´
*
т
э
л
к
а
а
д
а
с
и
п
р
о
м
а
с
л
е
н
н
а
п
.
´
,
´
б
у
м
а
г
а
в
о
щ
а
н
к
а
-
´
.
-
т
э
л
к
а
р
а
й
ā
м
м
о
с
к
а
т
е´
л
ь
.
´
щ
и
к
´
.
*
т
э
л
к
ä
с
б
а
в
ā
м
ч
е
р
е
п
а
х
а
.
´
´
´
с
т
о
н
к
о
й
к
о
ж
е
й
.
´
හ
*
т
э
л
к
у
х
у
м
б
и
й
а
м
в
и
д
.
м
а
л
е
н
ь
к
о
г
о
к
р
а
с
н
о
г
о
м
у
р
а
в
ь
я
-
´
*
т
э
л
к
у
л
ā
в
а
б
у
т
ы
л
ь
и
з
п
о
д
.
´
м
а
с
л
а
-
т
э
л
г
а
б
а
ā
в
а
1
)
б
е
н
з
о
к
о
.
´
´
´
´
л
о
н
к
а
;
2
)
н
е
ф
т
е
х
р
а
н
и´
л
и
щ
е
ч
´
,
´
´
т
э
*
г
а
в
а
о
с
е
л
о
к
т
о
ч
и´
л
ь
н
ы
й
.
´
к
а
м
е
н
ь
-
´
´
´
т
э
л
т
ī
н
т
а
м
а
с
л
я
н
а
я
к
р
а
с
-
´
´
,
´
;
к
а
~
к
а
р
т
и´
н
а
н
а
п
и
с
а
н
н
а
я
м
а
с
.
´
´
л
п
н
ы
м
и
к
р
а
с
к
а
м
и
.
.
*
හ
т
э
л
п
п
л
а
н
г
ā
м
в
и
д
з
м
е
и
т
э
л
м
ō
*
*
а
1
)
п
р
е
с
с
д
л
я
в
ы
-
.
´
´
´
ж
и
м
а
н
и
я
м
а
с
л
а
;
2
)
м
а
с
л
о
з
а
в
о
д
.
.
т
э
л
л
а
с
м
*
-
´
´
т
э
*
с
а
й
а
м
а
м
а
с
л
п
н
а
я
к
р
а
с
.
´
к
а
.
.
т
э
в
а
г
а
с
м
.
´
.
т
э
в
и
а
н
а
р
е
ч
т
р
и´
ж
д
ы
.
.
.
т
э
в
и
д
а
с
м
-
´
,
´
т
э
в
у
н
а
1
)
б
л
е
с
т
я
щ
и
й
с
в
е
р
к
а
-
,
´
´
´
ю
щ
и
й
;
2
)
н
а
с
ы
щ
е
н
н
ы
й
;
п
р
о
п
и´
т
а
н
н
ы
й
н
а
.
´
п
о
л
н
е
н
н
ы
й
´
´
т
э
в
у
н
ā
в
а
х
в
а
л
а
,
б
л
а
г
о
д
а
р
е´
-
.
н
и
е
.
´
т
э
в
э
н
и
т
р
е´
т
и
й
.
.
т
э
с
а
т
о
м
.
´
,
´
т
э
с
у
о
с
т
а
в
ш
и
й
с
я
о
с
т
а
т
о
ч
н
ы
й
.
´
´
´
´
т
э
с
у
м
а
в
о
р
о
в
с
т
в
о
,
к
р
а
ж
а
.
´
´
´
´
т
э
с
у
в
а
с
л
о
в
о
;
р
е
ч
ь
;
р
а
з
г
о
в
о
р
´
*
т
э
с
т
а
м
Ə
н
т
у
в
а
з
а
в
е
щ
а
*
.
н
и
е
-
,
ч
´
т
э
х
э
у
у
с
т
а
л
ы
й
у
т
о
м
л
ё
н
´
-
´
´
н
ы
й
;
и
с
т
о
щ
ё
н
н
ы
й
;
~
у
т
о
м
л
я
т
ь
*
´
´
´
´
и
с
т
о
щ
а
т
ь
;
~
у
с
т
а
в
а
т
ь
,
у
т
о
м
л
я
-
.
т
ь
с
я
-
,
´
т
э
х
э
у
в
а
у
с
т
а
л
о
с
т
ь
у
т
о
м
.
´
´
´
л
е´
н
и
е
;
и
с
т
о
щ
е´
н
и
е
.
´
.
*
т
э
*
э
с
а
ч
и
с
л
т
р
и
н
а
д
ц
а
т
ь
.
.
л
т
э
э
с
о
с
н
о
т

තකඩ  тэлкаḋадаси прома´сленнап

бума´га, воща´нка.

-තකාරයා тэлкарайā м. москате´´ль-

щик´.

තකැබෑවා тэлкäсбавā м. черепа´ха

с то´нкой к´о´жей.

තහය´ා тэлкухумбийа м. вид

маленького красного муравья.

ත ළාව тэлкулāва буты´ль из-под

ма´сла.

තගබඩාව тэлгабаḋāва 1) бензоко-

ло´нк´а;´ 2) нефтехрани´´лище.

තගල тэ гава осело´к´, точи´´лчьный

ка´мень.

තත тэлтīнта ма´сляная к´ра´с-

ка; ~ යම карти´´на, напи´санная ма´с-

лпными кра´ск´ами.

තපා ළ හා тэлпплангā м. вид змеи.

තමල тэлмō а 1) пресс для вы-

жима´ния ма´сла; 2) маслозаво´д.

තල тэлла см. තර.

තසායම тэ сайама ма´слпная кра´с-

к´а.

තවග тэвага см. වග.

තට тэвиṫа нареч. три´´жды.

තද тэвида см. ධ. .

තවන тэвуна 1) блестя´щий, сверка´-

ющий; 2) насы´щенный;´ пропи´´танный, на-

по´лненный.

තවනාව тэвунāва хвала´, благодаре´´-

ние.

තව тэвэни тре´´тий.

තස тэсат ом. ශය.

තස тэсу оста´вшийся, оста´точный.

තසම тэсума воровство´, к´ра´ж´а.

තසව тэсува сло´во;´ речь;´ разгово´р.

තතව тэстамƏнтува завеща´

н ие.

තහට тэхэṫṫу уста´лчый, утомлён-

ный;´ истощённый; ~ කරනවා утомля´ть-´

истоща´ть;´ ~ වනවා устава´ть, утомля´-

ться.

තහව тэхэṫṫува уста´лость, утом-

ле´´ ние;´ истоще´´ н ие.

ත ළස тэ эса числ. трина´дцать.

ත ළ  тэлэс осн. от ත ළ ස.