*
*
-
3
(
-
´
´
´
к
р
у
ж
е´
н
и
е
-
~
п
о
р
а
ж
а
т
ь
,
и
з
у
м
.
´
,
´
л
я
т
ь
о
ш
е
л
о
м
л
я
т
ь
-
´
т
ō
н
т
у
в
а
с
л
а
б
о
с
т
ь
,
т
о
ш
н
о
.
´
´
,
´
т
а
г
о
л
ю
в
о
к
р
у
ж
е´
н
и
е
´
´
т
ō
н
л
а
н
у
в
а
п
о
в
о
д
;
п
о
в
о
д
ь
я
,
.
-
´
´
в
о
ж
ж
и
-
~
о
б
у
з
д
а
т
ь
(
к
о
г
о
л
)
;
´
´
´
´
з
а
с
т
а
в
и
т
ь
п
о
с
т
у
п
а
т
ь
в
ы
г
о
д
н
ы
м
д
л
я
с
е
б
я
.
´
о
б
р
а
з
о
м
.
´
т
ō
п
п
у
к
а
у
в
а
ш
и
л
ю
.
´
´
т
ō
м
а
к
о
р
и´
ц
а
´
т
ō
м
а
р
а
й
а
1
)
ж
е
л
е´
з
н
ы
й
л
о
м
,
-
´
´
´
´
´
в
а
г
а
;
2
)
п
р
о
б
о
й
н
и
к
;
3
)
о
с
т
р
о
е
м
е
т
а
т
е
л
ь
.
´
н
о
е
о
р
у
ж
и
е
.
´
´
´
т
ō
м
ā
*
а
к
р
а
с
н
*
й
м
ы
ш
ь
я
к
-
´
.
т
ō
м
б
у
л
Ə
к
а
м
*
ч
и
н
о
в
.
´
-
´
н
и
к
р
е
г
и
с
т
р
а
т
о
р
*
-
´
т
ō
м
б
у
в
а
1
)
ж
у
р
н
а
л
(
д
л
я
з
а
´
´
´
´
п
и
с
е
й
)
-
о
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
с
п
и´
с
о
к
,
р
е
е´
с
т
р
;
.
´
2
)
а
р
х
и´
в
.
´
т
ō
й
а
в
о
д
а
-
,
´
т
ō
р
а
н
а
в
ā
1
)
о
т
б
и
р
а
т
ь
в
ы
б
и
-
´
´
´
´
р
а
т
ь
,
п
о
д
б
и
р
а
т
ь
;
2
)
с
о
р
т
и
р
о
в
а
т
ь
,
г
р
у
п
п
и
´
´
´
´
´
´
р
о
в
а
т
ь
;
к
л
а
с
с
и
ф
и
ц
и
р
о
в
а
т
ь
;
3
)
о
т
м
е
ч
а
т
ь
,
-
´
;
´
,
´
в
ы
д
е
л
я
т
ь
з
а
м
е
ч
а
т
ь
´
4
)
о
б
ь
я
с
н
я
т
ь
,
т
о
л
к
о
.
´
в
а
т
ь
-
.
т
ō
р
а
м
а
*
*
*
и
й
а
м
и
н
с
е
р
д
о
.
´
´
л
и´
к
-
´
т
ō
р
а
м
ā
*
у
т
о
р
а
м
а
л
у
(
п
р
и
г
о
´
т
о
в
л
е
н
н
а
я
д
л
я
е
д
ы
р
ы
о
п
т
о
р
а
м
а
л
у
в
а
)
-
´
,
´
´
´
´
.
п
о
с
л
к
о
г
д
а
и
м
е´
е
т
с
я
т
о
р
а
м
а
л
у
з
а
ч
е
м
´
´
е
с
т
ь
м
а
д
а
к
а
р
и
(
р
и
о
у
с
о
ч
е
н
ь
н
е
в
к
у
с
н
ы
м
.
)
м
я
с
о
м
-
.
т
ō
р
а
м
ā
л
у
в
ā
м
в
и
д
м
о
р
.
с
к
о
й
р
ы
о
и
,
и
м
е
ю
щ
е
й
о
ч
е
н
ь
в
к
у
с
н
о
е
м
я
с
о
.
.
1
т
ō
р
ā
с
м
.
1
1
т
ō
р
ā
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
´
´
;
~
в
ы
б
и
р
а
т
ь
,
и
з
б
и
р
а
т
ь
´
~
´
´
´
´
а
)
о
т
б
и
р
а
т
ь
и
д
а
в
а
т
ь
-
б
)
о
б
ь
я
с
н
я
т
ь
,
*
.
.
-
´
р
а
з
ь
я
с
н
я
т
ь
(
к
о
м
у
л
)
*
-
´
´
´
т
ō
*
к
а
о
т
н
о
с
я
*
ц
и
й
с
я
к
п
е
р
е
в
о
*
´
´
´
´
д
у
;
п
е
р
е
в
е
д
ё
н
н
ь
й
´
п
е
р
е
в
о
д
ч
е
с
к
и
й
-
~
*
.
´
п
е
р
е
в
о
д
и´
т
ь
1
.
´
´
.
т
ō
в
к
а
и
ā
*
*
п
е
р
е
в
о
д
ч
и
к
1
.
.
т
ō
ш
а
й
а
с
м
1
1
.
.
*
т
а
у
р
й
а
с
м
෋
*
- 3(


круже´´ние-´ ~ කරනවා поража´ть, изум-

ля´ть, ошеломля´ть.

තව тōнтува сла´бость, тошно-

та´, голювок´руж´е´ние.

තලව тōнланува по´вод; пово´дья,

во´жжи- ~  ගනවා обузда´ть (кого-л.);

заста´вить поступа´ть вы´годным для себя´

о´бразом.

තකව тōппукаṫува ши´лю.

තම тōма к´ори´´ца.

තමරය тōмарайа 1) желе´´зный лом,

ва´га; 2) пробо´йник´; 3) о´строе мета´тель-

ное ору´жие.

තමාල тōмā а кра´сн й мышья´к´.

තක тōмбулƏкам . чино´в-

ник´-регистра´тор.

තව тōмбува 1) журна´л (для за-

писей)- официа´льный спи´´сок´, рее´´стр;

2) архи´´в.

තය тōйа вода´.

තරනවා тōранавā 1) отбира´ть, выби-

ра´ть, подбира´ть;´ 2) сортирова´ть, группи-

рова´ть;´ к´лассифици´ровать;´ 3) отмеча´ть,

выделя´ть, замеча´ть;´ 4) обьясня´ть, толко-

ва´т ь.

තරමය тōрама ийа мин. сердо-

ли´´ к´.

තරමා тōрамā у торама´лу (приго-

товленная для еды рыоп торамалува)-´

තරමා ය මඩක කනාවග

посл. к´огда´ име´´ется торама´лу, заче´м

есть мадак´а´ри (риоу с очень невкусным

мясом).

තරමාවා тōрамāлувā м. вид мор-

ской рыои, имеющей очень вкусное мясо.

තරා 1 тōрā см. තරමාවා.

තරා 11 тōрā прич. имя от තරන

වා; ~ ගනවා выбира´ть, избира´ть´ ~

දනවා а) отбира´ть идава´ть-´ б) обьясня´ть,

раз ьясня´ть (кому-л.).

තක тō ка относя´ цийся к´ перево´-

ду;´ переведённь й´ перево´дческ´ий-´ ~ ය

නවා переводи´´ть. 1

තකයා тōвкаиā . перево´дчик´. 1

තෂය тōшайа см. සතෂය. 1

ත ය таурйа см. තය෋. 1