1
1
*
-
-
д
а
ш
а
с
м
;
~
*
д
е
с
я
т
и
´
´
´
´
у
г
о
л
ь
н
и
к
-
~
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
у
ю
*
ц
и
й
´
´
´
д
е
с
я
т
и
ч
н
о
й
с
и
с
т
е´
м
е
,
д
е
с
я
т
и
ч
н
ы
й
;
~
*
´
´
´
´
у
д
е
с
п
т
е
р
ё
н
н
ы
й
;
д
е
с
п
т
и
к
р
а
т
н
ы
й
;
~
*
*
´
´
´
.
*
б
у
д
д
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь
п
о
з
н
а
т
ь
д
е´
с
я
т
ь
-
´
´
´
´
´
*
п
р
е
д
м
е´
т
о
в
;
~
д
е´
с
п
т
ь
д
е
л
е´
н
и
й
к
о
м
п
а
´
´
´
.
´
*
с
а
;
~
з
о
о
л
д
е
с
п
т
и
н
о
г
и
й
р
а
к
-
-
,
´
´
*
~
(
)
д
е
с
я
т
и
л
е´
т
н
и
й
п
о
в
т
о
.
´
´
´
´
´
´
*
р
я
ю
щ
и
й
с
п
ч
е´
р
е
з
к
а
ж
д
ы
е
д
е´
с
п
т
ь
л
е
т
-
´
д
а
ш
*
а
к
а
д
е
с
я
т
и
ч
н
ы
й
;
~
д
е
.
´
*
с
я
т
и
ч
н
а
п
д
р
о
б
ь
.
´
д
а
ш
а
к
а
и
а
д
е
с
я
т
и
ч
н
а
я
д
р
о
б
ь
-
´
´
´
*
*
д
а
ш
а
н
а
й
а
1
)
з
у
б
-
к
л
ы
к
;
2
)
с
к
а
.
´
´
´
´
´
л
а
,
у
т
ё
с
-
3
)
л
а
т
ы
,
к
о
л
ь
ч
у
г
а
,
п
а
н
ц
и
р
ь
-
´
´
.
*
*
д
а
ш
ā
ñ
ā
в
а
б
и
о
л
д
е
с
я
т
ь
з
а
п
о
.
в
е
д
е
й
-
д
а
ш
ā
ñ
ш
а
г
х
а
н
а
й
а
д
е
с
я
т
и
.
´
´
г
р
а
н
н
и
к
´
´
д
а
ш
*
ā
в
а
1
)
с
о
с
т
о
я
н
и
е
,
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
;
´
´
´
´
´
,
´
2
)
п
е
р
и
о
д
о
т
р
е´
з
о
к
в
р
е´
м
е
н
и
-
3
)
п
е
р
и´
о
д
-
´
,
´
´
в
л
и
я
н
и
я
п
л
а
н
е´
т
ы
;
4
)
у
м
у
м
с
т
в
е
н
н
ы
е
с
п
о
.
´
´
с
о
б
н
о
с
т
и
;
5
)
ф
и
т
и
л
ь
.
´
´
´
д
а
ш
ā
с
р
а
и
а
д
е
с
п
т
и
у
г
о
л
ь
н
и
к
´
´
´
д
а
š
а
у
к
у
ш
е
н
н
ы
й
;
у
ж
а
л
е
н
н
ы
й
;
.
´
´
´
~
ж
а
л
и
т
ь
,
к
у
с
а
т
ь
~
´
.
с
д
а
с
а
о
н
о
т
-
´
´
т
щ
а
т
е
л
ь
н
о
о
б
д
у
м
ы
в
а
т
ь
;
~
.
´
´
д
е
с
п
т
и
у
г
о
л
ь
н
ы
й
;
~
з
о
о
л
´
´
´
´
´
д
е
с
я
т
и
н
о
г
и
й
р
а
к
;
~
к
о
р
н
и
д
е
с
п
т
и
-
´
р
а
с
т
е´
н
и
й
(
и
о
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
д
л
я
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
´
н
и
я
с
л
а
о
и
т
е
л
ь
н
о
г
о
о
т
в
а
р
а
)
;
~
-
´
´
´
´
´
д
е´
с
я
т
ь
ч
и
н
о
в
н
и
к
о
в
и
л
и
м
и
н
и´
с
т
р
о
в
к
о
р
о
.
´
л
я
-
´
´
д
а
с
а
н
а
1
)
з
р
е´
н
и
е
,
в
з
г
л
я
д
,
в
и´
д
е
.
н
и
е
;
2
)
з
у
б
´
.
д
а
с
а
н
у
д
а
с
а
д
и
г
а
м
н
д
е´
с
я
т
ь
-
´
´
-
´
т
л
а
в
н
ы
х
и
д
е´
с
п
т
ь
п
р
о
м
е
ж
у
т
о
ч
н
ы
х
н
а
п
р
а
в
.
´
´
´
л
е´
н
и
й
к
о
м
п
а
с
а
.
´
.
д
а
с
а
й
а
ч
и
о
л
д
е´
с
я
т
ь
´
.
.
д
а
с
ā
к
у
с
а
*
*
м
н
б
у
д
д
д
е´
с
я
т
ь
-
,
г
р
е
х
о
в
(
у
б
и
й
о
т
в
о
к
р
а
ж
а
,
п
р
е
л
ю
*
о
д
е
я
-
,
,
н
и
е
л
о
ж
ь
о
с
к
о
р
б
л
е
н
и
е
,
к
л
е
в
е
т
а
,
о
е
с
,
,
с
м
ы
о
л
е
н
н
и
й
р
а
з
г
о
в
о
р
ж
а
д
н
о
с
т
ь
з
л
о
б
а
,
.
е
р
е
с
ь
)
.
´
д
а
с
ā
*
*
а
м
о
р
е
-
´
,
,
´
д
а
с
у
н
а
1
)
з
р
е´
н
и
е
в
з
г
л
я
д
в
и´
д
е
1 1 - දන


දශ даша см දස; ~ කණය десяти-

уго´льник´-´ ~ කමාකාර соотве´´тствую ций

десяти´чной систе´´ме, десяти´чный; ~ ණ

удесптерённый;´ десптик´ра´тный;´ ~ න

බලය будд. спосо´бность позна´ть де´´сять

предме´´тов; ~ ශා де´´спть деле´´ний к´о´мпа-

са;´ ~ පාකයා зоол. десптино´гий рак´-´

~ ව´ෂ (වාක) десятиле´´тний, повто-

ря´ющийсп че´´рез к´а´ж´дые де´´спть лет.

දශක дашака десяти´чный; ~ භාගය де-

сяти´чнап дробь.

දශකය дашакаиа десяти´чная дробь.

දශනය дашанайа 1) зуб-´ к´лык´; 2) ска-

ла´, утёс- 3) ла´ты, к´ольчу´га, па´нцирь.

දශා ව дашāñāва биол. де´сять за´по-

ведей .

දශාංශඝනය дашāñшагханайа десяти-

гра´нник´.

දශාව дашāва 1) состоя´ние, положе´´ние;

2) пери´од, отре´´зок´ вре´´мени-´ 3) пери´´од

влия´ния плане´´ты; 4) ум, у´мственные спо-

со´бности; 5) фити´ль.

දශාර´ය дашāсраиа десптиуго´льник´.

දට даšṫа ук´у´шенный; ужа´ленный;

~ කරනවා ж´а´лить, куса´ть.

දස даса осн. от දසය-´ ~ අ කප

නා කරනවා тща´тельно обду´мывать; ~

කා десптиуго´льный;´ ~ පාවා зоол.

десятино´гий рак´; ~  к´о´рни деспти´

расте´´ний (иопользуются для приготовле-

ния слаоительного отвара) ;´ ~ තැ

де´´сять чино´вник´ов или мини´´стров к´оро-

ля´ .

දසන дасана 1) зре´´ние, взгляд, ви´´де-

ние; 2) зуб.

දසදසග дасанудасадига мн. де´´сять

тла´вных и-де´спть промеж´у´точных направ-

ле´´ ний к´о´мпаса.

දසය дасайа чиол. де´´сять.

දසාස дасāкуса мн. будд. де´´сять

грехов (убийотво, кража, прелю одея-

ние, ложь, оскорбление, клевета, оес-

смыоленний разговор, жадность, злоба,

ересь) .

දසාල дасā а мо´ре.

දසන дасуна 1) зре´´ние, взгляд, ви´´де-