3
*
-
´
,
´
д
у
м
к
у
л
у
н
а
д
ы
м
о
х
о
д
д
ы
м
о
в
а
п
.
´
т
р
у
б
а
.
´
д
у
м
к
п
н
ч
и
й
а
п
о
е
з
д
´
´
´
.
*
д
у
м
к
п
л
а
м
н
т
а
б
а
к
;
л
и´
с
т
ь
я
.
´
´
´
´
т
а
б
а
к
а
;
~
н
и
к
о
т
и´
н
.
´
´
´
д
у
м
к
ō
в
а
к
у
р
и
т
е
л
ь
н
а
я
т
р
у
б
к
а
-
´
´
´
´
д
у
м
г
э
й
а
к
у
р
и´
т
е
л
ь
н
а
я
к
о
м
н
а
.
т
а
.
.
*
д
у
м
н
а
л
а
й
а
с
м
.
´
д
у
м
н
ä
в
а
п
а
р
о
х
о
д
´
´
´
д
у
м
п
у
д
ж
а
в
а
в
о
с
к
у
р
е´
н
и
е
ф
и
-
.
м
и
а
м
а
.
´
д
у
м
б
ō
у
в
а
п
а
р
о
х
о
д
-
,
´
´
д
у
м
б
х
ā
д
ж
а
н
а
й
а
к
а
д
и´
л
о
к
у
.
´
р
и´
л
ь
н
и
ц
а
-
.
´
.
д
у
м
м
а
л
а
1
с
м
о
л
и´
с
т
ы
й
;
2
с
м
о
.
,
´
л
а
к
а
м
е´
д
ь
.
.
д
у
м
р
а
т
х
а
й
а
с
м
´
´
д
у
м
р
и
й
а
п
а
р
о
в
о
з
;
п
о
е
з
д
;
~
*
´
´
(
*
)
ж
е
л
е
з
н
о
д
о
р
о
ж
н
а
я
с
т
а
н
ц
и
я
;
~
~
;
г
´
р
´
л
´
(
)
ж
е
е´
з
н
а
я
д
о
о
а
´
´
´
ж
е
л
е
з
н
о
д
о
р
о
ж
н
ы
й
в
а
г
о
н
;
~
.
´
´
.
´
ш
п
а
л
а
´
~
п
а
р
о
в
о
з
ч
´
,
´
д
у
м
в
а
т
д
ы
м
н
ы
й
з
а
к
о
п
т
е´
л
ы
й
*
.
´
´
к
о
п
т
я
щ
и
й
´
-
´
,
´
*
д
у
м
в
а
н
д
ы
м
ч
а
т
ы
й
с
е
р
о
в
а
т
о
к
о
*
.
´
р
и´
ч
н
е
в
ы
й
,
´
ඵ
д
у
м
с
и
л
у
1
)
н
е
д
о
с
т
у
п
н
ы
й
н
е
-
.
´
´
´
´
п
р
о
х
о
д
и´
м
ы
й
;
2
)
п
л
о
х
о
й
;
3
)
н
е
с
ч
а
с
т
н
ы
й
.
´
,
´
*
д
у
м
б
у
к
н
е
з
р
е´
л
ы
й
н
е
с
п
е´
л
ы
й
.
.
*
*
д
у
м
б
у
у
с
м
*
*
.
´
*
*
д
у
м
б
у
р
у
к
о
р
и´
ч
н
е
в
ы
й
´
,
´
.
*
д
у
м
б
у
л
ā
м
с
т
а
р
ы
й
д
р
я
х
л
ь
й
.
ч
е
л
о
в
е´
к
´
,
´
*
*
д
у
м
б
у
л
у
к
о
п
о
т
ь
с
а
ж
а
;
~
-
´
´
´
´
´
(
)
п
я
т
н
о
к
о
п
о
т
и
;
~
а
)
р
ж
а
в
.
´
´
,
ч
и
н
а
г
о
л
о
в
н
я
(
н
а
з
л
а
к
а
х
)
;
б
)
п
а
у
т
и´
н
а
-
´
.
*
д
у
м
б
у
л
с
м
*
;
~
к
о
п
.
´
т
и´
т
ь
-
,
´
,
.
д
у
р
а
1
о
т
д
а
л
ё
н
н
ы
й
д
а
л
ь
н
и
й
д
а
´
´
´
л
ё
к
и
й
;
~
з
а
б
и
р
а
т
ь
;
у
н
о
с
и´
т
ь
;
~
´
´
т
щ
а
т
е
л
ь
н
о
п
р
о
д
у
м
ы
в
а
т
ь
*
´
,
´
´
~
а
)
р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
;
б
)
с
у
т
ь
д
е´
л
а
в
о
п
р
о
-
-
´
´
´
с
а
;
~
р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
,
п
р
о
т
я
ж
ё
н
´
´
´
н
о
с
т
ь
*
~
т
щ
а
т
е
л
ь
н
о
п
р
о
д
у
м
а
в
,
г
л
я
-
´
´
´
´
д
я
в
б
у
д
у
щ
е
е
;
~
в
ы
г
о
н
я
т
ь
;
в
ы
т
е
с
*
3 -  ර


න думкулуна дымохо´д, дымова´п

труба´ .

කාය думкпнчийа по´езд.

කා ළ думкпла мн. таба´к´; ли´´стья

табак´а´; ~ සාරය ник´оти´´н.

කව думкōва кури´тельная тру´бк´а.

ගය думгэйа к´ури´´тельная к´о´мна-

та.

න ළ ය думналайа см. න.

නැව думнäва парох о´д.

ජ´ාව думпуджава воск´уре´´ние фи-

миама.

බව думбōṫṫува парохо´д.

භාජනය думбхāджанайа к´ади´´ло, ку-

ри´´льница.

මල думмала 1. смоли´´стый; 2. смо-

ла´, каме´дь.

රථය думратхайа см. ය.

ය думрийа парово´з; по´езд; ~ ප ළ

(පා ළ ) железнодоро´жная ста´нция; ~ පාර

(මාගය) ж´еле´´зная доро´га; ~ පය

железнодоро´ж´ный ваго´н; ~ බාකය

шпа´ла´ ~.´යය парово´з.

ව думват ды´мный, закопте´´лчый

к´оптя´щий.

ව думван ды´мчатый, серова´то-к´о

ри´´чневый.

ඵ думсилу 1) недосту´пный, не-

проходи´´мый;´ 2) плохо´й ; 3) несча´стный.

  думбук незре´´лый, неспе´´лый.

  думбуṫу см.  .

 රැ думбуру кори´´чневый.

 ලා думбулā м. ста´рый, дря´хльй

челове´к .

  думбулу ко´поть, са´жа; ~ පාද

(ලපය) пятно´ к´о´поти; ~ රගය а) рж´а´в-

чина, головня´ (на злаках); б) паути´´на.

  думбул см.  ;´ ~ කවනවා коп-

ти´´ть .

ර дура 1. отдалённый, да´льний, да-

лёк´ий; ~ කරනවා забира´ть; уноси´´ть; ~

කපනා කරනවා тща´тельно проду´мывать

~ ග а) расстоя´ние; б) суть де´´ла, вопро´-

са;´ ~ මාණය расстоя´ние, протяж´ён-

ность ~ බලා тща´тельно проду´мав, гля´-

дя в бу´дущее;´ ~ ලනවා выгоня´ть;´ вытес