*
1
*
*
*
*
*
´
´
д
ī
в
т
а
й
а
1
)
з
о
л
о
т
о
;
2
)
а
с
а
ф
е´
т
и
-
д
а
(
с
м
о
л
и
с
т
о
е
в
е
и
*
е
с
т
в
о
,
и
м
е
ю
и
*
е
е
р
е
з
-
.
к
и
й
ч
е
с
н
о
ч
н
ы
й
з
а
п
а
х
;
у
п
о
т
р
в
м
е
д
и
ц
и
.
н
е
и
к
а
к
п
р
я
*
о
с
т
ь
)
~
´
.
п
д
и
т
и
о
с
н
о
п
-
-
.
´
´
о
с
в
е
щ
а
т
ь
,
о
з
а
р
я
т
ь
´
´
´
д
ī
п
т
и
м
а
т
я
р
к
и
й
,
б
л
е
с
т
я
щ
и
й
,
-
´
´
´
с
в
е
р
к
а
ю
*
щ
и
й
;
л
у
ч
е
з
а
р
н
ы
й
;
~
*
п
р
и
,
´
´
´
,
´
´
д
а
в
а
т
ь
б
л
е
с
к
д
е´
л
а
т
ь
б
л
е
с
т
я
щ
и
м
,
я
р
к
и
м
.
´
´
с
в
е
р
к
а
ю
щ
и
м
´
´
д
ī
п
т
и
й
а
б
л
е
с
к
,
л
у
ч
е
з
а
р
н
о
с
т
ь
,
´
,
´
´
´
о
с
л
е
п
и
т
е
л
ь
н
а
п
я
р
к
о
с
т
ь
о
с
л
е
п
и
т
е
л
ь
н
о
е
.
´
с
и
я
н
и
е
-
,
´
´
д
и
м
а
н
ā
в
а
п
о
д
а
р
о
к
д
а
р
,
п
о
д
н
о
.
´
´
´
*
п
е´
н
и
е
-
~
ч
а
е
в
ы
е
,
´
д
и
р
г
х
а
1
)
д
л
и´
н
н
ы
й
п
р
о
т
я
ж
ё
н
*
´
,
´
н
ы
й
-
~
*
у
д
л
и
н
я
т
ь
р
а
с
т
я
г
и
в
а
т
ь
;
´
´
´
~
с
т
а
н
о
в
и
т
ь
с
я
д
л
и
н
н
ы
м
,
р
а
с
т
я
*
´
´
´
г
и
в
а
т
ь
с
я
,
у
д
л
и
н
я
т
ь
с
п
-
2
)
в
и
с
о
к
о
с
н
ы
й
;
~
.
´
´
в
и
с
о
к
о
с
н
ы
й
т
о
д
´
.
д
ī
р
г
х
а
к
а
т
*
ñ
к
ā
р
а
м
н
о
г
о
*
.
´
с
л
о
в
н
ы
й
-
´
´
д
ī
р
г
х
а
к
а
м
а
д
л
и
н
а
,
п
р
о
т
я
ж
ё
н
.
н
о
с
т
ь
-
´
д
ī
р
г
х
а
к
ā
*
*
ī
н
а
д
о
л
г
о
с
п
о
ч
.
.
н
ы
й
(
н
а
п
р
з
п
ё
м
)
-
´
*
д
ī
р
г
х
а
г
ō
*
*
ā
к
ā
р
а
п
р
о
.
´
´
д
о
л
г
о
в
а
т
ы
й
´
р
а
с
т
я
н
у
т
ь
й
-
д
и
р
г
х
а
и
а
т
у
р
а
с
р
а
и
*
п
а
.
´
р
а
л
л
е
л
о
г
р
а
м
м
.
´
.
г
д
ī
р
х
а
т
ā
в
а
с
м
-
´
д
и
р
г
х
а
д
а
р
ш
а
н
а
д
а
л
ь
н
о
в
и
д
-
´
´
-
н
ы
й
,
п
р
е
д
у
с
м
о
т
п
и
т
е
л
ь
н
ы
й
,
б
л
а
г
о
р
а
з
у
м
.
н
ы
й
.
.
д
и
р
г
х
а
д
а
р
ш
и
с
м
*
-
.
д
и
р
г
х
а
д
а
р
ш
и
й
ā
м
1
)
с
т
е
р
-
´
´
´
´
в
я
т
н
и
к
;
2
)
б
л
а
г
о
р
а
з
у
м
н
ы
й
,
п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
и
.
´
´
т
е
л
ь
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
´
д
ī
р
г
х
а
д
р
у
š
и
1
)
д
а
л
ь
н
о
з
о
р
-
-
´
´
-
к
и
й
-
2
)
д
а
л
ь
н
о
в
и
д
н
ы
й
,
п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
и
т
е
л
ь
.
н
ы
й
-
д
и
р
г
х
а
д
р
у
š
и
й
а
1
*
д
а
л
ь
´
´
´
н
о
з
о
р
к
о
с
т
ь
*
2
)
д
а
л
ь
н
о
в
и
д
н
о
с
т
ь
,
п
р
е
д
у
-
.
´
´
с
м
о
т
р
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
п
р
о
з
о
р
л
и
в
о
с
т
*
.
´
´
හ
д
ī
р
г
х
а
б
х
у
д
ж
а
й
а
т
и
д
о
т
е
н
у
з
а
н
´
п
.
´
д
и
р
г
х
а
и
ā
м
*
*
а
к
б
1 ඝ

-

තය дī втайа 1) зо´лото; 2) асафе´´ти-

да (смолистое веиество, имеюиее рез-

кий чесночный запах; употр. в медици

не и как пря ость).

 дипти осн. оп ය-´ ~ කරන

වා освеща´ть, озаря´ть. -

ම дīптимат я´рк´ий, блестя´щий,

сверк´а´ющий; лучеза´рный; ~ කරනවා при-

дава´ть блеск´, де´лать блестя´щим, я´рк´им,

сверк´а´ ющим.

ය дīптийа блеск´, лучеза´рность,

ослепи´тельнап я´рк´ость, ослепи´тельное

сия´ние.

මනාව диманāва пода´рок´, дар, подно-

пе´´ние-´  ~ чаевы´е.

ඝ диргха 1) дли´´нный, протяжён

ный- ~ කරනවා удлиня´ть, растя´гивать;

~ වනවා станови´ться дли´нным, растя´

гиваться, удлиня´тьсп- 2) висок´о´сный; ~

අවරැද висок´о´сный тод.

. ඝකථාකාර дīргхак´ат ñкāра много

сл о´ вный.

ඝකම дīргхак´ама длина´, протяжён-

ность.

ඝකාන дīргхакā īна долгоспо´ч-

ный (напр. зпём).

ඝගලාකාර дīргхагō āк´āра про-

долгова´тый´ растя´нуть й.

ඝවරරය диргхаиатурасраи па-

раллелогра´мм.

ඝතාව дīргхатāва см. ´ඝකම.

ඝදශන диргхадаршана дальнови´д-

ный, -предусмотпи´тельный, благоразу´м-

ный.

ඝද диргхадарши см. ඝද න.

ඝදයා диргхадаршийā м. 1) стер-

вя´тник´; 2) благоразу´мный, предусмотри´-

тельный челове´´к´.

ඝදෘ дīргхадруšṫи 1) дальнозо´р-

кий- 2)- дальнови´дный, предусмотри´тель-

ный.

ඝදෘය диргхадруšṫийа 1 даль-

нозо´рк´ость 2) дальнови´дность, преду-

смотри´тельность, прозорли´вост .

ඝහජ´ය дīргхабхуджайа тидотену´за.

ඝය´ ා диргхаиā м. п акб´н