*
-
3
-
г
~
´
´
к
н
´
з
~
в
п
а
*
а
х
в
о
р
о
с
т
а
*
п
о
р
е
.
´
´
б
а
л
ь
н
ы
й
к
о
с
т
ё
р
´
.
д
а
р
а
н
н
ā
в
а
р
е
л
в
о
з
м
е
щ
е´
н
и
е
´
´
д
о
л
г
о
в
и
л
и
о
б
я
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
(
о
д
е
л
а
н
н
ы
х
в
о
.
в
р
е
м
я
п
р
е
ж
н
е
г
о
с
у
щ
е
с
т
в
о
в
а
н
и
я
)
.
´
´
´
д
а
р
а
и
й
а
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
в
о
д
о
в
о
р
б
т
´
´
ඩ
д
а
р
а
д
а
н
у
у
п
р
я
м
ы
й
-
~
*
.
´
у
п
р
я
м
с
т
в
о
.
д
а
р
а
д
и
й
а
д
о
л
г
´
´
´
´
д
а
р
а
н
а
в
ā
1
)
т
е
р
п
е´
т
ь
-
с
т
р
а
д
а
т
ь
-
.
´
´
´
´
и
с
п
ы
т
ь
в
а
т
ь
*
2
)
п
о
д
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
,
п
ю
д
п
и
р
а
т
ь
´
´
д
а
р
а
й
а
1
)
с
т
р
а
х
б
о
я
з
н
ь
´
2
)
я
м
а
;
-
´
´
у
г
л
у
б
л
е´
н
и
е
-
3
)
к
р
а
й
и
л
и
о
с
т
р
и
ё
и
н
с
т
р
у
.
´
м
е´
н
т
а
.
´
´
ඩ
д
а
р
ā
н
а
в
е´
р
х
н
п
п
ч
а
с
т
ь
п
о
л
п
.
´
´
1
д
а
р
ā
в
а
1
)
з
е
м
л
я
;
2
)
п
е
щ
е´
р
а
.
.
1
1
д
а
р
ā
в
а
с
м
.
´
´
´
д
а
р
и
д
р
а
б
е´
д
н
ь
й
,
н
у
ж
д
а
ю
ш
и
й
с
п
.
´
´
´
д
а
р
и
д
р
а
т
ā
в
а
б
е´
д
н
о
с
т
ь
,
н
у
ж
д
а
.
´
д
а
р
и
и
а
п
е
щ
е
р
а
-
´
´
´
´
´
д
а
р
у
с
ы
н
о
в
н
и
й
-
д
о
ч
е
р
н
и
й
-
р
е
б
я
-
´
´
ч
и
й
-
~
*
(
,
)
б
е
р
е´
м
е
н
´
´
´
´
н
о
с
т
ь
-
~
н
е
б
о
л
ь
*
ц
о
й
к
а
м
е
н
ь
,
ж
ё
р
-
н
о
в
(
п
р
и
м
е
н
я
е
т
с
я
д
л
я
р
а
с
т
и
р
а
н
и
я
ч
е
-
´
.
-
г
о
л
в
п
о
р
о
и
*
о
к
)
;
~
б
е
р
е´
м
е
н
н
а
я
*
~
-
´
´
´
´
а
)
м
а
т
ь
б
о
л
ь
*
ц
о
й
с
е
м
ь
и
;
б
)
б
е
р
е´
´
´
´
м
е
н
н
а
п
ж
е´
н
ш
и
н
а
*
~
ж
е
н
а
-
~
*
.
´
,
´
´
д
е
т
о
р
п
ж
д
е
н
и
е
р
о
д
ы
.
´
д
а
р
у
и
с
в
о
б
о
д
н
ы
й
*
´
д
а
р
у
у
в
н
у
ш
а
ю
щ
и
й
с
т
р
а
х
,
*
.
´
´
´
´
у
ж
а
с
´
с
т
р
а
ш
н
ы
й
,
у
ж
а
с
н
ы
й
*
.
´
,
д
а
р
у
у
к
а
м
а
с
т
р
а
х
у
ж
а
с
*
-
´
´
д
а
р
у
н
ä
*
а
в
и
л
*
а
к
о
л
ы
б
е´
л
ь
1
.
н
а
я
1
.
´
´
.
д
а
р
у
б
*
к
к
а
а
н
а
т
м
а
т
к
а
1
.
д
а
р
у
м
а
и
а
с
м
*
1
.
.
д
а
р
у
м
а
в
а
с
м
1
.
.
д
а
р
у
м
ā
в
а
ж
м
а
т
ь
1
´
.
д
а
р
у
м
у
н
у
б
у
р
ō
м
н
д
е´
т
и
и
1
.
´
´
´
в
н
у
к
и
´
п
о
т
о
м
с
т
в
о
1
´
´
.
д
а
р
у
в
ā
м
р
е
б
ё
н
о
к
-
1
.
´
´
~
г
л
у
п
ы
й
р
е
б
ё
н
о
к
1
.
´
´
.
д
а
р
д
у
р
а
й
ā
м
л
я
г
у
ш
к
а
1
.
.
д
а
р
д
р
у
в
а
с
м
1
1
.
´
д
а
р
п
а
н
а
и
а
з
е´
р
к
а
л
о
1
.
.
п
д
а
р
а
й
а
о
м
1
දරව ා - 3


~ ය впза´нк´а хво´роста ~ සෑය погре-

ба´льный к´остёр.

දරවාව дараннāва рел. возмеще´´ние

долго´в или обяза´тельств (оделанных во

время прежнего существования).

දරය дараṅийа ма´леньк´ий водоворб´т.

දරදඩ дараданḋу упря´мый-´ ~ ගය

упря´мство.

දරය дарадийа долг.

දරනවා даранавā 1) терпе´´ть-´ страда´ть-´

испы´ть вать 2) подде´´рж´ивать, пюдпира´ть.

දරය дарайа 1) страх боя´знь´ 2) я´ма;

углубле´ние-´ 3) к´рай или остриё инстру-

ме´´нта.

දරාඩ дарāнḋа ве´´рхнпп часть по´лп.

දරාව 1 дарāва 1) земля´; 2) пеще´´ра.

දරාව 11 дарāва см. ජරාව.

ද даридра бе´´днь й, нуж´да´юшийсп.

දතාව даридратāва бе´´дность, нуж´да´.

දය дарииа пеще´ра.

දරැ дару сыно´вний-´ доче´рний-´ ребя´-

чий- ~ ගභය´ (ගැබ, බරකම) бере´´мен-

ность-´ ~ ගල небольцо´й к´а´мень, жёр-

нов (применяется для растирания че-

го-л. в порои ок); ~ බර бере´´менная ~ බ

රකත а) мать больцо´й семьи´;´ б) бере´´-

меннап ж´е´´ншина ~ බරකැන жена´- ~

වැම деторпж´де´ние, ро´ды.

දරැ даруṅи свобо´дный.

දරැ даруṅ у внуша´ющий страх ,

у´жас´ стра´шный, уж´а´сный.

දරැකම даруṅукама страх, у´жас.

දරැනැලල дарунä авил а к´олыбе´´ль- 1

ная. 1

දරැබාක даруб кка анат. ма´тк´а. 1

දරැමය дарумаиа см. ධමය 1

දරැමල дарумава см. දරැබාක. 1

දරැමාව дарумāва ж. мать. 1

දරැර дарумунубурō мн. де´´ти и1

вну´к´и´ пото´мство. 1

දරැවා дарувā м. ребёнок´-´ හයහතර 1

නාදනා ~ глу´пый ребёнок´. 1

දරයා дардурайā м. лягу´шк´а. 1

දැව дардрува см. දද 1. 1

දපණය дарпанаиа зе´рк´ало. 1

දපය дарпайа ом. දපය. 1