*
8
*
*
-
*
д
х
а
р
м
а
н
и
б
а
н
д
х
а
й
а
1
)
´
´
´
´
´
1
п
р
и
в
е´
р
ж
е
н
н
о
с
т
ь
к
р
е
л
и´
г
и
и
;
2
)
н
р
а
в
с
т
в
е
н
-
.
´
,
1
н
о
с
т
ь
д
о
б
р
о
д
е´
т
е
л
ь
.
´
´
1
д
х
а
р
м
а
п
а
р
а
н
а
б
о
ж
н
ы
й
*
д
х
а
р
м
а
б
х
ā
ā
г
ā
р
а
и
а
.
´
´
´
´
*
с
о
к
р
о
в
и
щ
н
и
ц
а
б
у
д
д
и´
й
с
к
и
х
к
н
и
г
´
´
´
´
´
*
д
х
а
р
м
а
й
а
1
)
з
а
к
о
н
;
д
о
к
т
р
и´
н
а
-
-
´
´
´
*
2
)
с
в
я
щ
е
н
н
о
е
п
и
с
а
н
и
е
;
3
)
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
´
´
в
о
с
т
ь
;
4
)
н
р
а
в
с
т
в
е
н
н
о
е
и
л
и
р
е
л
и
г
и
о
з
н
о
е
´
´
´
д
о
с
т
о
и
н
с
т
в
о
;
5
)
д
о
л
г
,
о
б
я
з
а
н
н
о
с
т
ь
;
6
)
п
р
и
-
.
´
р
о
д
а
´
д
х
а
р
м
а
р
ō
д
х
и
1
)
б
е
з
н
р
а
в
с
т
-
´
,
´
,
в
е
н
н
ы
й
а
м
о
р
а
л
ь
н
ы
й
п
о
р
о
ч
н
ы
й
;
2
)
п
р
о
-
.
´
´
т
и
в
о
з
а
к
о
н
н
ь
й
-
´
´
´
д
х
а
р
м
а
в
а
т
п
р
а
в
е
д
н
ы
й
;
н
а
б
о
ж
´
.
н
ы
й
д
х
а
р
м
а
в
и
т
а
р
к
а
а
й
а
р
е
*
.
´
´
л
и
г
и
о
з
н
а
я
д
и
с
к
у
с
с
и
я
д
х
а
р
м
а
ш
*
ā
с
т
р
а
й
а
1
)
ю
р
и
с
*
-
´
´
´
-
´
п
р
у
д
ё
н
ц
и
я
;
2
)
з
н
а
н
и
е
с
в
п
щ
е´
н
н
о
г
о
п
и
с
а
.
н
и
я
.
д
х
а
р
м
а
ш
*
и
к
š
*
а
к
а
й
а
м
.
´
´
´
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
й
н
а
с
т
а
в
н
и
к
´
д
х
а
р
м
а
ш
*
и
к
š
*
ā
в
а
о
б
у
ч
е´
н
и
е
.
´
´
э
т
и
к
е
-
г
.
д
х
а
р
м
а
ш
и
š
й
а
й
ā
м
б
о
о
.
.
´
с
л
о
в
-
´
´
д
х
а
р
м
а
с
у
т
р
а
й
а
п
р
а
в
и
л
о
,
к
а
.
.
´
,
´
н
о
н
д
о
к
т
р
и´
н
а
(
о
с
о
б
р
е
л
и
г
и
о
з
н
и
е
)
-
´
д
х
а
р
м
а
с
к
а
н
д
х
а
й
а
с
о
б
р
а
.
´
,
´
´
н
и
е
з
а
к
о
н
о
в
п
о
л
о
ж
е´
н
и
й
(
о
с
о
б
п
р
о
п
о
в
е
*
.
д
е
й
и
з
а
п
о
в
е
д
е
й
1
у
д
д
ы
)
-
´
´
.
෋
д
х
а
р
м
ā
н
ā
р
й
а
й
ā
м
д
о
к
.
т
о
р
(
п
р
а
в
а
и
л
и
о
о
г
о
с
л
о
в
и
я
)
-
´
´
д
х
а
р
м
ā
д
х
а
р
м
а
к
а
з
у
и
с
т
и´
ч
е
с
.
´
к
и
й
´
д
х
а
р
м
ā
д
х
а
р
м
а
в
и
р
а
*
.
´
´
.
к
а
й
ā
м
к
а
з
у
и´
с
т
д
х
а
р
м
ā
д
х
а
р
м
а
ш
ā
*
.
´
´
´
´
с
т
р
а
й
а
к
а
з
у
и´
с
т
и
к
а
;
с
о
ф
и´
с
т
и
к
а
*
д
х
а
р
м
ā
н
у
к
р
а
м
а
й
а
с
и
с
т
´
-
.
´
´
м
а
з
а
к
о
н
о
в
и
л
и
д
о
к
т
р
и´
н
´
д
х
а
р
м
ā
п
Ə
т
а
б
е
з
н
р
а
в
с
т
в
е
н
*
.
´
н
ы
й
;
б
е
з
б
о
ж
н
ы
й
´
´
д
х
а
р
м
ā
с
а
н
а
й
а
1
)
к
а
ф
е
д
р
а
.
´
´
´
´
´
п
р
о
п
о
в
е´
д
н
и
к
а
;
2
)
с
у
д
е´
й
с
к
о
е
м
ё
с
т
о
8 -


ධමබධය дхарманибандхайа 1)

1 приве´´рж´енность к´ рели´´гии; 2) нра´вствен-

1 ность, доброде´´тель.

1 ධමපර дхармапара на´бож´ный.

ධමභාඩාගාරය дхармабхāṅḋāгāраиа

сок´ро´вищница будди´´йских к´ниг.

ධමය дхармайа 1) зак´о´н;´ доктри´´на-´

2) свяще´нное писа´ние; 3) справедли´´-

вость; 4) нра´вственное или религио´зное

досто´инство;´ 5) долг, обя´занность; 6) при-

ро´да .

ධමර дхармарōдхи 1) безнра´вст-

венный, амора´льный, поро´чный; 2) про-

тивозак´о´нн ь й.

ධමව дхармават пра´ведный;´ на´бож´-

ный.

ධමතකණය дхармавитаркаṅайа ре

лигио´зная диску´ссия.

ධමශාය дхармашāстрайа 1) юрис

прудё´нция; - 2) зна´ние свпще´´нного писа´-

ния.

ධමෂකයා дхармашикšакайа м.

религио´зный наста´ вник´.

ධමෂාව дхармашикšāва обуче´´ние

э´ тик´е.

ධමෂයා дхармашиšйайā м. бого-

сло´в. .

ධමසය дхармасутрайа пра´вило, к´а-

но´н, доктри´´на (особ. религиозние).

ධමකධය дхармаскандхайа собра´-

ние зак´о´нов, положе´´ний (особ. пропове

дей и заповедей 1 удды).

ධමාවාය෋යා дхармāнāрйайā м. до´к´-

тор (права или оогословия).

ධමාධම дхармāдхарма к´азуисти´´чес-

к´ий.

ධමාධමරකයා дхарм´ āдхармавира

кайā м. к´азуи´´ст.

ධමාධමශා ය дхармāдхармашā

страйа казуи´´стик´а; софи´´стик´а.

ධමා මය дхармāнукрамайа сист´-

ма зако´нов или доктри´´н.

ධමාත дхармāпƏта безнра´вствен

ный ; безбо´жный.

ධමාසනය дхармāсанайа 1) к´а´федра

пропове´´дник´а; 2) суде´´йск´ое мё´сто.