*
-
3
´
´
д
э
б
а
в
у
м
д
в
у
с
к
а
т
н
ы
й
;
~
.
´
´
´
´
д
в
у
с
к
а
т
н
а
я
к
р
ы
ш
а
´
д
э
б
э
й
а
1
)
р
а
з
д
е
л
е´
н
и
е
н
а
д
в
е
.
´
´
ч
а
с
т
и
;
2
)
д
в
е
ч
а
с
т
и
-
´
д
э
м
а
ñ
с
а
н
д
х
и
й
а
м
е´
с
т
о
с
о
.
´
´
е
д
и
н
е´
н
и
я
д
в
у
х
д
о
р
о
г
.
´
´
д
э
м
а
в
п
и
й
а
р
о
д
и´
т
е
л
ь
с
к
и
й
.
´
.
д
э
м
а
в
п
и
й
ō
м
н
р
о
д
и´
т
е
л
и
.
´
д
э
м
а
х
а
л
т
р
ё
х
э
т
а
ж
н
ы
й
.
´
´
*
д
э
м
а
л
а
т
а
м
и´
л
ь
с
к
и
й
.
´
.
д
э
м
а
л
ā
м
т
а
м
и´
л
.
´
´
.
д
э
м
у
н
у
б
у
р
ā
м
п
р
а
в
н
у
к
.
´
´
д
э
м
у
в
а
х
а
т
с
д
в
у
м
я
к
р
а
я
м
и
-
´
හ
д
э
м
у
х
у
н
1
)
г
и
б
р
и´
д
н
ы
й
;
2
)
н
е
.
´
о
д
н
о
р
о
д
н
ы
й
,
´
´
,
´
*
д
э
й
а
1
)
в
е
щ
ь
п
р
е
д
м
е´
т
;
2
)
д
е´
л
о
.
´
в
о
п
р
о
с
-
´
,
´
´
д
э
й
а
к
ā
р
а
д
в
о
я
к
и
й
д
в
о
й
с
т
в
е
н
-
´
´
´
н
ы
й
;
~
д
в
о
й
с
т
в
е
н
н
ы
й
х
а
р
а
к
.
´
т
е
р
;
~
д
в
о
е
в
л
а
с
т
и
е
´
,
´
*
д
э
р
а
а
й
а
1
)
з
е
м
л
я
п
о
ч
в
а
;
.
´
´
2
)
п
у
ч
и´
н
а
;
3
)
с
е
р
ь
г
а
,
´
д
э
л
э
х
э
н
а
в
ā
1
)
с
и
я
т
ь
.
´
,
´
´
´
б
л
е
с
т
е´
т
ь
;
2
)
к
о
л
е
б
а
т
ь
с
я
с
о
м
н
е
в
а
т
ь
с
я
´
д
э
л
ō
в
а
д
в
а
м
и´
р
а
(
н
а
с
т
о
я
щ
и
й
.
и
о
у
д
у
щ
и
й
)
.
´
´
.
д
э
в
а
г
Ə
м
а
1
д
в
о
я
к
и
й
;
2
д
в
а
.
´
´
в
и´
д
а
;
д
в
е
ф
о
р
м
ы
.
´
´
,
´
´
д
э
в
а
а
у
з
к
а
я
д
о
р
о
г
а
т
р
о
п
и´
н
к
а
.
´
д
э
в
а
н
а
в
т
о
р
о
й
.
.
д
э
в
а
н
а
в
а
п
о
н
у
д
о
т
´
.
.
д
э
в
а
н
у
в
а
н
а
р
е
ч
1
в
т
о
р
и´
ч
н
о
;
.
´
-
.
´
п
п
я
т
ь
;
2
в
о
в
т
о
р
ы
х
-
´
´
.
´
д
э
в
а
р
а
к
1
д
в
а
с
л
у
ч
а
я
;
д
в
а
р
а
.
´
´
,
´
.
.
з
а
;
2
н
а
р
е
ч
в
д
в
у
х
с
л
у
ч
а
я
х
д
в
а
ж
д
ы
.
*
*
д
э
в
а
р
а
д
е
н
ь
и
н
о
ч
ь
´
´
д
э
в
а
р
у
в
а
о
б
е
п
о
л
о
в
и´
н
ы
д
н
я
;
.
´
´
´
´
в
р
е´
м
я
д
о
п
о
л
у
д
н
я
и
в
р
е´
м
я
п
о
с
л
е
п
о
л
у
д
н
я
´
д
э
в
а
л
а
й
а
к
1
)
д
в
а
с
о
р
т
а
;
д
в
а
´
´
´
,
´
´
´
в
и´
д
а
;
2
)
п
а
р
а
д
в
е
о
д
и
н
а
к
о
в
ы
е
в
е´
щ
и
;
3
)
-
´
´
с
о
м
н
е´
н
и
е
;
~
а
)
у
д
в
а
и
в
а
т
ь
;
б
)
д
е´
.
´
,
ч
´
л
а
т
ь
с
о
м
н
и´
т
е
л
ь
н
ы
м
н
е
я
с
н
ы
м
.
´
д
э
в
а
л
и
й
а
к
д
в
а
д
н
я
.
´
´
д
э
в
и
б
о
ж
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
д
э
в
и
к
а
м
а
б
о
ж
е
с
т
в
о
.
.
д
э
в
и
к
э
н
э
к
м
б
о
г
දබෑව - 3


දබෑව дэбавум двуск´а´тный; ~ වහල

двуск´а´тная к´ры´ша.

දබය дэбэйа 1) разделе´ние на´ две

ча´сти; 2) две ча´сти.

දමංසය дэмаñсандхийа ме´´сто со-

едине´´ния двух доро´г.

දමය дэмавпийа роди´´тельск´ий.

දමය дэмавпийō мн. роди´´тели.

දමහ дэмахал трёхэта´жный.

දම ළ дэмала тами´´льск´ий.

දම ළ ා дэмалā м. тами´´л.

දරා дэмунубурā м. пра´внук´.

දවහ дэмувахат с двумя´ края´ми.

දහ дэмухун 1) гибри´´дный; 2) не-

одноро´дный.

දය´ дэйа 1) вещь, предме´´т; 2) де´´ло,

вопро´ с.

දයාකාර дэйакāра двоя´к´ий, дво´йствен-

ный; ~ ගණය дво´йственный хара´к´-

тер; ~ පාලන බලය двоевла´стие.

දරණය дэраṅайа 1 ) земля´, по´чва;

2) пучи´´на; 3) серьга´.

දලහනවා дэлэхэнавā 1) сия´ть,

блесте´ть;´ 2) к´олеба´ться, сомнева´ться.

දලාව дэлōва два ми´´ра (настоящий

и о удущий).

දවගම дэвагƏма 1. двоя´к´ий; 2. два

ви´´да; две фо´рмы.

දවට дэваṫа у´зкая доро´га, тропи´´нк´а.

දවන дэвана второ´й.

දවනවා дэванава понуд. от දනවා.

දවව дэванува нареч. 1. втори´´чно;

ппя´ть; 2. во-вторы´ х.

දවර дэварак´ 1. два слу´чая; два ра´-

за; 2. нареч. в двух слу´чаях, два´ж´ды.

දව дэвара день и ночь.

දවරැව дэварува о´бе полови´´ны дня;

вре´мя до полу´дня и вре´´мя по´сле полу´дня.

දවලය дэвалайак 1) два со´рта; два

ви´´да;´ 2) па´ра, две одина´к´овые ве´´щи; 3)

сомне´´ние; ~ කරනවා а) удва´ивать; б) де´-

лать сомни´´телчьным, нея´сным.

දවය дэвалийак´ два дня.

ද дэви бож´е´´ственный.

දකම дэвикама божество´.

දකන дэвикэнэк м. бог.