*
-
3
.
´
´
,
´
д
х
ī
й
а
р
а
з
у
м
р
а
с
с
у
д
о
к
´
´
д
х
ī
р
а
1
)
м
у
д
р
ы
й
;
б
л
а
г
о
р
а
з
у
м
н
ы
й
;
´
´
´
,
2
)
о
с
в
е
д
о
м
л
ё
н
н
ы
й
з
н
а
ю
щ
и
й
-
3
)
с
и´
л
ь
н
ы
й
;
.
´
´
4
)
у
п
р
я
м
ы
й
-
5
)
л
е
н
и´
в
ы
й
-
´
;
.
д
х
ī
р
а
т
в
а
и
а
1
)
т
в
ё
р
д
о
с
т
ь
м
у
-
´
´
´
´
´
´
ж
е
с
т
в
о
;
с
и´
л
а
-
в
о
л
я
;
2
)
п
о
д
а
в
л
е´
н
и
е
р
е´
в
н
о
с
.
т
и
-
´
´
.
д
х
и
р
а
й
ā
м
у
м
н
ы
й
,
о
б
р
а
з
о
в
а
н
.
´
´
н
ы
й
ч
е
л
ю
в
е´
к
.
´
д
х
и
р
ā
в
а
ш
а
ф
р
а
н
-
´
´
´
д
х
ī
в
а
р
а
р
ы
б
о
л
о
в
е´
ц
к
и
й
;
р
ы
б
о
в
о
д
-
´
´
ч
е
с
к
и
й
;
~
м
и
н
и
с
т
е´
р
с
т
в
о
р
ы
´
´
´
´
б
о
л
о
в
с
т
в
а
;
~
р
ы
б
о
л
о
в
е´
ц
к
и
й
.
´
п
р
о
м
ы
с
е
л
.
´
´
.
д
х
ī
в
а
р
а
й
ā
м
р
ы
б
а
к
.
´
´
д
х
ī
в
а
р
и
й
а
г
а
р
п
у
н
-
о
с
т
р
о
г
а
´
´
д
х
у
т
у
1
)
о
с
т
а
в
л
е
н
н
ь
*
й
,
п
о
к
ч
н
у
т
ы
й
;
.
´
,
´
2
)
в
з
в
о
л
н
о
в
а
н
н
ы
й
в
о
з
б
у
ж
д
ё
н
н
ы
й
.
´
´
д
х
у
н
и
и
а
р
е
к
а
-
´
´
д
х
у
р
а
н
д
х
а
р
а
1
)
н
е
с
у
щ
и
й
т
я
.
-
´
,
ж
е
с
т
ь
г
р
у
з
;
2
)
з
а
н
и
м
а
ю
щ
и
й
к
а
к
о
й
л
.
п
о
с
т
;
´
,
´
д
х
у
р
а
й
а
1
)
н
о
ш
а
т
я
ж
е
с
т
ь
*
г
р
у
з
;
.
´
´
2
)
п
р
о
ф
е´
с
с
и
я
;
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
-
´
-
.
д
х
у
т
а
1
)
в
з
в
о
л
н
о
в
а
н
н
ы
й
,
о
б
е
с
п
о
-
´
´
´
´
к
о
е
н
н
ы
й
;
2
)
о
с
к
о
р
б
л
ё
н
н
ы
й
;
3
)
б
р
о
ш
е
н
.
´
´
,
н
ы
й
п
о
к
и
н
у
т
ы
й
-
´
´
´
д
х
у
т
а
т
а
и
а
д
р
о
ж
а
щ
и
й
;
т
р
я
с
у
.
щ
и
й
с
я
.
´
´
´
д
х
у
п
а
1
)
с
м
о
л
а
*
2
)
л
а
д
а
н
,
ф
и
м
и
а
м
-
´
´
д
х
у
п
а
в
р
у
к
š
а
й
а
с
к
и
п
и
д
а
р
.
´
´
´
н
о
е
ф
и
с
т
а
ш
к
о
в
о
е
д
е´
р
е
в
о
.
´
´
д
х
у
п
ā
ñ
г
а
с
к
и
п
и
д
а
р
´
´
´
´
д
х
у
п
и
к
ā
в
а
т
у
м
а
н
-
д
ы
м
к
а
;
.
г
м
л
а
´
´
´
д
х
у
м
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
д
ы
м
у
и
л
и
´
п
а
р
у
*
.
´
д
х
у
м
а
к
Ə
т
у
в
а
к
о
м
е´
т
а
-
´
д
х
у
м
а
н
а
г
и
н
а
в
ā
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
.
с
я
(
о
д
ы
м
е
)
д
х
у
м
а
м
а
н
а
к
а
й
а
н
т
р
а
*
.
´
й
а
м
а
н
о
м
е
т
р
.
´
д
х
у
м
а
й
а
1
)
д
ы
м
;
2
)
п
а
р
-
´
д
х
у
м
а
й
а
н
т
р
а
й
а
п
а
р
о
в
а
я
м
а
.
´
ш
и
н
а
.
´
д
х
у
м
а
и
ā
т
р
ā
в
а
п
а
р
о
х
о
д
ය - 3


ය дхīйа ра´зум, рассу´док´.

ර дхīра 1) му´дрый; благоразу´мный;

2) осведомлённый, зна´ющий-´ 3) си´´льный;

4) упря´мый- 5) лени´´вый.

. රවය дхīратваиа 1) твёрдость; му´-

ж´ество; си´´ла-´ во´ля; 2) подавле´´ние ре´´внос-

ти.

රයා дхирайā м. у´мный, образо´ван-

ный челюве´´к´.

රාව дхирāва шафра´н.

වර дхīвара рыболове´´цк´ий; рыбово´д-

ческ´ий; ~ අමතාංශය министе´´рство ры-

боло´вства;´ ~ කරමාතය рыболове´´цк´ий

про´мысел.

වරයා дхīварайā м. рыба´к´.

වය дхīварийа гарпу´н- острога´.

ධ дхуту 1) оста´вленнь й, покч´нутый;

2) взволно´ванный, возбуж´дённый.

ධය дхунииа рек´а´.

ධරධර дхурандхара 1) несу´щий тя´-

жесть, груз; 2) занима´ющий какой-л.

пост.

ධරය дхурайа 1) но´ша, тя´жесть; груз;

2) профе´´ ссия; до´лжность.

. ධත - дхута 1) взволно´ванный, обеспо-

к´о´енный; 2) оск´орблённый; 3) бро´шен-

ный, пок´и´нутый.

ධතතය дхутатаиа дрожа´щий;´ трясу´-

щийся.

ධප дхупа 1) смола´ 2) ла´дан, фимиа´м.

ධපවෘෂය дхупаврукšайа ск´ипида´р-

ное фиста´шк´овое де´´рево.

ධපාංග дхупāñга ск´ипида´р.

ධකාව дхупикāва тума´н-´ ды´ мк´а;

м гла.

ධම дхума относя´щийся к´ ды´му или

па´ру

ධමව дхумакƏтува коме´´та.

ධමනනවා дхуманагинавā поднима´ть-

ся (о дыме).

ධමමානකයය дхумаманакайантра

йа мано´метр.

ධමය дхумайа 1) дым;´ 2) пар.

ධමයය дхумайантрайа парова´я ма-

ши´на.

ධමයාතාව дхумаиāтрāва парохо´д.