*
-
3
*
´
.
н
а
в
а
н
д
а
н
н
ā
м
з
о
л
о
т
ы
х
.
´
´
,
´
д
е
л
м
а
с
т
е
р
с
е
р
е´
б
р
е
н
и
к
´
н
а
в
а
н
м
а
с
а
н
а
в
а
н
м
а
с
а
(
м
е
с
я
ц
-
.
с
и
н
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
к
а
л
е
н
д
а
р
я
с
о
о
т
в
ф
е
в
р
а
.
л
ю
м
а
р
т
у
)
.
´
´
´
н
а
в
а
м
у
в
а
н
о
в
ы
й
,
с
в
е´
ж
и
й
-
.
´
´
.
.
н
а
в
а
й
а
1
ч
и
с
л
д
е´
в
я
т
ь
;
2
п
о
.
´
х
в
а
л
а
н
а
в
а
й
а
а
т
в
и
д
ж
и
т
а
*
.
´
´
в
ā
д
а
й
а
н
е
о
к
о
л
о
н
и
а
л
и´
з
м
.
.
н
а
в
а
й
п
в
у
н
п
а
р
н
с
о
ч
е
т
.
´
,
´
´
´
с
п
е´
ж
и
й
и
м
о
л
о
д
о
й
ц
в
е
т
у
щ
и
й
.
*
*
н
а
в
а
й
а
у
в
а
н
а
с
м
*
*
.
*
-
.
*
н
а
в
а
й
а
у
в
а
н
ā
в
а
ж
*
м
о
л
о
.
´
´
д
а
я
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
´
´
ද
н
а
в
а
с
а
н
д
а
н
о
в
а
я
л
у
н
а
.
´
н
а
в
а
с
ā
р
а
н
а
ш
а
т
ы
р
ь
-
´
´
н
а
в
ā
т
ä
н
а
1
)
в
р
е´
м
е
н
н
о
е
ж
и
л
и´
.
´
´
´
щ
е
;
2
)
г
о
с
т
и´
н
и
ц
а
;
3
)
п
р
и
ю
т
,
п
р
и
с
т
а
н
и
щ
е
.
н
а
в
ā
т
ä
н
м
н
о
т
;
~
´
´
´
´
в
р
е´
м
е
н
н
ы
й
ж
и
л
е´
ц
;
п
о
с
т
о
я
л
е
ц
;
~
-
´
´
´
´
а
)
к
в
а
р
т
и
р
о
в
а
т
ь
;
в
р
е´
м
е
н
н
о
п
р
о
´
´
´
ж
и
в
а
т
ь
;
б
)
о
с
т
а
н
а
в
л
и
в
а
т
ь
с
я
;
~
.
´
,
´
´
д
а
в
а
т
ь
п
р
и
ю
т
п
о
с
е
л
я
т
ь
´
´
´
н
а
в
ī
к
а
р
а
а
й
а
1
)
п
о
ч
и´
н
к
а
;
.
´
,
´
´
´
2
)
р
е
к
о
н
с
т
р
у
к
ц
и
я
о
б
н
о
в
л
е´
н
и
е
´
´
н
а
в
ī
к
р
у
т
а
в
о
с
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
й
,
.
´
´
р
е
к
о
н
с
т
р
у
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
´
´
,
´
н
а
в
ī
н
а
н
о
в
ы
й
с
о
в
р
е
м
е´
н
н
ы
й
;
.
´
~
о
б
н
о
в
л
я
т
ь
.
´
н
а
в
ī
н
а
т
а
р
а
с
о
в
р
е
м
е´
н
н
ы
й
.
´
н
а
в
ī
н
а
т
ā
в
а
н
о
в
и
з
н
а
.
´
´
´
н
а
в
й
а
1
)
н
о
в
ы
й
;
2
)
м
о
л
о
д
о
й
-
´
´
´
´
н
а
š
а
у
н
и
ч
т
о
ж
е
н
н
ы
й
;
р
а
з
р
у
ш
е
н
.
´
´
´
н
ы
й
;
~
у
н
и
ч
т
о
ж
а
т
ь
;
р
а
з
р
у
ш
а
т
ь
.
´
н
а
š
*
а
к
ā
м
а
и
м
п
о
т
е´
н
т
н
ы
й
.
´
н
а
š
а
б
у
д
д
х
и
г
л
у
п
ы
й
.
´
н
а
š
*
а
с
в
а
р
а
б
е
з
г
о
л
о
с
ы
й
,
´
´
н
а
š
ā
в
а
ш
Ə
š
а
й
а
р
у
и´
н
ы
.
´
р
а
з
в
а
л
и
н
ы
-
,
´
н
а
с
а
н
а
в
ā
у
б
и
в
а
т
ь
у
н
и
ч
т
о
.
´
ж
а
т
ь
.
н
а
с
а
й
а
н
о
с
.
н
а
с
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
නවද - 3


නවදනා наванданнā м. золоты´х

дел ма´стер, сере´´бреник´.

නවමස наванмаса на´ванмаса (месяц

сингальского календаря соотв. февра-

лю марту).

නවව навамува но´вый, све´´ж´ий.

නවය навайа 1. числ. де´´вять;´ 2. по-

хвала´.

නවයටතවාදය навайаṫатвиджита

вāдайа неок´олониали´´зм.

නවයාව навайпвун парн. сочет.

спе´´ж´ий и молодо´й, цвету´щий.

නවය වන навайаувана см. නවයා

ව.

නවය වනාව навайауванāва ж. моло-

да´я же´´нщина.

නවසද навасанда но´вая луна´.

නවසාර навасāра нашаты´рь.

නවාතැන навāтäна 1) вре´´менное жили´´-

ще; 2) гости´´ница; 3) прию´ т, приста´нище.

නවාතැ навāтäн мн. от නවාතැන; ~

කාරයා вре´´менный жиле´´ц; постоя´лец;´ ~

ගනවා а) к´вартирова´ть;´ вре´´менно про-

жива´ть; б) остана´вливаться;´ ~ දනවා

дава´ть прию´ т, поселя´ть.

නකරණය навīк´араṅайа 1) почи´´нк´а;

2) рек´онстру´к´ция, обновле´´ние.

´ නකෘත навīкрута восстано´вленный,

рек´он струи´´рованный.

නන навīна н о´вый, совреме´´н н ый ;´

~ කරනවා обновля´ть.

නනතර навīнатара совреме´´н ный.

නනතාව навīнатāва новизна´.

නව навйа 1) но´вый;´ 2) молодо´й.

නට наšṫа уничто´ж´енный;´ разру´шен-

ный; ~ කරනවා уничтожа´ть;´ разруша´ть.

නටකාම наšṫакāма импоте´´нтный.

නට наšṫабуддхи глу´пый.

නටවර наšṫасвара безголо´сый.

නටාවෂය наšṫ´āвашƏšайа руи´´ны,

разва´лины .

නසනවා насанавā убива´ть, уничто-

жа´ть.

නසය насайа нос.

නසවනවා насаванавā понуд. от නස

නවා