*
*
-
.
.
н
а
с
а
в
а
с
м
.
´
´
н
а
с
и
н
а
в
а
у
м
и
р
а
т
ь
;
п
о
г
и
б
а
т
ь
´
.
н
а
с
н
а
о
с
н
о
т
-
~
-
´
´
´
а
)
д
а
в
а
т
ь
л
е
к
а
р
с
т
в
о
(
в
д
ы
х
а
е
м
о
е
ч
е
.
´
´
´
р
е
з
н
о
с
)
;
б
)
в
д
ы
х
а
т
ь
;
н
ю
х
а
т
ь
´
´
н
а
с
н
а
й
а
л
е
к
а
р
с
т
в
о
(
в
д
ы
х
а
е
м
о
е
.
ч
е
р
е
з
н
о
с
)
-
´
´
н
а
с
н
а
1
)
у
б
и
в
а
ю
щ
и
й
;
р
а
з
р
у
ш
а
.
´
ю
щ
и
й
;
2
)
у
м
и
р
а
ю
щ
и
й
´
*
н
а
с
н
ā
п
а
х
а
а
п
р
о
б
и´
р
н
ы
й
.
´
´
,
´
´
к
а
м
е
н
ь
о
с
е
л
о
к
.
´
н
а
с
й
а
н
о
с
о
в
о
й
.
ඩ
н
а
х
а
а
н
у
в
а
п
и
н
ц
е´
т
.
´
*
н
а
х
а
д
а
а
п
е
р
е
н
о
с
и
ц
а
.
1
н
а
х
а
н
а
в
ā
1
)
с
м
-
-
,
´
,
´
2
)
п
о
д
ч
и
н
я
т
ь
п
ю
д
а
в
л
я
т
ь
(
с
т
р
а
с
т
и
ж
*
е
.
л
а
н
и
я
)
.
´
´
1
1
н
а
х
а
н
а
в
ā
к
у
п
а
т
ь
с
я
.
´
´
н
а
х
а
б
а
м
о
л
о
д
о
й
,
ю
н
ы
й
.
.
н
а
х
а
б
у
с
м
.
´
н
а
х
а
м
а
н
а
б
е
з
в
е´
т
р
е
н
н
ы
й
´
н
а
х
а
м
а
н
а
в
ā
р
а
с
с
м
а
т
р
и
в
а
т
ь
,
.
´
р
а
з
г
л
я
д
ы
в
а
т
ь
.
.
*
*
н
а
х
а
м
б
а
с
м
.
.
*
*
н
а
х
а
м
б
а
р
а
с
м
.
*
н
а
х
а
й
а
н
о
с
-
´
´
н
а
х
а
р
а
1
)
н
е´
р
в
н
ы
й
;
н
е
в
р
а
л
г
и´
ч
е
с
.
.
;
´
к
и
й
*
2
)
м
н
о
т
´
н
а
х
а
р
а
к
ä
к
к
у
м
а
н
е´
р
в
н
о
е
.
´
´
з
а
б
о
л
е
в
а
н
и
е
;
н
е
в
р
а
л
г
и´
я
-
´
.
н
а
х
а
р
а
г
ä
а
й
а
а
н
а
т
т
а
н
г
.
´
´
,
л
и
й
н
е´
р
в
н
ы
й
у
з
е
л
-
´
´
н
а
х
а
р
а
г
ä
с
м
а
н
е´
р
в
н
ы
й
п
р
и´
.
с
т
у
п
´
н
а
х
а
р
а
й
а
1
)
н
е
р
в
;
2
)
в
е´
н
а
;
.
´
3
)
с
у
х
о
ж
и´
л
и
е
.
´
н
а
х
а
р
а
р
у
д
ā
в
а
н
е
в
р
а
л
г
и´
я
н
а
х
а
р
а
в
и
д
й
ā
к
а
р
а
й
ā
.
´
.
м
н
е
в
р
о
л
о
г
.
´
н
а
х
а
р
а
в
и
д
й
ā
в
а
н
е
в
р
о
л
о
г
и
я
н
а
х
а
р
а
в
и
с
т
а
р
а
к
ā
*
.
.
р
а
й
ā
с
м
.
н
а
х
а
р
а
в
и
с
т
а
р
а
й
а
с
м
.
.
.
н
а
х
а
в
а
н
а
в
ā
с
м
.
н
а
х
а
с
а
н
о
с
-


නසාව насава см. නසය.

නනවා насинава умира´ть; погиба´ть.

නන насна осн. от නනය-´ ~ කර

නවා а) дава´ть лек´а´рство (вдыхаемое че-

рез нос) ; б) вдыха´ть;´ ню´ хать.

නනය наснайа лек´а´рство (вдыхаемое

через нос) .

නනා насна 1) убива´ющий; разруша´-

ющий; 2) умира´ющий.

නනාපහණ наснāпахаṅа проби´´рный

к´а´мень, осело´к´.

නස насйа носово´й.

නහඅඩව нахаанḋува пинце´т.

නහදඩ нахадаṅḋа перено´сица.

නහනවා 1 наханавā 1) см. නසනවා-

2) подчиня´ть, пюдавля´ть (страсти, же-

лан ия) .

නහනවා 11 наханавā к´упа´ться.

නහබ нахаба молодо´й, ю´ ный.

නහ нахабу см. නහබ.

නහමන нахамана безве´´тренный.

නහමනවා нахаманавā рассма´тривать,

разгля´дывать.

නහ нахамба см. නහබ.

නහ ර нахамбара см. නහබ.

නහය нахайа нос.

නහර нахара 1) не´´рвный; невралги´´чес-

к´ий; 2) мн. от නහරය.

නහරකැ ම нахаракäккума не´´рвное

заболева´ние ; невралги´´я.

නහරගැටය нахарагäṫайа анат. та´нг-

лий, не´´рвный у´зел.

නහරගැම нахарагäсма не´´рвный при´´-

ступ.

නහරය нахарайа 1) нерв; 2) ве´´на;

3) сухожи´´лие.

නහරරැව нахарарудāва невралги´´я.

නහරදාකාරයා на харавидйāкарайā

м. невро´лог.

නහරදාව нахаравидйāва невроло´гия.

නහරතරකාරයා нахаравистаракā

райā см. නහරදාකාරයා.

නහරතරය нахаравистарайа см. නහ

රදාව.

නහවනවා нахаванавā см. නාවනවා.

නහස нахаса нос.