*
3
.
´
´
´
.
д
ä
л
ä
с
м
н
я
ч
е´
й
к
и
с
е´
т
и
-
´
´
.
´
.
д
ä
*
*
и
1
ч
ё
р
н
ы
й
-
2
л
а
м
п
о
в
а
п
к
о
´
´
´
´
´
,
п
о
т
ь
с
а
ж
а
-
~
*
т
л
у
б
о
к
о
в
ь
е´
в
ш
а
я
с
я
´
´
´
´
,
г
р
я
з
ь
с
а
ж
а
-
~
в
ы
м
а
з
а
н
н
а
я
с
а
ж
е
й
-
´
´
н
и´
т
к
а
(
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
т
с
я
п
л
о
т
н
и
к
о
м
д
л
я
н
а
.
н
е
с
е
н
и
я
о
т
м
е
т
о
к
)
´
´
д
ä
*
*
и
й
а
1
)
п
о
л
о
в
и´
н
а
-
2
)
р
о
с
т
о
к
,
´
´
´
´
´
п
о
б
е´
г
;
3
)
м
н
о
ж
е
с
т
в
о
,
б
о
л
ь
ш
о
е
ч
и
с
л
о
-
.
´
4
)
с
у
р
ь
м
а
-
.
д
ä
*
*
о
с
н
о
т
*
~
а
)
т
п
´
´
´
´
н
у
т
ь
с
е´
т
и
´
б
)
р
а
с
с
т
а
в
л
я
т
ь
с
е´
т
и
-
~
-
´
´
´
´
п
о
х
о
ж
и
й
н
а
с
е
т
ь
-
с
е´
т
ч
а
т
ы
й
-
~
п
ч
е´
й
-
´
´
´
к
а
с
е´
т
и
*
~
*
ц
е
с
т
д
л
я
п
е
р
е
н
о
с
к
и
с
е
´
´
т
е´
й
;
~
(
)
п
л
е
т
е´
н
и
е
с
е
т
е´
й
-
´
´
´
~
п
л
е
с
т
и
,
в
п
з
а
т
ь
с
е´
т
и
;
~
´
´
з
а
б
р
а
с
ы
в
а
т
ь
с
е´
т
и
´
~
´
´
´
´
´
´
л
о
в
и´
т
ь
р
ы
б
у
,
з
а
н
и
м
а
т
ь
с
я
р
ы
б
н
о
й
л
о
в
л
е
й
-
-
´
´
´
´
~
р
ы
б
а
к
-
~
р
ы
б
´
,
´
н
а
я
л
о
в
л
я
р
ы
б
о
л
о
в
с
т
в
о
;
~
*
(
)
-
´
´
´
´
м
а
р
л
я
;
~
п
а
л
к
а
,
п
о
д
д
е´
р
ж
и
в
а
ю
.
´
щ
а
я
с
е
т
ь
н
а
п
л
а
в
у
.
´
´
.
д
ä
*
к
ā
в
ā
м
п
и
я
в
к
а
.
´
д
ä
*
*
*
а
п
л
а
м
я
´
´
´
.
д
ä
в
а
м
н
л
е
с
о
м
а
т
е
р
и
а
л
-
б
р
ё
в
н
а
-
´
´
´
´
´
б
а
л
к
и
;
~
*
*
п
и
л
ь
щ
и
к
;
~
´
´
л
е
с
о
п
и
л
ь
н
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
;
~
-
´
´
б
р
е
в
е´
н
ч
а
т
ы
й
д
о
м
-
~
д
е
р
е
в
я
н
´
´
´
н
ы
й
п
о
л
;
п
о
л
в
т
о
р
о
г
о
э
т
а
ж
а
´
~
*
-
´
´
´
б
р
е
в
е´
н
ч
а
т
а
я
х
и´
ж
и
н
а
´
~
*
л
е
с
о
п
и
л
ь
*
.
´
´
´
н
ы
й
з
а
в
о
д
,
л
е
с
о
п
и
л
к
а
*
-
´
´
д
ä
в
а
э
н
а
в
ā
1
)
о
к
у
т
ы
в
а
т
ь
*
´
´
с
я
;
о
б
ё
р
т
ы
в
а
т
ь
с
я
;
2
)
с
л
о
н
я
т
ь
с
п
б
е
з
д
е´
л
а
*
1
´
´
´
3
)
з
а
п
у
т
ы
в
а
т
ь
с
я
-
හ
~
в
и
с
н
у
т
ь
(
н
а
1
.
.
´
.
-
к
о
м
л
)
;
п
р
и
ж
и
м
а
т
ь
с
я
(
к
к
о
м
у
-
л
)
1
.
´
´
´
д
ä
в
а
й
а
б
р
е
в
н
о
;
б
р
у
с
,
б
а
л
к
а
1
´
´
´
.
д
ä
в
и
о
с
н
о
т
-
~
*
о
б
о
д
1
.
´
´
к
о
л
е
с
а
1
-
´
´
д
ä
в
и
й
а
1
)
г
о
р
е´
н
и
е
-
2
)
с
п
и
ц
а
к
о
1
.
´
л
е
с
а
1
´
´
д
ä
в
и
*
*
и
1
*
1
)
т
о
р
я
ч
и
й
;
2
)
о
с
т
р
ы
й
,
1
.
.
.
´
´
е´
д
к
и
й
;
2
м
н
о
т
1
-
´
д
ä
в
и
*
*
*
*
а
1
)
г
о
р
е´
н
и
е
;
2
)
в
о
с
п
а
1
.
´
л
е´
н
и
е
1
-
д
ä
в
у
у
м
а
1
)
з
а
в
ё
р
т
ы
в
а
н
и
е
,
о
б
о
1
.
´
´
р
а
ч
и
в
а
н
и
е
;
2
)
в
р
а
щ
е´
н
и
е
1
.
´
´
д
а
в
э
н
а
в
ā
г
о
р
е´
т
ь
;
с
г
о
р
а
т
ь
1
ද ැලැ 3


දැලැ дäлäс мн. яче´´йк´и се´´ти.

දැ дä и 1. чёрный-´ 2. ла´мповап ко´-

поть, са´ж´а- ~  тлубок´о´ вье´´вшаяся

грязь, са´ж´а- ~ ල вы´мазанная са´жей

ни´´тк´а (используется плотником для на-

несения отметок).

දැය дä ийа 1) полови´´на- 2) росто´к,

побе´г;´ 3) мно´жест во, большо´е число´-´

4) сурьма´.

දැ дä осн. от දැල ~ අනවා а) тп-

ну´ть се´´ти´ б) расставля´ть се´ти-´ ~ අාකාර

похо´ жий на сеть- се´´тчатый-´ ~ අැස пче´´й-

к´а се´´ти ~ කද цест для перено´ски се-

те´´й; ~ ගම (වැඩ) плете´´ние сете´й-

~ ගාතනවා плести´, впза´ть се´´ти; ~ දම

නවා забра´сывать се´´ти´ ~ පනකරනවා

лови´´ть ры´бу, занима´ться ры´бной ло´влей-´

~ පන කාරයා рыба´к´-´ ~ පනය ры´б-

ная ло´вля, рыболо´вство; ~  ළ (ර)

ма´рля; ~ පල па´лк´а, подде´´рживаю-

щая сеть на плаву´.

දැකාවා дä кāвā м. пия´вк´а.

දැල дä а пла´мя.

දැව дäва мн. лесоматериа´л-´ брёвна-´

ба´лк´и; ~ රනා пи´льщик´;´ ~ කමා

තය лесопи´льная промы´шленность; ~ ගය

бреве´´нчатый дом- ~ තව деревя´н-

ный пол; пол второ´го этаж´а´´ ~ මව

бреве´´нчатая хи´´жина´ ~ මල лесопи´ль-

ный заво´д, лесопи´лк´а.

දැවටනවා дäваṫэнавā 1) ок´у´тывать-

ся; обёртываться; 2) слоня´тьсп без де´´ла 1

3) запу´тываться-´ අැහ ~ ви´снуть (на1

ком-л.) ; прижима´ться (к кому-л.). 1

දැවය дäвайа бревно´; брус, ба´лк´а. 1

දැ дäви осн. от දැය-´ ~ වටය´ о´бод1

к´ олеса´ . 1

දැය дäвийа 1) горе´´ние- 2) спи´ца ко-1

леса´. 1

දැ дäви и 1 1) торя´чий; 2) о´стрый, 1

е´´дк´ий; 2. мн. от දැල. 1

දැල дäви а 1) горе´´ние; 2) воспа- 1

ле´´ ние. 1

දැවම дäвуṫума 1) завёртывание, обо-1

ра´чивание; 2) враще´´ние. 1

දැවනවා давэнавā горе´´ ть ; сгора´ть. 1