-
*
3
´
´
д
х
а
р
м
м
и
к
а
1
)
к
а
н
о
н
и´
ч
е
с
к
и
й
;
-
´
´
´
2
)
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
у
ю
щ
и
й
з
а
к
о
н
у
;
3
)
д
о
б
р
о
д
´
.
´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
в
ы
й
-
´
д
х
а
р
м
м
и
š
*
х
а
д
о
б
р
о
д
е´
т
е
л
ь
.
´
н
ы
й
;
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
в
ы
й
.
´
д
х
а
р
м
й
а
н
р
а
в
с
т
в
е
н
н
ы
й
´
д
х
а
р
š
*
и
а
й
а
1
)
п
р
е
з
р
е´
н
и
е
;
.
´
´
´
в
ы
с
о
к
о
м
е´
р
и
е
;
2
)
с
о
ж
и´
т
е
л
ь
с
т
в
о
-
,
.
д
х
а
р
š
*
и
ī
ж
б
е
с
ч
е´
с
т
н
а
я
б
е
з
.
´
´
н
р
а
в
с
т
в
е
н
н
а
я
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
.
д
х
а
р
š
*
и
т
а
й
а
с
м
*
´
´
´
.
д
х
а
в
а
й
ā
м
1
)
м
у
ж
ч
и´
н
а
;
м
у
ж
;
.
´
´
´
´
2
)
ж
у
л
и
к
,
м
о
ш
е´
н
н
и
к
´
.
д
х
а
в
а
л
а
1
1
)
б
е´
л
ы
й
;
~
´
´
´
.
п
о
л
и
т
6
е´
л
а
я
к
н
и´
г
а
;
~
*
е´
л
ы
й
.
´
´
.
´
´
д
о
м
;
2
)
к
р
а
с
и´
в
ы
й
;
2
б
е´
л
ы
й
п
е´
р
е
ц
´
,
´
д
х
ā
т
у
1
)
э
л
е
м
е
н
т
а
р
н
ы
й
п
р
о
с
т
о
й
;
.
´
´
´
2
)
к
о
р
е
н
н
о
й
;
о
с
н
о
в
н
о
й
;
3
)
м
и
н
е
р
а
л
ь
н
ы
й
´
´
д
х
ā
т
у
г
у
а
й
а
х
и
м
и´
ч
е
с
к
о
е
.
´
с
в
о
й
с
т
в
о
д
х
ā
т
у
д
Ə
в
а
д
р
у
š
и
й
а
.
´
п
а
н
т
е
и´
з
м
´
´
.
д
х
ā
т
у
в
а
1
)
х
и
м
э
л
е
м
е´
н
т
;
2
)
с
л
е
д
;
.
´
´
.
´
´
´
о
с
т
а
т
о
к
;
3
)
м
и
н
е
р
а
л
;
4
)
г
р
а
м
к
о
р
е
н
ь
.
´
.
д
х
ā
т
у
в
ā
д
и
й
ā
м
м
и
н
е
р
а
л
о
г
.
´
д
х
а
т
у
в
и
д
й
ā
в
а
м
и
н
е
р
а
л
о
г
и
я
.
´
´
*
д
х
ā
т
у
с
а
т
й
а
й
а
а
к
с
и
о
м
а
.
.
´
.
д
х
ā
т
р
ī
1
к
о
р
м
я
щ
и
й
;
2
ж
*
1
)
.
´
´
´
м
а
т
ь
;
2
)
к
о
р
м
и´
л
и
ц
а
-
н
я
н
я
.
´
.
д
х
ā
т
р
у
м
о
т
ё
ц
.
´
´
´
´
д
х
ā
н
ā
с
л
е
г
к
а
п
ю
д
ж
а
р
е
н
н
о
е
з
е
р
н
о
´
´
´
.
д
х
ā
н
й
а
1
о
т
н
о
с
я
щ
и
с
я
к
з
е
р
н
у
;
.
´
.
.
´
з
е
р
н
о
в
о
й
;
2
м
н
з
е
р
н
о
;
х
л
е
б
.
´
´
*
д
х
ā
н
й
а
к
а
р
а
л
а
к
о
л
о
с
.
´
д
х
ā
н
й
а
г
э
й
а
а
м
б
а
р
-
´
´
෋
д
х
ā
н
й
а
н
и
р
й
ā
с
а
к
л
е´
й
.
к
и
й
-
´
෋
д
х
ā
н
й
а
н
и
р
й
а
с
а
й
а
к
л
е
й
.
´
к
о
в
и´
н
а
-
´
.
д
х
ā
н
й
а
п
п
т
у
м
н
1
)
о
т
р
у
.
´
´
´
´
б
и
;
в
ы
с
е
в
к
и
;
2
)
ш
е
л
у
х
а
´
д
х
ā
н
й
а
м
а
й
а
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
н
н
ы
й
.
´
и
з
з
е
р
н
а
.
´
д
х
ā
н
й
а
м
п
л
а
м
е´
л
ь
н
и
ц
а
-
´
´
д
х
ā
н
й
а
ш
ī
р
š
а
к
а
й
а
к
о
.
л
о
с
2
2
*
- 3


ධක дхарммика 1) канони´´ческий;´

2) соотве´´тствующий зак´о´ну; 3) доброд´-

тельный; справедли´´вый.

ධඨ дхарммиšṫха доброде´´тель-

ный; справедли´´вый.

ධම дхармйа нра´вственный.

ධණය дхарšиṅайа 1) презре´´ние;

высокоме´´рие;´ 2) сожи´´тельство.

ධ дхарšиṅī ж. бесче´стная, без-

нра´вственная же´´нщина.

ධතය дхарšитайа см. ධණය.

ධවයා дхавайā м. 1) мужчи´´на;´ муж´;

2) жу´лик´, моше´´нник´.

ධවල дхавала 1. 1) бе´´лый; ~ පය

полит. 6е´´лая кни´´га; ~ මරය е´´лый

дом; 2) к´раси´´вый; 2. бе´´лый пе´´рец.

ධා дхāту 1) элемента´рный, просто´й;

2) коренно´й; основно´й; 3) минера´льный.

ධාණ ය дхāтугуṅайа хими´´ческ´ое

сво´йство.

ධාවදෘය дхāтудƏвадруšṫийа

пан теи´´зм.

ධාව дхāтува 1) хим. элеме´´нт; 2) след;´

оста´ток´; 3) минера´л; 4) грам. к´о´рень.

ධාවායා дхāтувāдийā м. минерало´г.

ධාදාව дхатувидйāва минерало´гия.

ධාතසතය дхāтусатйайа ак´сио´ма.

ධා дхāтрī 1. кормя´щий; 2. ж. 1)

мать; 2) корми´´лица-´ ня´ня.

ධාතෘ дхāтру м. отё´ц.

ධානා дхāнā слегк´а´ пюджа´ренное зерно´.

ධාන дхāнйа 1. относя´щися к´ зерну´;

зерново´й; 2. мн. зерно´; хлеб.

ධානකර ළ дхāнйакарала к´о´лос.

ධානගය дхāнйагэйа амба´р.

ධානය෋ාස дхāнйанирйāса к´ле´´й-

к ий.

ධානය෋ාසය дхāнйанирйасайа к´лей-

к ови´´на.

ධානපා дхāнйаппту мн. 1) о´тру-

би; вы´севк´и;´ 2) шелуха´.

ධානමය дхāнйамайа пригото´вленный

из зерна´.

ධානමාල дхāнйампла ме´´льница.

ධානෂකය дхāнйашīрšакайа к´о´-

ло с.

22