4
5
*
*
-
*
ඵ
*
*
*
´
´
.
1
н
а
л
а
м
а
с
а
м
1
)
к
р
е
в
е´
т
к
а
;
.
´
´
´
ч
´
1
2
)
к
и´
л
ь
к
а
;
ш
п
р
о
т
;
м
ё
л
к
а
я
р
ы
б
а
.
.
1
н
а
л
а
в
а
н
а
в
ā
с
м
*
.
1
*
н
а
л
а
л
а
л
о
б
-
´
´
1
н
а
л
ā
к
ā
р
а
т
р
у
б
ч
а
т
ы
й
;
ц
и
л
и
н
.
´
1
д
р
и´
ч
е
с
к
и
й
.
´
´
1
හ
н
а
л
и
н
г
у
к
и´
н
о
в
а
р
ь
´
´
*
н
а
л
и
н
а
1
)
в
о
д
а
;
2
)
и
н
д
и´
г
о
;
.
´
*
3
)
л
о
т
о
с
-
´
´
´
1
н
а
л
и
н
ī
й
а
1
)
б
о
л
ь
ш
о
е
с
к
о
п
л
е´
-
´
1
н
и
е
л
о
т
о
с
о
в
;
2
)
п
р
у
д
(
в
к
р
о
м
р
а
с
т
у
т
,
´
´
´
*
л
о
т
о
с
ы
)
;
3
)
с
т
е´
б
е
л
ь
л
о
т
о
с
а
;
4
)
т
о
д
д
и
.
´
´
п
а
л
ь
м
о
в
о
е
в
и
н
о
,
´
н
а
л
и
й
а
н
а
в
ā
1
)
д
р
о
ж
а
т
ь
´
´
´
´
т
р
е
п
е
т
а
т
ь
;
2
)
и
з
в
и
в
а
т
ь
с
я
;
3
)
п
о
л
з
а
т
ь
;
е´
л
е
.
´
п
р
о
д
в
и
г
а
т
ь
с
я
-
´
.
н
а
л
и
й
ā
м
1
)
к
р
а
б
;
2
)
т
а
н
ц
у
ю
.
´
щ
а
я
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
.
´
´
,
´
.
н
а
в
а
1
н
о
в
ы
й
с
в
е´
ж
и
й
;
2
о
с
н
о
т
.
.
´
н
а
в
а
к
а
н
о
в
ы
й
.
´
.
н
а
в
а
к
а
т
х
а
в
а
л
и
т
р
о
м
а
н
´
´
*
н
а
в
а
г
у
а
д
е
в
я
т
и
к
р
а
т
н
ы
й
(
п
о
.
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
у
и
л
и
с
т
е
п
е
н
и
)
-
´
н
а
в
а
г
у
а
й
а
к
1
)
д
е
в
я
т
и
´
´
´
´
к
р
а
т
н
о
е
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
;
2
)
д
е
в
я
т
и
к
р
а
т
н
а
п
.
´
с
т
е´
п
е
н
ь
´
´
.
н
а
в
а
т
а
н
а
в
ā
1
д
е´
л
а
т
ь
п
а
у
з
у
,
.
.
´
´
,
´
о
с
т
а
н
а
в
л
и
в
а
т
ь
с
я
у
м
о
л
к
а
т
ь
;
2
с
м
.
.
´
н
а
в
а
т
ā
в
а
н
о
в
и
з
н
а
´
н
а
в
а
т
и
н
а
в
ā
1
)
п
р
е
к
р
а
щ
а
т
ь
с
я
;
-
´
´
´
о
с
т
а
н
а
в
л
и
в
а
т
ь
с
я
;
~
о
с
т
а
н
а
в
-
´
´
´
л
и
в
а
т
ь
с
я
н
а
м
ё
р
т
в
о
й
т
о
ч
к
е
;
2
)
о
с
т
а
в
а
т
ь
.
´
´
,
с
я
п
о
с
е
л
я
т
ь
с
я
;
3
)
ж
д
а
т
ь
н
а
в
а
т
й
а
ñ
ш
а
к
ō
а
й
а
.
´
´
п
р
я
м
о
й
у
г
о
л
,
´
н
а
в
а
т
в
а
н
а
в
ā
о
с
т
а
н
а
в
л
и
в
а
т
ь
.
´
с
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
-
´
.
н
а
в
а
д
а
ш
а
й
а
ч
и
с
л
д
е
в
я
т
н
а
д
.
ц
а
т
ь
´
*
н
а
в
а
д
а
л
а
й
а
1
)
м
о
л
о
д
о
й
л
и
с
т
;
.
´
2
)
п
о
ч
к
а
.
´
´
н
а
в
а
д
и
л
и
й
а
п
е
р
в
ы
й
у
р
о
ж
а
й
.
.
н
а
в
а
н
а
в
ā
с
м
.
´
´
´
н
а
в
а
н
ī
т
а
с
в
е´
ж
е
е
м
а
с
л
о
45 - නඵ


1 නලමසා наламаса м. 1) креве´´тк´а;

1 2) ки´´лчьк´а; шпрот; мё´лкая ры´ба.

1 නලවනවා налаванавā см. න ළවනවා.

1 නල ළ налала лоб.

1 නලාකාර налāк´āра тру´бчатый; цилин-

1 дри´´ ческ ий.

1 නහ налингу к´и´´новарь.

නන налина 1) вода´; 2) инди´´го;

3) ло´тос.

1 නය налинīйа 1) большо´е ск´опле´´-

1 ние ло´тосов; 2) пруд (в к-ром растут

лотосы) ; 3) сте´´бель ло´тоса ; 4) то´дди,

па´льмовое вино´.

නයනවා налийанавā 1) дрожа´ть,

трепета´ть; 2) извива´ться; 3) по´лзать; е´´ле

пр одвига´ть ся.

නයා налийā м. 1) краб; 2) танцу´ю-

щая же´´нщина.

නව нава 1. но´вый, све´´ж´ий; 2. осн. от

නවය.

නවක навака но´вый.

නවකථාව навакатхава лит. рома´н.

නවණ навагуṅа девятик´ра´тный (по

количеству или степени).

නවණය навагуṅайак´ 1) девяти-

кра´тное к´оли´´чество; 2) девятикра´тнап

сте´´пень .

නවතනවා наватанавā 1. де´´лать па´узу,

остана´вливаться, умолк´а´ть; 2. см. නව

වනවා.

නවතාව наватāва новизна´.

නවනවා наватинавā 1) прекраща´ться;

остана´вливаться;´  අය ~ остана´в-

ливаться на мёртвой то´чк´е; 2) остава´ть-

ся, поселя´ться; 3) ж´дать.

නවතංශකණය наватйаñшакōṅайа

прямо´й у´гол.

නවවනවා наватванавā остана´вливать,

сде´´рживать .

නවදශය навадашайа числ. девятна´д-

цать.

නවදළ ය навадалайа 1) молодо´й лист;

2) по´чка.

නවය навадилийа пе´рвый урожа´й.

නවනවා наванавā см. නමනවා.

නවත наванīта све´´ж´ее ма´сло.