*
3
´
´
,
´
*
*
д
у
š
и
а
и
а
1
)
т
к
а
н
ь
м
а
т
е
р
и
я
;
.
´
2
)
п
а
л
а
т
к
а
;
т
е
н
т
.
д
у
с
ā
о
с
н
о
т
;
~
*
.
´
´
´
к
л
е
в
е
т
а
т
ь
,
з
л
о
с
л
о
в
и
т
ь
,
д
у
с
ā
м
ā
н
а
н
е
о
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ы
й
-
´
,
´
´
н
е
я
с
н
ы
й
;
~
(
)
с
л
у
х
с
л
у
.
х
*
-
´
´
´
д
у
с
а
в
а
к
л
е
в
е
т
а
,
н
а
г
о
в
о
р
;
з
л
о
.
´
с
л
о
в
*
е
-
´
´
д
р
у
х
а
1
)
т
в
ё
р
д
ы
й
;
п
л
о
т
н
ы
й
;
н
е
´
´
´
´
г
и´
б
к
и
й
;
~
д
е´
л
а
т
ь
т
в
ё
р
д
ы
м
´
~
´
´
´
с
т
а
н
о
в
и
т
ь
с
я
т
в
ё
р
д
ы
м
;
т
в
е
р
д
е´
т
ь
-
-
´
´
´
~
а
)
т
е´
с
н
о
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
;
п
р
о
ч
н
о
с
о
´
´
´
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
;
б
)
к
о
м
п
а
к
т
н
ы
й
,
п
л
о
т
н
ы
й
,
-
´
´
´
´
с
ж
а
т
ы
й
;
2
)
з
а
к
о
с
н
е
л
ы
й
,
ч
ё
р
с
т
в
ы
й
;
3
)
у
п
.
´
р
в
м
ы
й
.
.
д
р
у
х
а
т
а
р
а
с
м
´
д
р
у
х
а
т
ā
в
а
1
*
т
в
ё
р
д
о
с
т
ь
;
2
)
,
´
´
´
´
´
,
´
с
т
р
о
г
о
с
т
ь
с
у
р
о
в
о
с
т
ь
-
3
)
к
о
м
п
а
к
т
н
о
с
т
ь
-
´
´
´
´
´
п
л
о
т
н
о
с
т
ь
;
4
)
з
а
к
о
с
н
е´
л
о
с
т
ь
;
5
)
у
п
р
я
м
.
с
т
в
о
´
´
´
д
р
у
х
ā
ñ
г
а
ф
и
з
и
ч
е
с
к
и
с
и
л
ь
н
ы
й
,
.
´
з
д
о
р
о
в
ы
й
´
д
р
у
х
ō
т
с
ā
х
а
й
а
б
о
л
ь
ш
о
е
.
´
,
´
у
с
и´
л
и
е
н
а
п
р
я
ж
е´
н
и
е
.
´
´
´
´
д
р
у
ш
а
д
а
с
к
а
л
а
;
к
а
м
е
н
ь
´
´
д
р
у
ш
*
й
а
о
ч
е
в
и
д
н
ы
й
,
я
в
н
ы
й
;
~
´
´
с
т
а
н
о
в
и
т
ь
с
я
в
и
д
и
м
ы
м
-
#
~
.
´
´
´
´
д
р
а
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
~
*
д
р
а
м
а
´
д
р
у
ш
и
а
т
в
а
и
а
в
и´
д
и
м
о
с
т
ь
;
.
´
о
ч
е
в
и´
д
н
о
с
т
ь
.
.
д
р
у
ш
*
й
а
м
ā
н
а
о
м
´
´
´
д
р
у
š
а
1
)
в
и
д
и
м
ы
й
,
к
а
ж
у
щ
и
й
с
я
;
*
.
´
´
2
)
о
ч
е
в
и´
д
н
ы
й
;
я
в
н
ы
й
*
.
´
д
р
у
š
а
к
у
а
з
а
г
а
д
о
ч
н
ы
й
*
.
´
´
д
р
у
š
*
а
к
у
а
й
а
з
а
г
а
д
к
а
1
.
´
´
д
р
у
š
а
г
а
т
и
к
а
е
р
е
т
и
ч
е
с
к
и
й
1
-
.
´
д
р
у
š
а
г
а
т
и
к
а
й
ā
м
е
р
е
1
.
´
´
т
и´
к
1
-
.
д
р
у
š
а
д
х
а
р
м
а
й
а
р
е
л
з
а
1
-
´
´
´
к
о
н
о
м
е´
р
н
о
с
т
ь
в
о
з
н
а
г
р
а
ж
д
е´
н
и
я
и
н
а
к
а
з
а
1
.
´
´
н
и
п
в
э
т
о
й
ж
и
з
н
и
1
-
´
д
р
у
š
ā
н
т
а
1
)
с
и
м
в
о
л
и´
ч
е
с
1
-
´
´
´
,
´
к
и
й
и
н
о
с
к
а
з
а
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
и
л
л
ю
с
т
р
а
т
и
в
1
-
´
´
н
ы
й
;
п
о
я
с
н
´
т
е
л
ь
н
ь
*
й
;
~
н
р
а
в
о
у
ч
и
1
1
.
´
т
е
л
ь
н
ы
й
р
а
с
с
к
а
з
ෂය 3


ෂ ය дуšиаиа 1) тк´ань, мате´рия;´

2) пала´тка; тент.

සා дусā осн. от සාව; ~ යනවා

к´левета´ть, злосло´вить.

සාමාන дусāмāна неопределённый,

нея´сный;´ ~ අාරංය (කථාව) слух, слу´-

х .

සාව дусава к´левета´, нагово´р; зло-

сло´в е.

දෘස друḋха 1) твёрдый; пло´тный;´ не-

ги´´бк´ий;´ ~ කරනවා де´´лать твёрдым´ ~

වනවා станови´ться твёрдым; тверде´´ть-´

~ ස а) те´´сно свя´занный; про´чно со-

единённый ; б) компа´к´тный, пло´тный,

сж´а´тый; 2) зак´осне´лый, чёрствый; 3) уп-

рв´ мый.

දෘසතර друḋхатара см. දෘස.

දෘසතාව друḋхатāва 1 твёрдость;´ 2)

стро´гость, суро´вость-´ 3) к´омпа´к´тность,

пло´тность; 4) зак´осне´´лость;´ 5) упря´м-

ство.

දෘසාංග друḋхāñга физи´ческ´и си´льный,

здоро´ вый.

දෘසසාහය друḋхōтсāхайа большо´е

уси´´лие, напряже´´ние.

දෘශද друшада ск´ала´; к´а´мень.

දෘශ друшйа очеви´дный, я´вный; ~ ව

නවා станови´ться ви´димым- # ~ කාව

драмати´´ческ´ий; ~ කාවය´ дра´ма.

දෘශ වය друшиат ваиа ви´´димость;

очеви´´дность.

දෘශමාන друшйамāна ом. දෘශ.

දෘට друšṫа 1) ви´димый, к´а´жущийся;

2) очеви´´дный; я´вный.

දෘටට друšṫакуṫа зага´дочный.

දෘටටය друšṫакуṫайа зага´дк´а. 1

දෘටගක друšṫагатика ерети´ческ´ий. 1

දෘටගකයා друšṫагатик´айā м. ере-1

ти´´ к´. 1

දෘටධමය друšṫадхармайа рел. за-1

кономе´´рность вознаграж´де´ния и наказа´-1

нип в э´той жи´зни. 1

දෘටාත друšṫāнта 1) символи´´чес- 1

к´ий, иноск´аза´тельный; 2) иллюстрати´в- 1

ный; поясн ´тельнь й;´ ~ කථාව нравоучи´-1

тельный расска´з. 1