-
´
´
н
а
м
б
у
к
ā
р
а
п
о
ч
т
е´
н
н
ы
й
,
у
в
а
.
´
ж
а
е
м
ы
й
.
´
,
н
а
м
б
у
в
а
п
о
ч
ё
т
у
в
а
ж
е´
н
и
е
.
´
´
н
а
й
а
1
)
о
б
р
а
з
д
е
й
с
т
в
и
я
;
2
)
с
м
.
.
´
´
.
*
н
а
й
ā
м
к
о
б
р
а
´
´
.
´
н
а
й
и
к
ā
р
а
й
ā
м
з
а
к
л
и
н
а
т
е
л
ь
.
з
м
е
й
.
´
.
*
*
н
а
й
и
р
а
д
ж
а
н
м
н
а
з
о
т
.
н
а
й
и
н
а
а
в
а
н
н
ā
с
м
*
.
.
´
н
а
й
и
п
э
а
о
п
и
у
м
-
´
´
´
´
н
а
й
и
п
э
а
й
а
к
а
п
ю
ш
о
н
к
о
б
.
р
ы
.
.
н
а
й
и
м
и
р
и
с
м
н
в
и
д
п
е
р
ц
а
.
.
н
а
й
и
р
у
т
и
й
а
с
м
-
´
´
н
а
р
а
1
)
ч
е
л
о
в
е
ч
е
с
к
и
й
;
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
.
´
´
´
с
я
к
ч
е
л
о
в
е´
к
у
;
2
)
с
е´
р
ы
й
-
´
´
,
´
н
а
р
а
к
а
1
)
п
л
о
х
о
й
д
у
р
н
о
й
;
2
)
а
д
.
´
´
´
´
с
к
и
й
;
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
а
д
у
´
´
.
´
*
*
н
а
р
а
к
а
г
и
н
н
а
м
и
ф
а
д
с
к
о
е
.
´
´
,
´
п
л
а
м
п
о
г
о
н
ь
в
а
д
у
-
´
.
н
а
р
а
к
а
д
у
к
к
х
а
й
а
м
и
ф
а
д
.
´
´
´
с
к
и
е
м
у
к
и
.
н
а
р
а
к
а
п
р
а
п
ā
т
а
й
а
м
и
ф
.
,
´
п
р
е
и
с
п
о
д
н
я
я
а
д
.
.
н
а
р
а
к
а
й
а
м
и
ф
а
д
.
н
а
р
а
к
ā
г
н
и
й
а
с
м
*
.
*
.
.
н
а
р
а
к
ā
д
и
й
а
с
м
.
´
´
.
н
а
р
а
к
э
с
м
н
с
е
д
ы
е
в
о
л
о
с
ы
´
´
н
а
р
а
к
к
а
м
а
и
с
п
о
р
ч
е
н
н
о
с
т
ь
,
.
р
а
з
в
р
а
щ
ё
н
н
о
с
т
ь
-
´
´
н
а
р
а
к
к
а
р
а
н
а
в
ā
1
)
п
о
р
.
´
´
,
т
и
т
ь
р
а
з
в
р
а
щ
а
т
ь
;
2
)
з
а
г
р
я
з
н
я
т
ь
´
н
а
р
а
к
в
э
н
а
в
ā
п
о
р
т
и
т
ь
с
я
,
.
´
р
а
з
в
р
а
щ
а
т
ь
с
я
.
)
´
´
හ
н
а
р
а
н
г
а
й
а
1
)
п
р
ы
щ
и
к
;
2
*
а
н
а
т
.
´
п
о
л
о
в
о
й
ч
л
е
н
.
´
*
н
а
р
а
д
ж
а
л
а
м
о
ч
а
.
.
н
а
р
а
т
у
р
у
с
м
´
н
а
р
а
т
в
а
й
а
1
)
ч
е
л
о
в
е´
ч
е
с
к
а
п
.
´
´
п
р
и
р
о
д
а
;
2
)
ч
е
л
о
в
е´
ч
н
о
с
т
ь
.
´
н
а
р
а
д
а
1
)
п
л
у
г
;
2
)
с
т
р
е
л
а
´
´
´
н
а
р
а
д
а
м
а
с
б
р
о
ш
е
н
н
а
я
к
о
ж
а
.
(
з
м
е
´
)

නකාර намбук´āра почте´´нный, ува-

жа´емый.

නබව намбува почёт, уваже´´ние.

නය найа 1) о´браз де´йствия; 2) см.

ණය.

නයා найā м. к´о´бра.

නකාරයා найик´āрайā м. зак´лина´тель

змей.

නටජ найиṫраджан мн. азо´т.

නනටවනා найинаṫаваннā см. න

කාරයා.

නපණ найипэṅа о´пиум.

නපණය найипэṅайа к´апюшо´н к´о´б-

ры.

න найимирис мн. вид перца.

නරැය найирутийа см. තග.

නර нара 1) челове´ческий; относя´щий-

ся к´ челове´´ку; 2) се´´рый.

නරක нарака 1) плохо´й, дурно´й; 2) а´д-

ск´ий; относя´щийсп к´ а´ду.

නරකන нарак´агинна миф. а´дск´ое

пла´мп, ого´нь в аду´.

නරකඛය наракадуккхайа миф. а´д-

ск´ие му´к´и.

නරකපාතය наракапрапāтайа миф.

преиспо´дняя, ад.

නරකය наракайа миф. ад.

නරකාගය наракāгнийа см. නරක

න.

නරකාය наракāдийа см. නරකය.

නරක наракэс мн. седы´е во´лосы.

නර කම наракк´ама испо´рченность,

развращённо сть.

නරකරනවා нарак´каранавā 1) по´р-

тить, развраща´ть; 2) загрязня´ть.

නරවනවා нараквэнавā по´ртиться,

развраща´ть ся.

නරහය нарангайа 1) пры´щик´; 2) анат.

полово´й член .

නරජල нараджала моча´.

නරරැ наратуру см. රරැ.

නරවය наратвайа 1) челове´´ческап

приро´да ; 2) челове´´чность.

නරද нарада 1) плуг; 2) стрела´.

නරදම нарадама сбро´шенная к´о´ жа

(зме ´) .