*
´
.
´
н
я
т
ь
´
у
б
и
р
а
т
ь
;
2
р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
;
~
.
´
´
и
з
д
а
л
е
к
а
.
.
д
у
р
а
к
а
т
а
р
а
с
м
´
´
.
д
у
р
а
а
н
а
р
е
ч
1
)
д
а
л
е
к
о
;
2
)
в
.
´
´
з
н
а
ч
и´
т
е
л
ь
н
о
й
с
т
е´
п
е
н
и
´
´
´
´
*
д
у
р
а
т
и
к
р
а
м
а
к
о
т
о
р
ы
й
т
р
у
д
н
о
.
´
´
п
р
е
о
д
о
л
е´
т
ь
,
п
р
е
в
о
з
м
о
ч
ь
.
´
´
д
у
р
а
д
а
к
н
а
й
а
т
е
л
е
с
к
о
п
-
´
д
у
р
а
д
х
и
г
а
м
а
т
р
у
д
н
ы
й
д
л
я
д
о
-
´
´
´
с
т
и
ж
е´
н
и
я
и
л
и
д
л
п
п
о
н
и
м
а
н
и
я
;
т
р
у
д
н
о
д
о
с
.
´
´
´
т
и
ж
и´
м
ы
й
-
т
р
у
д
н
о
п
о
н
и
м
а
е
м
ы
й
-
´
*
д
у
р
а
н
т
а
м
ō
б
х
а
н
е
в
е´
ж
е
с
т
.
´
в
е
н
н
ы
й
,
г
л
у
п
ы
й
-
,
д
у
р
а
б
ä
х
ä
р
а
у
д
а
л
ё
н
н
ь
й
н
а
.
´
´
´
´
´
х
о
д
я
щ
и
й
с
п
д
а
л
е
к
о
о
т
д
о
р
о
г
и
,
г
л
у
х
о
й
´
д
у
р
а
в
а
б
ō
д
х
а
1
)
т
р
у
д
н
ы
й
д
л
я
-
´
´
´
п
о
н
и
м
а
н
и
я
;
н
е
в
р
а
з
у
м
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
г
л
у
б
о
-
´
´
´
´
к
и
й
,
м
у
д
р
ы
й
-
3
)
а
б
с
т
р
а
к
т
н
ы
й
;
4
)
в
ы
з
ы
в
а
.
´
ю
щ
и
й
р
а
з
н
о
г
л
а
с
и
п
.
´
д
у
р
а
с
т
а
р
а
д
а
л
ь
н
и
й
,
у
д
а
л
ё
н
н
ы
й
´
´
д
у
р
а
с
т
а
р
а
й
а
1
)
р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
-
.
2
)
о
т
д
а
л
ё
н
н
о
с
т
ь
,
д
а
л
ь
´
´
д
у
р
ā
к
р
а
м
а
т
р
у
д
н
о
п
р
о
х
о
д
и´
м
ы
й
;
.
´
т
р
у
д
н
о
д
о
с
т
у
п
н
ь
й
-
´
´
д
у
р
ā
н
а
р
а
1
)
в
е
д
у
щ
и
й
с
е
б
я
а
м
о
´
´
´
´
´
р
а
л
ь
н
о
-
б
е
з
н
р
а
в
с
т
в
е
н
н
ы
й
-
2
)
н
е
в
е´
ж
л
и
в
ы
й
,
.
´
г
р
у
б
ы
й
-
´
д
у
р
ā
в
ā
р
а
й
а
а
м
о
р
а
л
ь
н
о
е
п
о
.
´
в
е
д
е´
н
и
е
,
б
е
з
н
р
´
в
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
-
´
д
у
р
ā
л
а
б
х
а
1
)
т
р
у
д
н
о
о
с
у
щ
е
с
т
в
и´
-
´
´
´
´
м
ы
й
;
н
е
д
о
с
т
и
ж
и
м
ы
й
;
2
)
р
е´
д
к
и
й
(
о
в
е
.
щ
а
х
)
-
,
´
´
.
д
у
р
ā
в
ā
р
Ə
н
а
р
е
ч
и
з
р
е
д
к
а
в
р
е´
.
м
я
о
т
в
р
е´
м
е
н
и
´
´
´
д
у
р
а
с
а
д
а
1
)
т
р
у
д
н
о
д
о
с
т
и
ж
и´
м
ы
й
;
*
.
´
,
´
2
)
н
е
в
ы
н
о
с
и´
м
ы
й
н
е
т
е
р
п
и´
м
ы
й
*
´
´
д
у
р
и
т
а
г
р
е´
ш
н
ы
й
;
з
а
с
л
у
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
*
.
´
п
о
р
и
ц
а
н
и
я
*
д
у
р
и
т
а
й
а
1
)
г
р
е
х
;
2
)
б
е´
д
с
т
в
и
е
;
*
.
´
´
3
)
с
л
е´
д
с
т
в
и
е
г
р
е
х
в
*
-
,
´
,
´
1
д
у
р
у
д
а
л
ё
к
и
й
д
а
л
ь
н
и
й
о
т
д
а
л
ё
н
*
-
´
´
,
´
н
ы
й
-
~
у
с
т
р
а
н
я
т
ь
у
б
и
р
а
т
ь
-
в
ы
*
.
´
´
´
´
г
о
н
я
т
ь
;
р
а
з
г
о
н
я
т
ь
,
р
а
с
с
е´
и
в
а
т
ь
1
.
´
´
1
1
д
у
р
у
1
)
т
м
и
н
;
2
)
у
к
р
о
п
1
-
,
´
´
´
д
у
р
у
к
т
а
п
л
о
х
о
с
к
а
з
а
н
н
ь
й
н
е
1
.
´
´
´
т
д
а
ч
н
о
в
ь
п
а
ж
е
н
н
ы
й
1
දරක


ня´ть´ убирать; 2. расстоя´ние; ~ යාම

издалек´а´ .

රකතර дуракатара см. ර.

රට дураṫа нареч. 1) далек´о´; 2) в

значи´´тельной сте´´пени.

ර ම дуратик´рама к´ото´рый тру´дно

преодоле´´ть, превозмо´чь.

රදනය дурадакнайа телеск´о´п.

රගම дурадхигама тру´дный для до-

стиж´е´´ния или длп понима´ния; труднодос-

тиж´и´´мый- труднопонима´емый.

රතමභ дурантамōбха неве´ж´ест-

венный, глу´пый.

රබැහැර дурабäхäра удалённьй, на-

ходя´щийсп далек´о´ от доро´ги, глухо´й.

රවබධ дуравабōдха 1) тру´дный для

понима´ния; невразуми´´тельный; 2) глубо´-

кий, му´дрый- 3) абстра´к´тный; 4) вызыва´-

ющий разногла´сип.

රතර дурастара да´льний, удалённый.

රතරය дурастарайа 1) расстоя´ние-´

2) отдалённость, даль.

රාකම дурāк´рама труднопроходи´´мый;

труднодосту´пнь й.

රාවාර дурāнара 1) веду´щий себя´ амо-

ра´льно- безнра´вственный-´ 2) неве´´ж´ливый,

гру´бый.

රාවාරය дурāвāрайа амора´льное по-

веде´´ние, безнр´ вственность.

රාලභ дурāлабха 1) трудноосуществи´´-

мый; недостиж´и´мый;´ 2) ре´´дкий (о ве-

щах).

රාවා дурāвāрƏ нареч. и´зредк´а, вре´-

мя от вре´мени.

රාසද дурасада 1) труднодостиж´и´´мый;´

2) невыноси´´мый, нетерпи´´мый.

ත дурита гре´´шный; заслу´живающий

порица´ ния.

තය дуритайа 1) грех; 2) бе´дствие;

3) сле´´дствие грехв´.

රැ 1 дуру далёк´ий, да´льний, отдалён-

ный- ~ කරනවා устраня´ть, убира´ть-´ вы-

гоня´ть;´ разгоня´ть, рассе´´ивать. 1

රැ 11 дуру 1) тмин; 2) ук´ро´п. 1

රැත дурукта пло´хо ск´а´заннь й, не- 1

тда´чно вь´паж´енный. 1