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
м
у
з
ы
к
е
;
.
´
´
´
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
ы
й
;
м
е
л
о
д
и´
ч
н
ы
й
´
෋
*
т
у
р
й
а
г
ā
й
а
н
ā
к
ā
р
а
й
ā
.
´
´
ч
.
м
м
у
з
ы
к
а
н
т
.
´
г
н
෋
т
у
р
й
а
ā
а
а
м
а
о
п
е
р
а
-
´
෋
*
т
у
р
й
а
н
ā
д
а
к
р
а
м
а
й
а
г
а
м
.
м
а
´
´
෋
т
у
р
й
а
н
ā
д
а
й
а
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
ы
й
.
´
з
в
у
к
-
෋
т
у
р
й
а
б
х
ā
а
й
а
м
у
з
ы
.
´
´
´
к
а
л
ь
н
ы
й
и
н
с
т
р
у
м
е´
н
т
-
´
´
෋
т
у
р
й
а
й
а
м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
ы
й
и
н
с
т
п
у
.
´
м
е´
н
т
.
෋
т
у
р
й
а
р
ā
в
а
й
а
с
м
෋
-
.
-
.
෋
т
у
р
й
а
в
ā
д
а
к
а
й
ā
м
м
у
з
ы
.
´
´
к
а
н
т
ස - 2


ස туса см. ෂ-´ ~ අාකාර мяк´и´н-

ный, похо´жий на мяк´и´´ну;´ ~ අැ име´´ю-

ций мяк´и´ну.

සර тусара см. ෂාර;´ ~ කර при-

нося´щий росу´ (эпитет 1уны).

ත тусита осн. от තය;´ ~ කාය

миф. жи´´тель ра´я.

තය туситайа 1) миф. счастли´вь й

или четвёртый боже´´ственный мир; 2)

удовлетворе´ние, сча´стье.

නය тухинайа 1) и´ней;´ роса´; 2) лу´н-

ный свет; 3) к´амфара´; 4) бе´лое санда´ло-

вое де´´рево.

 ළ тула послелог в, внутри´.

ඵල тулула то´нк´ое пла´тье, то´нк´ая

де´´ ж´да.

තණය туṅайа к´олча´н.

තණාව туṅава см. තණය.

ත туту осн. от -තව; ~ කරනවා

а) -разбива´ть вдре´´безги;- б) отверга´ть с

презре´´ нием.

තව тутува 1) черепо´к; 2) кусо´к´,

ск´ о´л ок´.

තබය туббайа похоро´нные дро´ги, по-

хоро´нные носи´´лк´и.

තර කරනවා туралк´аранавā 1) морпси´ть-´

2) перестава´ть, прек´раща´ться (о дожде).

තණ турṅа бы´стрый, ск´о´рый, прово´р-

ный.

තය෋ турйа относя´щийся к´ му´зыке;

музык´а´льный; мелоди´´чный.

තය෋ගාය´නාකාරයා турйагāйанāкāрайā

м. музычк´а´нт.

තය෋නාඩගම турйанāḋагама о´пера.

තය෋නාද මය турйанāдакрамайа га´м-

ма .

තය෋නාදය турйанāдайа музык´а´льный

з вук´.

තය෋භාඩය турйабхāṅḋайа музы-

к´а´льный инструме´´нт.

තය෋ය турйайа музык´а´льный инстпу-

ме´´ н т.

තය෋රාවය турйарāвайа см. තය෋නා

දය. -

තය෋වාදකයා турйавāдакайā м. музы-

к´а´нт.