1
п
-
*
*
.
.
л
1
д
и
э
н
а
в
ā
с
м
-
´
´
´
.
.
1
д
и
в
а
1
1
)
а
н
а
т
п
з
ы
к
*
2
)
б
о
ж
е´
с
т
´
.
´
1
в
е
н
н
ы
й
м
и
р
;
3
)
о
с
т
р
о
в
;
2
б
о
ж
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
;
´
´
´
1
~
*
*
в
ы
д
а
ю
щ
и
й
с
я
м
у
д
р
е´
ц
и
л
и
с
в
я
т
о
й
-
´
´
´
1
~
ඩ
б
о
ж
е´
с
т
в
е
н
н
о
е
л
е
к
а
р
с
т
в
о
;
~
.
´
1
б
о
г
и
н
п
.
´
´
ч
´
´
1
д
и
в
а
г
а
к
о
н
ч
и
к
п
з
ы
к
а
.
.
1
හ
д
и
в
а
н
г
а
н
а
с
м
,
,
´
´
1
д
и
в
а
т
а
1
)
я
з
ы
к
(
з
а
м
к
а
п
р
я
ж
к
и
-
´
´
1
к
о
л
о
к
о
л
а
)
-
2
)
ч
а
с
т
ь
и
н
с
т
р
у
м
ё
н
т
а
(
к
р
а
я
.
1
в
х
о
д
и
т
в
р
у
к
о
я
т
к
у
)
.
´
1
д
и
в
а
н
а
в
ā
б
е
ж
а
т
ь
´
´
´
´
1
д
и
в
а
м
а
н
ж
и
в
у
щ
и
й
,
ж
и
в
о
й
,
.
´
1
з
д
р
а
в
с
т
в
у
ю
щ
и
й
.
´
*
д
и
в
а
й
и
н
а
о
с
т
р
о
в
.
*
д
и
в
а
в
а
с
а
р
а
й
.
.
*
д
и
в
а
с
а
о
м
и
´
´
´
д
и
в
ā
д
е
н
ь
,
д
н
е
в
н
о
е
в
р
ё
м
п
;
~
´
´
´
(
)
с
о
л
н
ц
е
;
~
а
)
ч
е
л
о
в
е´
к
,
´
´
´
´
´
п
р
и
н
а
д
л
е
ж
а
щ
и
й
к
н
и´
з
п
*
е
й
к
а
с
т
е
;
б
)
п
а
-
´
´
´
´
р
и
к
м
а
х
е
р
´
в
)
с
о
в
а
;
~
в
о
р
о
н
а
;
~
´
´
´
а
)
с
о
в
а
;
б
)
н
о
ч
н
о
й
в
о
р
;
~
~
;
.
-
е´
о
б
д
(
в
ч
е
с
т
ь
к
о
г
о
л
)
´
´
п
о
л
д
е
н
ь
;
~
с
р
е´
д
н
е
е
и
л
и
з
в
ё
з
д
н
о
е
.
´
´
,
´
´
в
р
е´
м
я
-
~
д
е
н
ь
и
н
о
ч
ь
с
у
т
к
и
.
´
.
д
и
в
ä
с
а
р
е
л
б
о
ж
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
г
л
а
з
´
.
д
и
в
ä
с
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
п
р
о
р
о
к
;
.
д
и
в
и
1
1
)
ж
и
з
н
ь
*
~
-
´
´
,
´
´
´
к
о
н
ч
а
т
ь
с
с
о
б
о
й
с
о
в
е
п
ш
а
т
ь
с
а
м
о
у
б
и
й
´
´
с
т
в
о
´
~
ж
е´
р
т
в
о
в
а
т
ь
ж
и
з
н
ь
ю
´
~
´
´
´
*
*
(
)
с
р
е´
д
с
т
в
а
к
ж
и
з
н
и
;
п
р
о
п
и
-
´
´
´
´
´
т
а
н
и
е
;
~
в
т
е
ч
е´
н
и
е
ж
и´
з
н
и
-
~
.
.
´
´
´
´
´
к
о
н
е´
ц
ж
и´
з
н
и
;
2
)
к
л
я
т
в
а
;
2
н
а
р
е
ч
д
о
.
´
´
´
к
о
н
ц
а
ж
и
з
н
и
.
´
´
д
и
в
и
д
э
н
а
с
а
м
к
а
л
е
о
п
а
р
д
а
.
´
д
и
в
и
н
д
у
с
о
в
а
.
´
.
´
ඵ
д
и
в
и
м
а
к
у
*
у
в
ā
м
т
а
р
а
н
т
у
л
.
´
.
д
и
в
и
й
ā
м
л
е
о
п
а
р
д
.
´
´
´
д
и
в
и
р
и
л
л
а
к
л
я
т
в
а
-
п
п
и
с
я
г
а
-
д
и
в
ī
м
а
б
е
г
-
~
б
е
г
с
п
р
е
.
´
п
я
т
с
т
в
и
я
м
и
-
´
´
д
и
в
у
м
а
б
ы
с
т
р
о
е
д
в
и
ж
е´
н
и
е
(
х
о
д
ь
.
б
а
,
о
е
г
)
´
´
´
д
и
в
у
р
а
н
а
в
ā
к
л
я
с
т
ь
с
п
,
д
а
в
а
т
ь
.
´
´
´
к
л
я
т
в
у
-
п
р
и
с
я
г
а
т
ь
1 п - ව


1 ලනවා дилэнавā см. සනවා.

1 ව дива 1. 1) анат. пзы´к´ 2) боже´´ст-

1 венный мир; 3) о´стров; 2. боже´ственный;´

1~  выдаю´щийся мудре´´ц или свято´й-

1 ~ ඩ боже´´ственное лек´а´рство; ~ සර

1 боги´н п.

1 වග дивага ко´нчик´ пзычк´а´.

1 වහන дивангана см. වාංගනාව.

1 වත дивата 1) язы´к´ (замка, пряжки,

1 колокола)-´ 2) часть инструмё´нта (к-рая

1 входит в рукоятку).

1 වනවා диванавā бежа´ть.

1 වම диваман ж´иву´щий, ж´иво´й,

1 здра´ вствующий.

වන дивайина о´стров.

වවස диваваса рай.

වස диваса ом. වැස и දවස.

වා дивā день, дневно´е врё´мп;´ ~ කර

(ම) со´лнце; ~ යා а) челове´´к´,

принадлежа´щий к´ ни´´зп ей к´а´сте; б) па-

рик´ма´хер´ в) сова´; ~ ටනයා воро´на; ~ 

තයා а) сова´;´ б) ночно´й вор; ~ භජන

සංහය обе´д (в честь кого-л.); ~ මධය

по´лдень; ~ මානය сре´´днее или звёздное

вре´´мя-´ ~ රාය день и ночь, су´тк´и.

වැස дивäса рел. боже´´ственный глаз.

වැ дивäс осн. от වැස;´ ~ වරයා

проро´ к´.

 диви 1. 1) жизнь; ~ නසාගනවා

к´онча´ть с собо´й, совепша´ть самоуби´й-

ство´ ~ දනවා же´´ртвовать жи´знью´ ~

ම (වැප) сре´´дства к´ жи´зни; пропи-

та´ние; ~ ය в тече´´ние ж´и´´зни-´ ~

 к´оне´´ц жи´´зни; 2) к´ля´тва; 2. нареч. до

к´онца´ жи´зни.

දන дивидэна са´мка леопа´рда.

 дивинду сова´.

මඵවා дивимак´у увā м. тара´нтул.

යා дивийā м. леопа´рд.

ල дивирилла к´ля´тва- ппися´га.

ම дивīма бег- බාධක ~ бег с пре-

пя´тст виями.

වම дивума бы´строе движе´´ние (ходь-

ба, оег).

වරනවා дивуранавā к´ля´стьсп, дава´ть

к´ля´тву- присяга´ть.