*
п
*
-
*
*
-
´
*
д
х
ā
н
й
ā
к
ā
р
а
п
о
д
о
б
н
ы
й
з
е
р
.
´
н
у
´
*
д
х
ā
н
й
ā
г
ā
р
а
й
а
з
е
р
н
о
х
р
а
н
ч
-
.
л
и
щ
е
-
´
´
д
х
ā
м
а
й
а
1
)
т
е´
л
о
;
2
)
д
о
м
;
3
)
д
о
.
´
´
´
,
´
с
т
о
и
н
с
т
в
о
г
о
р
д
о
с
т
ь
;
4
)
л
у
ч
с
в
е´
т
а
´
´
д
х
ā
м
а
в
а
т
1
)
л
у
ч
е
з
а
р
н
ы
й
;
2
)
.
´
,
´
в
е
л
и
к
о
л
е´
п
н
ы
й
п
р
е
к
р
а
с
н
ы
й
´
´
´
,
´
д
х
ā
р
а
а
1
)
п
р
о
ч
н
ы
й
с
т
о
й
к
и
й
-
´
´
2
)
у
д
е´
п
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
,
с
о
х
р
а
н
я
ю
щ
и
й
в
п
а
м
я
*
.
т
и
´
д
х
ā
р
а
а
й
а
1
)
в
ы
н
о
с
л
и
в
о
с
т
ь
,
.
´
´
´
´
´
е
т
о
й
к
о
с
т
ь
;
2
)
п
а
м
я
т
ь
;
3
)
з
а
п
о
м
и
н
а
н
и
е
´
´
д
х
ā
р
а
й
а
1
)
д
о
л
г
;
2
)
м
е´
л
к
и
й
´
´
´
´
д
о
ж
д
ь
;
3
)
м
о
р
о
з
;
4
)
п
р
е
д
е´
л
,
г
р
а
н
и´
ц
а
-
-
´
,
´
´
´
5
)
г
л
у
б
о
к
о
е
м
ё
с
т
о
г
л
у
б
и
н
а
;
6
)
в
и
д
к
а
м
.
н
я
´
´
´
д
х
ā
р
ā
д
х
а
р
а
й
а
1
)
о
б
л
а
к
о
;
2
)
.
´
с
а
б
л
я
-
д
х
ā
р
ā
н
и
п
а
т
а
й
а
п
р
о
л
и
в
.
´
,
´
´
н
о
й
д
о
ж
д
ь
л
и´
в
е
н
ь
-
´
´
д
х
ā
р
а
в
а
1
)
т
е
ч
ь
,
у
т
е´
ч
к
а
;
2
)
с
и´
л
ь
-
´
´
´
н
ы
й
,
з
а
т
я
ж
н
о
й
д
о
ж
д
ь
;
3
)
т
е
ч
е´
н
и
е
;
п
о
.
-
´
´
´
´
´
т
о
к
;
с
т
р
у
я
;
4
)
о
с
т
р
ы
й
к
р
а
й
(
ч
е
г
о
л
)
-
.
´
5
)
а
в
а
н
г
а
р
д
;
6
)
р
ы
с
ь
(
л
о
и
*
а
д
и
)
.
´
´
д
х
ā
р
и
и
м
е´
ю
щ
и
й
,
с
о
д
е
р
ж
а
щ
и
й
´
д
х
а
р
м
м
и
к
а
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
в
ы
й
,
.
ч
´
д
о
б
р
о
д
е´
т
е
л
ь
н
ы
й
´
´
´
෋
д
х
ā
р
й
а
1
)
к
о
т
о
р
ы
й
н
е
о
б
х
о
д
и´
-
´
´
´
,
´
м
о
в
ы
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
в
ы
н
о
с
и´
т
ь
;
2
)
к
о
т
о
р
ы
й
.
´
´
´
н
е
о
б
х
о
д
и´
м
о
с
о
д
е
р
ж
а
т
ь
,
в
м
е
щ
а
т
ь
´
´
д
х
ā
в
а
н
а
й
а
1
)
д
в
и
ж
е´
н
и
е
,
п
р
о
-
´
´
´
´
´
´
д
в
и
ж
е´
н
и
е
;
2
)
т
е
ч
е´
н
и
е
;
п
о
т
о
к
;
~
´
´
´
а
)
д
в
и´
г
а
т
ь
с
я
,
и
д
т
и´
;
б
)
т
е
ч
ь
,
с
т
р
у
и´
т
ь
с
я
-
.
´
,
´
´
3
)
ч
и´
с
т
к
а
о
ч
и
щ
е´
н
и
е
´
.
д
х
и
к
м
е
ж
д
ф
у
1
,
с
т
ы
д
н
о
1
д
х
и
к
к
ā
р
а
й
а
1
)
н
е
у
в
а
ж
´
н
и
е
*
´
´
´
н
е
п
о
ч
т
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
;
2
)
п
р
е
з
р
е´
н
и
е
;
3
)
*
п
-
.
´
´
р
ё
к
,
п
о
п
р
ё
к
´
д
х
и
к
к
р
у
т
а
п
р
е
з
и
р
а
е
м
ы
й
-
п
р
е
-
.
´
н
е
б
р
е
г
а
е
м
ы
й
´
´
*
д
х
и
š
*
н
й
а
й
а
1
)
з
в
е
з
д
а
;
2
)
.
´
´
о
г
о
н
ь
;
3
)
с
и´
л
а
´
´
д
х
и
н
д
р
и
й
а
и
а
о
р
г
а
н
ч
у
в
с
т
в
а
.
.
(
н
а
п
р
г
л
а
з
)
.
´
´
д
х
ī
м
а
т
у
м
н
ы
й
,
б
л
а
г
о
р
о
д
н
ы
й
п - ම 


ධානාකාර дхāнйāкāра подо´бный зер-

н у´.

ධානාගාරය дхāнйāгāрайа зернохранч´-

лище.

ධාමය дхāмайа 1) те´´ло; 2) дом;´ 3) до-

сто´инство, го´рдость;´ 4) луч све´´та.

ධාමව дхāмават 1) лучеза´рный;´ 2)

великоле´´пный, прекра´сный.

ධාරණ дхāраṅа 1) про´чный, сто´йк´ий-´

2) уде´пживающий, сохраня´ющий в па´мя

ти.

ධාරණය дхāраṅайа 1) выно´сливость,

ето´йк´ость; 2) па´мять;´ 3) запомина´ние.

ධාරය дхāрайа 1) долг; 2) ме´´лк´ий

дож´дь ; 3) моро´з; 4) преде´´л, грани´´ца-

5) глубо´к´ое мё´сто, глубина´; 6) вид кам-

ня.

ධාරාධරය дхāрāдхарайа 1) о´блак´о;´ 2)

са´бля.

ධාරා පාතය дхāрāнипатайа пролив-

но´й дож´дь, ли´´вень.

ධාරාව дхāрава 1) течь, уте´чк´а; 2) си´´ль-

ный, затяжно´й дож´дь; 3) тече´´ние; по-

то´к´;´ струя´ ; 4) о´стрый край (чего-л.)-

5) аванга´рд; 6) рысь (лои ади).

ධා дхāри име´´ющий, содержа´щий.

ධාක дхарммика справедли´´ вый,

доброде´´ телчьный.

ධාය෋ дхāрйа 1) к´ото´рый необходи´´-

мо выде´´рживать, выноси´´ть; 2) к´ото´рый

необходи´´мо содержа´ть, вмеща´ть.

ධාවනය дхāванайа 1) движ´е´´ние, про-

движ´е´´ние;´ 2) тече´ние; пото´к´;´ ~ කරනවා

а) дви´´гаться, идти´´; б) течь, струи´´ться-

3) чи´´стк´а, очище´´ние.

 дхик межд. фу1, сты´дно1

කාරය дхиккāрайа 1) неуваж´ние

непочти´´тельность;´ 2) презре´´ние; 3) п-

рёк´, попрёк´.

කෘත дхиккрута презира´емый- пре-

небрега´емый.

ණය дхиšнйайа 1) звезда´;´ 2)

ого´нь; 3) си´´ла.

යය дхиндрийаиа о´рган чу´вства

(напр. глаз) .

ම дхīмат у´мный, благоро´дный.