.
*
*
3
-
´
´
´
д
Ə
в
ā
н
у
р
у
п
а
к
а
к
б
о
г
,
п
о
х
о
.
г
´
ж
и
й
н
а
б
о
а
-
д
Ə
в
ā
н
у
ш
ā
с
а
н
а
й
а
т
е
о
-
.
´
´
к
р
а
т
и
я
,
´
д
Ə
в
ā
б
х
а
к
т
и
б
е
з
б
о
ж
н
ы
й
.
´
а
т
е
и
с
т
и
ч
е
с
к
и
й
´
к
д
Ə
в
ā
р
а
к
š
ā
в
а
п
р
*
в
и
д
е´
н
и
е
;
.
´
´
´
б
о
ж
е´
с
т
в
е
н
н
а
я
з
а
щ
и
т
а
.
.
д
Ə
в
ā
л
а
й
а
с
м
´
´
´
д
Ə
в
ā
в
ā
с
а
й
а
ж
и
л
и´
щ
е
б
о
г
а
,
.
х
р
а
м
´
´
´
´
.
д
Ə
в
ī
ж
*
1
)
б
о
г
и
н
я
;
2
)
к
о
р
о
л
е´
в
а
;
.
´
3
)
д
а
м
а
-
´
´
.
д
Ə
в
и
н
н
а
н
с
Ə
ж
*
к
о
р
о
л
е´
.
в
а
-
´
´
д
Ə
ш
*
а
к
а
и
ā
м
н
а
с
т
а
в
н
и
к
,
п
р
о
.
´
п
о
в
е´
д
н
и
к
´
´
´
*
д
Ə
ш
*
а
г
у
а
и
а
к
л
и
м
а
т
;
.
´
´
´
~
б
л
а
г
о
п
р
и
я
т
н
ы
й
к
л
и
м
а
т
-
´
д
*
ш
а
г
у
а
в
и
д
й
ā
в
а
к
л
и
.
´
м
а
т
о
л
о
г
и
я
д
Ə
ш
а
ч
ā
р
и
п
*
т
е
*
ц
е´
с
т
в
у
ю
щ
и
й
,
.
´
с
т
р
а
н
с
т
в
у
ю
*
щ
и
й
.
,
д
Ə
ш
а
д
ж
а
т
у
з
´
м
н
ы
й
м
е´
с
т
н
ы
й
.
а
д
Ə
ш
т
у
у
в
а
м
ы
с
.
´
´
д
Ə
ш
*
а
д
а
р
ш
*
а
н
а
й
а
п
е
й
з
а
ж
,
´
´
д
Ə
ш
а
д
р
ō
х
и
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
с
к
и
й
.
´
и
з
м
е´
н
н
и
ч
е
с
к
и
й
-
´
.
д
Ə
ш
а
д
р
ō
х
и
й
ā
м
п
р
е
д
а
.
т
е
л
ь
-
´
,
´
д
Ə
ш
а
н
а
й
а
п
р
о
п
о
в
е
д
ь
п
о
у
ч
е´
.
н
и
е
-
´
´
´
д
Ə
ш
а
н
ā
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
п
р
о
п
о
-
´
´
в
е
д
и
и
л
и
л
е´
к
ц
и
и
;
~
а
)
п
р
о
п
о
в
е´
.
´
´
´
д
о
в
а
т
ь
;
б
)
ч
и
т
а
т
ь
л
е´
к
ц
и
ю
´
´
д
Ə
ш
а
н
ā
в
а
1
)
п
р
о
п
о
в
е
д
ь
;
2
)
.
´
л
е´
к
ц
и
я
-
´
д
Ə
ш
*
а
м
а
д
х
й
а
с
т
х
а
в
н
у
т
р
е
н
-
´
´
´
н
я
я
ч
а
с
т
ь
с
т
р
а
н
ы
;
т
е
р
р
и
т
о
р
и
я
,
у
д
а
л
ё
н
.
´
´
н
а
я
о
т
м
о
р
я
и
л
и
г
р
а
н
и´
ц
ы
.
д
Ə
ш
*
а
п
ā
л
а
к
а
й
ā
с
м
.
-
´
.
д
Ə
ш
*
а
п
ā
в
а
ñ
а
й
а
м
п
о
л
и´
.
´
´
´
-
т
и
к
,
п
о
л
и
т
и
ч
е
с
к
и
й
д
е´
я
т
е
л
ь
´
´
д
Ə
ш
а
п
ā
л
а
н
а
п
о
л
и
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
.
´
´
´
´
~
п
ю
л
и
т
и´
ч
е
с
к
а
я
э
к
о
н
о
м
и
я
වා . 3


වාරෑප дƏвāнурупа к´ак´ бог, похо´-

жий на бо´га.

වාශාසනය дƏвāнушāсанайа тео-

к´ра´тия. -

වාභ дƏвāбхакти безбо´ жный,

атеисти´ческий.

වාරෂාව дƏвāракšāва прк виде´´ние;

бож´е´´ственная защи´та.

වාලය дƏвāлайа см. වාගාරය.

වාවාසය дƏвāвāсайа ж´или´´ще бо´га,

х рам.

 дƏвī ж. 1) боги´ня;´ 2) к´ороле´´ва;

3) да´ма.

නා дƏвиннансƏ ж. к´ороле´´-

ва .

ශකයා дƏшакаиā м наста´вник´, про-

пове´дник´.

ශණය´ дƏшагуṅаиа к´ли´мат; යහප

~ благоприя´тный к´ли´мат.

ශණදාව д шагуṅавидйāва к´ли-

матоло´гия.

ශඩා дƏшачāри п те це´ствующий,

стра´нст вующий.

ශජ дƏшаджа туз´мный, ме´стный.

ශව дƏшатуḋува мыс.

ශදශනය дƏшадаршанайа пейза´ж´.

ශ дƏшадрōхи преда´тельск´ий,

изме´´ннический .

ශයා дƏшадрōхийā м. преда´-

тель .

ශනය дƏшанайа про´поведь, поуче´´-

н ие.

ශනා дƏшанā относя´щийся к´ про´по-

веди или ле´´кции;´ ~ කරනවා а) пропове´-

довать; б) чита´ть ле´´к´цию.

ශනාව дƏшанāва 1) про´поведь;´ 2)

ле´´кция.

ශමධථ дƏшамадхйастха вну´трен-

няя часть страны´;´ террито´рия, удалён-

ная от мо´ря или грани´´цы.

ශපාලකයා дƏшапāлакайā см. ශ

පාලඥයා.

ශපාලඥයා дƏшапāваñайа м. поли´´-

тик ,- полити´ческ´ий де´´ятель.

ශපාලන дƏшапāлана полити´´ческ´ий-

~ අථශාය пюлити´´ческ´ая эк´оно´мия.