1
-
-
´
*
*
д
х
р
у
в
а
в
р
у
т
т
а
й
а
1
1
о
л
я
р
´
н
ы
й
к
р
у
г
-
.
*
*
д
х
в
а
д
ж
а
д
х
ā
р
и
й
ā
м
з
н
а
м
е
.
´
н
о
с
е
ц
´
*
*
д
х
в
а
д
ж
й
а
1
)
ф
л
а
г
,
з
н
а
м
я
-
2
)
´
´
´
´
,
´
з
н
а
к
с
и
г
н
а
л
;
3
)
о
б
м
а
н
,
л
и
ц
е
м
е´
р
и
е
;
.
.
4
)
п
н
а
т
ч
л
е
н
-
´
.
*
*
д
х
в
а
н
и
й
а
1
)
з
в
у
к
*
т
о
н
;
2
)
н
а
.
´
´
п
ы
щ
е
н
н
ы
й
и
л
и
о
б
р
а
з
н
ы
й
с
т
и
л
ь
.
´
*
*
д
х
в
а
н
и
н
ā
л
а
й
а
л
ю
т
н
я
´
´
*
*
д
х
в
а
с
т
а
о
б
р
о
н
е
н
н
ы
й
;
п
о
т
е´
р
п
н
-
.
´
,
н
ы
й
п
р
о
п
а
в
ш
и
й
.
´
´
1
)
а
с
т
р
п
н
о
м
;
2
)
а
с
т
р
о
л
о
г
´
*
н
а
к
š
*
а
т
р
а
н
ā
б
х
и
й
а
т
1
о
-
.
´
´
л
я
р
н
а
я
з
в
е
з
д
а
.
н
а
к
š
*
а
т
р
а
п
ā
х
а
к
а
и
ā
м
´
а
с
т
р
о
л
о
г
.
´
н
а
к
š
*
а
т
р
а
и
а
з
в
е
з
д
а
-
н
а
к
ш
*
а
т
р
а
в
и
д
й
ā
в
а
1
)
а
с
т
.
´
.
´
´
р
о
н
о
м
и
я
;
2
)
а
с
т
р
о
л
ю
г
и
я
-
-
н
а
к
š
*
а
т
р
а
ш
*
ā
с
т
р
а
и
а
а
с
т
.
´
р
о
н
о
м
и
я
.
´
´
н
а
к
х
а
и
а
н
о
г
о
т
ь
-
к
о
г
о
т
ь
.
.
н
а
к
х
а
р
а
й
а
с
м
-
´
´
ඩ
*
н
а
к
х
а
р
ā
и
у
д
х
а
й
а
м
х
и
щ
.
.
´
,
´
н
и
к
х
и
щ
н
ы
й
з
в
е
р
ь
(
н
а
п
р
л
е
в
)
.
г
´
´
´
´
н
а
к
х
ī
и
м
е´
ю
щ
и
й
н
о
г
т
и
и
л
и
к
о
т
и
.
´
н
а
г
а
т
о
р
н
ы
й
;
´
н
а
г
а
н
а
в
ā
1
)
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
2
)
.
´
´
´
,
´
с
т
р
о
и
т
ь
в
о
з
в
о
д
и´
т
ь
;
3
)
п
е
р
е
в
о
д
и
т
ь
.
.
н
а
г
а
н
ī
с
м
´
´
´
´
н
а
г
а
и
а
1
)
г
о
р
а
;
2
)
д
е´
р
е
в
о
;
3
)
.
´
´
´
з
в
е
з
д
а
;
4
)
с
к
а
л
.
´
´
н
а
г
а
р
а
г
о
р
о
д
с
к
о
й
.
´
н
а
г
а
р
а
й
а
т
о
р
о
д
.
.
н
а
г
а
р
а
й
ā
м
в
и
д
р
ы
б
и
´
н
а
г
а
р
а
с
т
х
а
р
а
с
п
о
л
о
ж
е
н
н
ы
й
в
.
´
´
т
о
р
п
д
е
;
г
о
р
о
д
с
к
о
й
.
´
.
н
а
г
а
р
ā
м
т
о
р
о
ж
н
и
н
.
н
а
г
а
р
а
д
х
и
п
а
т
и
й
ā
м
м
э
р
.
´
г
о
р
о
д
а
1 - නගර ා


රැවවෘතය дхрувавруттайа 11оля´р-

ный к´руг

වජධායා дхваджадхāрийā м. знаме-

но´сец.

වජය дхваджйа 1) флаг, зна´мя- 2)

знак´, сигна´л; 3) обма´н, лицеме´´рие;´

4) пнат. член.

. වය дхванийа 1) звук´ тон; 2) на-

пы´щенный или о´бразный стиль.

වනාලය дхванинāлайа лю´ тня.

වත дхваста обро´ненный; поте´´рпн-

ный, пропа´вший.

1) астрпно´м; 2) астро´лог.

´නෂනාය накšатранāбхийа т1о-

ля´рная звезда´.

නෂපාඨකයා накšатрапāṫхакаиā м.

астро´лог

නෂය накšатраиа звезда´.

නෂදාව накшатравидйāва 1) аст-

роно´мия;´ 2). астролю´гия.

- නෂශාය накšатрашāстраиа аст-

роно´мия.

නඛය накхаиа но´готь- ко´готь.

නඛරය накхарайа см. නඛය.

නඛරායඩය´ා накхарāиудхайа м хи´щ-

ник´, хи´щный зверь (напр. лев).

න накхī име´´ющий но´гти или к´о´гти.

නග нага то´рный.

නගනවා наганавā 1) поднима´ть; 2)

стро´ить, возводи´´ть;´ 3) переводи´ть.

නග наганī см. නං.

නගය нагаиа 1) гора´;´ 2) де´´рево;´ 3)

звезда´;´ 4) скалෘ´.

නගර нагара городск´о´й.

නගරය нагарайа то´род.

නගරයා нагарайā м. вид рыби.

නගරථ нагарастха располо´женный в

т о´рпде; городск о´й.

නගරා нагарā м. торожෘ´нин.

නගරාපයා нагарадхипатийā м. мэр

го´рода.