*
5
ඵ
-
,
.
´
д
р
ā
в
а
к
а
й
ā
м
1
)
т
о
т
к
т
о
о
б
´
´
´
´
р
а
щ
а
е
т
с
я
в
б
е´
г
с
т
в
о
;
2
)
ш
у
т
н
и´
к
;
3
)
в
о
р
;
.
´
,
´
´
4
)
р
а
с
п
у
т
н
и
к
р
а
з
в
р
а
т
н
и
к
.
´
´
д
р
ā
в
а
к
а
р
а
х
и
м
б
у
р
а
´
д
р
ā
в
а
а
й
а
1
)
о
б
р
а
щ
е´
н
и
е
в
´
´
)
´
´
б
е´
г
с
т
в
о
;
2
)
п
л
а
в
л
е´
н
и
е
;
3
*
р
а
с
т
в
о
р
е´
н
и
е
;
.
´
´
~
*
а
)
п
л
а
в
и
т
ь
;
б
)
р
а
с
т
в
о
р
я
т
ь
-
´
д
р
ā
в
а
т
ā
в
а
р
а
с
п
л
а
в
л
е
н
н
о
е
с
о
.
´
´
,
´
с
т
о
я
н
и
е
т
е
к
у
ч
е
с
т
ь
.
.
д
р
ā
в
а
т
в
а
й
а
с
м
-
ч
´
,
´
д
р
ā
в
и
а
д
р
а
в
и
д
и´
й
с
к
и
й
т
а
м
и´
л
ь
.
с
к
и
й
.
´
.
д
р
ā
в
и
а
й
ā
м
т
а
м
и´
л
.
´
д
р
ā
в
и
т
а
р
а
с
п
л
а
в
л
е
н
н
ы
й
-
´
´
´
д
р
ā
в
й
а
1
)
п
л
а
в
к
и
й
;
2
)
р
а
с
т
в
о
р
и´
.
м
ы
й
´
д
р
ā
в
й
а
т
ā
в
а
1
)
п
л
а
в
к
о
с
т
ь
;
.
´
2
)
р
а
с
т
в
о
р
и´
м
о
с
т
ь
-
´
´
´
д
р
ā
в
й
ā
ñ
ш
*
а
й
а
т
о
ч
к
а
п
л
а
в
л
е´
.
н
и
я
.
,
д
р
ō
а
м
е
р
а
з
е
р
н
а
~=
1
8
2
л
.
´
.
´
д
р
ō
а
к
а
к
а
й
ā
м
в
о
р
о
н
-
´
´
,
´
´
*
д
р
ō
и
й
а
1
)
к
о
р
ы
т
о
к
о
р
м
у
*
д
.
´
´
´
´
´
´
´
к
а
;
2
)
к
а
д
к
а
,
у
ш
а
т
;
л
о
х
а
н
ь
;
3
)
д
о
л
и´
н
а
,
´
,
´
д
р
ō
х
а
й
а
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
и
з
м
е´
н
а
.
´
в
е
р
п
л
о
м
с
т
в
о
.
.
д
р
ō
х
и
с
м
.
.
´
д
р
ō
х
и
к
а
м
а
с
м
-
´
´
д
р
ō
х
и
к
а
м
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
и
з
-
´
,
´
м
е´
н
е
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
с
т
в
у
;
~
с
о
в
е
р
.
´
,
´
´
ш
а
т
ь
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
и
з
м
е
н
я
т
ь
,
´
д
р
ō
х
и
к
ā
р
а
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
с
к
и
й
.
´
в
е
р
о
л
о
м
н
ы
й
-
´
.
д
р
ō
х
и
к
ā
р
а
й
ā
м
п
р
е
д
а
.
´
´
,
т
е
л
ь
и
з
м
е´
н
н
и
к
-
´
.
д
р
ō
х
и
к
ā
р
ī
ж
*
п
р
е
д
а
т
е
л
ь
.
´
´
,
н
и
ц
а
в
е
р
о
л
о
м
н
а
я
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
.
д
р
ō
х
и
й
ā
с
м
.
´
ඵ
д
в
а
н
д
а
п
а
р
н
ы
й
-
´
,
´
ඵ
д
в
а
н
д
а
й
а
1
)
п
а
р
а
д
в
а
;
2
)
с
с
о
.
´
р
а
;
р
а
з
д
о
р
;
3
)
г
р
а
м
с
л
о
ж
н
о
с
о
ч
и
н
ё
н
н
о
е
´
´
.
´
´
с
л
о
в
о
;
4
)
а
с
т
р
*
л
и
з
н
е
ц
ы
(
с
о
з
в
е
з
д
и
е
и
.
з
н
а
к
з
о
д
и
а
к
а
)
-
´
´
ඵ
д
в
а
н
д
ā
т
м
а
к
а
д
и
а
л
е
к
т
и´
ч
е
-
´
´
с
к
и
й
;
~
*
д
и
а
л
е
к
т
и´
ч
е
с
к
и
й
м
а
.
´
т
е
р
и
а
л
и´
з
м




5 ඵ දා


ාවකයා дрāвак´айā м. 1) тот, кто об-

раща´ется в бе´´гство; 2) шутни´´к´; 3) вор;

4) распу´тник´, развра´тник.

ාවකර дрāвак´ара хим бура´.

ාවණය дрāваṅайа 1) обраще´´ние в

бе´´гство; 2) плавле´´ние; 3) растворе´´ние;´

~ කරනවා а) пла´вить; б) растворя´ть.

ාවතාව дрāватāва распла´вленное со-

стоя´ние, тек´у´честь.

ාවවය дрāватвайа см. ාවතාව.

ාඩ дрāвиḋа дравиди´´йский, тами´´лчь-

ск ий.

ාඩයා дрāвиḋайā м. тами´´л.

ාත дрāвита распла´вленный.

ාව дрāвйа 1) пла´вк´ий; 2) раствори´´-

м ый.

ාවතාව дрāвйатāва 1) пла´вкость;

2) раствори´´мость.

ාවාංශය дрāвйāñшайа то´чк´а плавле´´-

ния.

ණ дрōṅа мера зерна ~= 18,2л.

ණකාකයා дрōṅакак´айā м. во´рон.

ය дрōṅийа 1) к´оры´то, к´орму´ д-

к´а; 2) ка´дк´а, уша´т;´ лоха´нь; 3) доли´´на.

හය дрōхайа преда´тельство, изме´´на,

верпло´м ство.

 дрōхи см. කාර.

කම дрōхик´ама см. හය.

ක дрōхикам относя´щийся к´ из-

ме´´не, преда´тельству; ~ කරනවා совер-

ша´ть преда´тельство, изменя´ть.

කාර дрōхикāра преда´тельский,

вероло´мн ый.

කාරයා дрōхикāрайā м. преда´-

тель, изме´´нник´.

කා дрōхикāрī ж. преда´тель-

ница, вероло´мная же´´нщина.

යා дрōхийā см. කාරයා.

ඵද дванда па´рный.

ඵදය двандайа 1) па´ра, два; 2) ссо´-

ра; раздо´р; 3) грам. сложносочинённое

сло´во;´ 4) астр. лизнецы´ (´созвездие и

знак зодиака).

ඵදාමක двандāтмака диалек´ти´´че-

ск´ий; ~ භ කවාදය диалекти´´ческий ма-

териали´´зм.