*
7
*
*
*
*
*
.
´
1
ඵ
д
в
а
й
т
а
й
а
д
в
о
й
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
´
1
ඵ
д
в
а
й
м
ā
с
и
к
а
д
в
у
х
м
ё
с
я
ч
н
ы
й
.
´
1
ඵ
д
в
й
а
к
š
*
и
б
и
н
о
к
у
л
я
р
н
ы
й
.
´
1
ඩ
д
в
й
а
р
т
х
а
д
в
у
с
м
ы
с
л
е
н
н
ы
й
´
´
1
ඵ
*
д
в
й
а
р
т
х
а
в
ā
н
а
к
а
й
а
д
в
у
*
.
´
1
с
м
ы
с
л
е
н
н
о
с
т
ь
1
ඵ
д
в
й
а
р
т
х
ā
к
ā
р
а
й
э
н
н
а
*
.
´
´
.
1
р
е
ч
д
в
у
с
м
ы
с
л
е
н
н
о
,
н
е
я
с
н
о
´
´
´
1
ඩ
д
в
й
ā
к
ā
р
а
д
в
о
й
н
о
й
,
д
в
о
я
к
о
г
о
´
1
р
о
д
а
*
)
´
´
´
ч
е
с
к
и
е
о
т
н
о
ш
е´
н
и
п
´
*
*
к
а
п
и
т
*
.
´
´
´
´
л
и
с
т
и
ч
е
с
к
а
п
э
к
с
п
л
у
а
т
а
ц
и
я
.
´
´
.
ඩ
д
х
а
н
а
п
а
т
и
и
ā
м
к
а
п
и
т
а
л
и
с
т
´
д
х
а
н
а
п
а
т
и
в
а
д
а
й
а
к
а
п
и
т
а
*
´
´
´
´
л
и
з
м
-
*
*
~
м
о
н
о
п
о
л
и
с
т
и
ч
е
с
к
и
й
.
´
´
к
а
п
и
т
а
л
и
з
м
´
ඩ
д
х
а
н
а
п
а
т
и
в
ā
д
и
к
а
п
и
т
а
л
и
*
-
.
´
´
с
т
и
ч
е
с
к
и
й
´
´
´
д
х
а
н
а
й
а
1
)
б
о
г
а
т
с
т
в
о
*
к
а
п
и
т
а
л
;
.
.
´
´
´
~
о
с
н
о
в
н
о
й
к
а
п
и
т
а
л
;
2
)
м
а
*
п
п
л
ю
с
´
´
´
.
д
х
а
н
а
в
а
т
ā
м
б
п
г
а
т
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
,
.
´
б
о
г
а
ч
´
´
д
х
а
н
а
в
а
т
б
о
г
а
т
ы
й
,
с
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
*
.
´
н
ы
й
;
~
о
б
о
г
а
щ
а
т
ь
.
д
х
а
н
а
в
ā
д
а
й
а
с
м
.
.
д
х
а
н
а
с
а
м
п
а
н
н
а
с
м
´
д
х
а
н
а
с
к
х
а
н
д
х
а
й
а
о
г
р
о
м
*
.
´
´
н
о
е
б
о
г
а
т
с
т
в
о
,
с
о
с
т
о
я
н
и
е
´
´
´
д
х
а
н
а
х
ī
н
а
б
е´
д
н
ы
й
,
н
у
ж
д
а
ю
*
.
щ
и
й
с
я
ඩ
д
х
а
н
ā
д
х
и
п
а
т
и
и
ā
м
*
с
о
б
*
.
´
.
.
с
т
в
м
и
ф
1
*
у
в
е´
р
а
(
о
о
г
о
о
г
а
т
с
т
в
а
)
-
´
´
´
д
х
а
н
ā
ш
ā
в
а
1
)
ж
а
ж
д
а
б
о
г
а
т
.
´
´
´
´
с
т
в
а
;
2
)
ж
а
д
н
о
с
т
ь
,
с
к
у
п
о
с
т
ь
´
´
´
д
х
а
н
и
к
а
1
)
б
п
г
а
т
ы
й
,
о
б
и´
л
ь
н
ы
й
-
-
´
´
2
)
п
р
е
в
о
с
х
о
д
н
ы
й
,
з
а
м
е
ч
а
т
е
л
ь
н
ы
й
;
3
)
р
е
.
´
л
и
г
и
о
з
н
ы
й
´
´
.
´
д
х
а
н
и
к
а
и
ā
м
1
)
м
у
ж
*
2
*
к
р
е
*
.
´
д
и
т
о
р
7 ධක


1 ඵතය двайтайа дво´йственность.

1 ඵමාක дваймāсика двухмё´сячный

1 ඵ двйакšи бинокуля´рный.

1 ඩථ двйартха двусмы´сленный.

1 ඵථවාවකය´ двйартхавāнак´айа дву

1 смы´ сленность.

1 ඵථාකාරය двйартхāкāрайэн на

1 реч. двусмы´ сленно, нея´сно.

1 ඩාකාර двйāкāра двойно´й, двоя´к´ого

1 ро´да

)

ческ´ие отноше´´нип´ රාකෑම к´апитෘ

листи´ческ´ап эк´сплуата´ция.

ඩනපයා дханапатииā м. к´апитали´ст.

ධනපවාදයා дханапативадайа к´апита

ли´зм-´ කාකා ~ монополисти´ческ´ий

к´апитали´зм.

ඩනප වා дханапативāди к´апитали

сти´ ческ´ий. -

ධනය дханайа 1) бога´тство к´апита´л;

ඩක ~ основно´й к´апита´л; 2) ма п. плюс.

ධනවතා дханаватā м. бпга´тый челове´´к´,

бога´ ч .

ඩනව дханават бога´тый, состоя´тель

ный; ~ කරනවා обогаща´ть.

ධනවාදය дханавāдайа см. ධනපවා

දය.

ධනසපන дханасампанна см. ධන

ධනඛධය дханаскхандхайа огро´м

ное бога´тство, состоя´ние.

ඩනන дханахīна бе´´дный, нуж´да´ю

щийся.

ඩනාපයා дханāдхипатииā м соб

ств. миф. 1 уве´´ра (оог оогатства).

ඩනාශාව дханāшāва 1) жа´ж´да бога´т-

ства; 2) ж´а´дность, ск´у´пость.

ඩක дханика 1) бпга´тый, оби´´льный-´

2) превосхо´дный, замеча´тельный; 3) ре-

лигио´зный.

ඩකයා дханик´аиā м. 1) муж´ 2 к´ре

дито´р.