´
1
д
а
к
š
*
и
ā
в
а
1
)
п
о
д
н
о
ш
е´
н
и
е
,
.
´
1
д
а
р
´
2
)
ж
е
р
т
в
о
п
р
и
н
о
ш
е´
н
и
е
´
3
)
ю
г
-
´
´
´
1
д
а
к
š
*
ō
п
ā
и
а
с
н
о
р
о
в
к
а
,
л
о
в
.
´
1
к
и
й
п
р
и
ё
м
´
1
д
а
*
д
х
а
1
*
ж
ж
ё
н
ы
й
,
г
о
р
е´
л
ы
й
-
.
´
1
2
)
с
п
а
л
ё
н
н
ы
й
,
в
ы
ж
ж
е
н
н
ы
й
.
´
.
.
1
д
а
г
д
х
и
к
ā
м
н
п
о
д
г
о
р
е´
в
ш
и
й
р
и
с
.
1
д
а
г
д
х
ō
д
а
н
а
м
н
1
)
в
а
р
ё
н
ы
й
.
1
р
и
с
;
2
)
п
о
д
г
о
р
´
в
ш
*
и
й
р
и
с
´
´
-
1
හ
1
д
а
н
г
а
1
*
н
е
п
о
с
л
у
ш
н
ы
й
;
о
з
о
р
н
о
й
-
´
´
´
´
´
´
´
1
2
)
х
и
т
р
ы
й
;
3
)
в
е
р
о
л
о
м
н
ы
й
-
к
о
в
а
р
н
ы
й
-
-
´
´
´
1
~
а
)
д
о
с
а
ж
д
а
т
ь
´
н
а
д
о
е
д
а
т
ь
,
р
а
з
´
,
´
´
*
д
р
а
ж
а
т
ь
;
б
)
о
б
м
а
н
ы
в
а
т
ь
п
р
е
д
а
в
а
т
ь
;
~
.
´
*
*
т
е
м
н
´
ц
а
;
т
ю
р
ь
м
а
.
*
හ
1
1
д
а
н
г
а
о
с
н
о
т
හ
;
~
*
´
´
´
в
и
т
ь
в
е
р
ё
в
к
и
;
~
с
к
р
у
ч
и
в
а
т
ь
с
я
-
.
´
в
и
т
ь
с
я
.
.
හ
д
а
н
г
а
к
ā
р
а
с
м
හ
´
´
හ
д
а
н
г
а
к
ā
р
а
к
а
м
а
1
)
о
з
о
р
с
т
в
о
,
´
´
´
1
´
´
ш
а
л
о
с
т
ь
;
2
)
н
е
п
о
с
л
у
ц
а
н
и
е
-
с
в
о
е
н
р
а
в
и
е
-
-
´
´
´
3
)
х
и
т
р
о
с
т
ь
;
4
)
в
е
р
о
л
о
м
с
т
в
о
;
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
.
с
т
в
о
.
´
´
.
හ
д
а
н
г
а
к
ā
р
а
й
ā
м
о
б
м
а
н
щ
и
к
´
´
´
´
´
හ
д
а
н
г
а
й
а
1
)
л
о
в
к
о
с
т
ь
*
и
с
к
у
с
с
т
в
о
-
´
´
´
´
2
)
х
и´
т
р
о
с
т
ь
´
о
б
м
а
н
;
3
)
и
к
р
а
(
н
о
г
´
)
;
4
)
о
т
-
.
´
´
´
,
´
´
,
´
´
р
о
с
т
о
к
р
о
с
т
о
к
п
о
б
е´
г
;
5
)
и
з
г
и
б
,
п
о
в
о
р
ю
т
´
´
´
-
හ
д
а
н
г
а
р
а
к
о
л
ь
ц
е
о
б
р
а
з
н
ы
й
;
в
и
н
т
о
*
´
´
´
о
б
р
а
з
н
ы
й
;
и
з
в
и
в
а
ю
щ
и
й
с
я
-
~
´
´
´
´
´
с
в
ё
р
т
ы
в
а
т
ь
в
к
о
л
ь
ц
о
;
н
а
м
а
т
ы
в
а
т
ь
,
о
б
м
а
-
.
т
ы
в
а
т
ь
´
~
*
හ
в
и
д
г
а
д
ю
к
и
.
´
´
´
හ
д
а
н
г
а
р
а
й
а
к
о
л
ь
ц
о
;
с
п
и
р
а
л
ь
-
´
´
හ
д
а
н
г
а
л
а
н
а
в
ā
1
)
д
е´
л
а
т
ь
у
с
и´
´
´
´
´
л
и
я
´
2
)
б
е
с
п
о
к
о
й
н
о
д
в
и
г
а
т
ь
с
я
,
в
е
р
т
е´
т
ь
с
я
*
´
´
´
´
´
к
о
р
ч
и
т
ь
с
п
´
3
)
о
б
м
а
т
ы
в
а
т
ь
с
я
;
о
б
в
и
в
а
т
ь
с
я
;
.
о
б
ё
р
т
ы
в
а
т
ь
с
я
.
´
д
а
д
ж
а
й
а
ф
л
а
г
,
з
н
а
м
я
´
´
д
а
ā
в
ы
д
а
ю
ш
и
й
с
п
*
п
р
е
в
о
с
х
о
д
я
щ
и
й
.
´
д
р
у
г
и
х
´
´
´
1
д
а
а
д
и
к
и
й
-
~
*
о
х
о
т
а
-
.
´
´
~
а
)
д
и
ч
ь
;
б
)
т
о
в
я
д
и
н
а
.
´
1
1
д
а
а
о
с
н
о
т
-
~
.
´
´
´
´
а
)
н
а
л
а
г
а
т
ь
в
з
ы
с
к
а
н
и
е
*
б
)
ш
т
р
а
ф
о
в
а
т
ь
-
´
.
´
д
а
а
м
и
м
ā
м
б
у
й
в
о
л
(
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
м
ы
й
д
л
я
п
о
д
м
а
н
и
в
а
н
и
я
д
и
к
и
х
б
у
й
в
о
*
.
л
о
в
)
.
.
д
а
а
м
ī
в
ā
с
м

1 දණාව дакšиṅāва 1) подноше´´ние,

1 дар´ 2) жертвоприноше´´ние´ 3) юг.

1 දෂපාය дакšōпāиа сноро´вк´а, ло´в-

1 к´ий приём.

1 දගධ да дха 1 жжёный, горе´´лый-

1 2) спалённый, вы´жженный.

1 . දගක дагдхикā мн. подгоре´´вший рис.

1 දගධදන дагдхōдана мн. 1) варёный

1 рис; 2) подгор´вший рис.

1- දහ 1 данга 1 непослу´шный; озорно´й-

1 2) хи´трый;´ 3) вероло´мный-´ к´ова´рный-´

1 ~ කරනවා а) досаж´да´ть´ надоеда´ть, раз-

дража´ть; б) обма´нывать, предава´ть; ~

ගය темн´ца; тюрьма´.

දහ 11 данга осн. от දහය; ~ දමනවා

вить верёвк´и;´ ~ වැටනවා скру´чиваться-

ви´ться.

දහකාර дангакāра см. දහ.

දහකාරකම дангакāрак´ама 1) озорство´,

ша´лость;´ 2) непослуц1а´ние-´ своенра´вие-

3) хи´трость; 4) вероло´мство; преда´тель-

ст во.

දහකාරයා дангакāрайā м. обма´нщик´.

දහය дангайа 1) ло´вк´ость иск´у´сство-´

2) хи´´трость´ обма´н; 3) ик´ра´ (ног´); 4) от-

ро´сток´, росто´к´, побе´г;´ 5) изги´б, поворю´т.

- දහර дангара к´ольцеобра´зный;´ винто

обра´зный; извива´ющийся-´ ~ ගහනවා

свёртывать в к´ольцо´;´ нама´тывать, обма´-

тывать´ ~ පා ළ හා вид гадюки.

දහරය дангарайа к´ольцо´; спира´ль.

දහලනවා дангаланавā 1) де´´лать уси´´-

лия´ 2) беспок´о´йно дви´гаться, верте´´ться

к´о´рчитьсп´ 3) обма´тываться;´ обвива´ться;

обёртываться.

දජය даджайа флаг, зна´мя.

දටා даṫā выдаю´шийсп превосходя´щий

други´х.

දඩ 1 даḋа ди´кий- ~ ක ළ ය охо´та-´

~ ම а) дичь;´ б) товя´дина.

දඩ 11 ´ даḋа осн. от දඩය- ~ ගහනවා

а) налага´ть взыск´а´ние б) штрафова´ть.

´ දඩමා даḋамимā м. бу´йвол (исполь-

зуемый для подманивания диких буйво

ло в) .

දඩවා даḋамīвā см. දඩමා.