*
7
.
.
1
ඵ
н
а
л
у
л
и
й
а
с
м
*
හ
-
,
´
´
1
1
н
ā
к
о
т
о
р
ы
й
н
е
п
р
и
ш
ё
л
н
е
п
р
и
.
´
1
ё
х
а
л
.
´
´
´
´
1
1
1
н
ā
с
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
к
о
б
р
е
.
´
´
´
1
1
1
1
н
а
ж
е
л
е´
з
н
о
е
д
е´
р
е
в
о
-
´
.
´
1
н
ā
к
а
й
а
1
)
н
е´
б
о
;
2
)
м
и
ф
н
е
б
е´
с
.
1
н
ы
й
м
и
р
´
,
´
1
н
а
к
и
с
т
а
р
ы
й
в
г
о
д
а
х
.
´
´
.
1
н
ā
к
и
й
ā
м
с
т
а
р
и´
к
.
´
.
1
н
ā
к
у
л
а
й
а
м
м
а
н
г
у
с
т
а
-
´
´
´
1
н
ā
г
а
1
)
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
ж
е
л
ё
з
н
о
-
´
´
´
1
м
у
д
е´
р
е
в
у
;
2
)
з
м
е
и´
н
ы
й
;
3
)
с
л
о
н
о
в
ы
й
;
о
т
.
´
´
´
1
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
с
л
о
н
а
м
-
´
.
1
н
ā
г
а
т
ā
р
т
а
в
ā
в
а
ж
*
д
е´
.
´
´
´
,
´
1
в
у
ш
к
а
н
е
д
о
с
т
и´
г
ш
а
я
п
о
л
о
в
о
й
з
р
е´
л
о
с
т
и
´
´
´
1
н
ā
г
а
д
а
н
т
а
к
а
й
а
к
р
ю
ч
о
к
.
´
´
´
´
1
и
л
и
к
о
л
ы
ш
е
к
д
л
я
о
д
е´
ж
´
д
ь
-
´
1
н
ā
г
а
д
а
н
т
а
й
а
1
)
б
и´
в
е
н
ь
с
л
о
.
´
´
´
,
´
´
´
´
1
н
а
;
2
)
к
р
ю
ч
о
к
к
о
л
ы
ш
е
к
(
в
с
т
е
н
е
)
.
´
1
н
ā
г
а
д
а
н
т
и
й
а
п
о
д
с
о
л
н
у
х
´
´
´
,
´
´
´
*
н
ā
г
а
д
ä
т
т
а
к
р
ю
ч
о
к
к
о
л
ы
ш
е
к
.
*
(
в
с
т
е
н
е
)
.
´
´
н
ā
г
а
п
ā
с
ā
а
н
м
ы
ш
ь
я
к
´
´
´
´
н
ā
г
а
п
у
š
*
п
а
ц
в
е
т
о
к
ж
е
л
е´
з
н
о
г
о
.
д
е´
р
е
в
а
.
н
ā
г
а
м
ā
а
в
и
к
а
в
а
ж
*
.
´
´
к
о
б
р
а
´
н
ā
г
а
м
ā
л
и
к
ā
в
а
г
и
р
л
я
н
д
а
.
´
´
´
´
´
и
л
и
в
е
н
о
к
и
з
ц
в
е
т
о
в
ж
е
л
ё
з
н
о
г
о
д
е´
р
е
в
а
,
´
´
´
´
´
н
ā
г
а
й
а
1
)
о
б
л
а
к
о
;
2
)
к
р
ю
ч
о
к
´
´
´
´
´
´
к
о
л
ы
ш
е
к
(
в
с
т
е
н
е
)
;
3
)
г
р
а
ф
и´
т
;
4
)
о
л
о
в
о
;
.
´
5
)
б
е´
т
е
л
ь
.
´
´
´
.
н
а
г
а
й
ā
м
к
о
б
р
а
;
з
м
е
я
,
´
´
´
н
а
г
а
р
а
1
)
г
о
р
о
д
с
к
о
й
;
2
)
у
м
н
ы
й
´
´
,
´
´
´
´
´
с
п
о
с
о
б
н
ы
й
;
л
о
в
к
и
й
;
3
)
х
и´
т
р
ы
й
к
о
в
а
р
н
ь
*
й
,
.
´
в
е
р
о
л
о
м
н
ы
й
.
´
н
ā
г
а
р
и
к
а
г
о
р
о
д
с
к
о
й
´
´
.
н
ā
г
а
р
и
к
а
й
ā
м
г
о
р
о
д
с
к
о
й
.
´
´
,
´
´
ж
и´
т
е
л
ь
г
о
р
о
ж
а
н
и
н
-
´
н
ā
г
а
р
и
к
а
с
а
б
х
ā
в
а
г
о
р
о
д
.
´
,
´
´
´
с
к
о
й
с
о
в
е´
т
м
у
н
и
ц
и
п
а
л
и
т
е´
т
.
.
´
н
а
г
а
р
Ə
й
а
к
а
с
м
.
´
´
н
ā
г
а
х
а
ж
е
л
е´
з
н
о
е
д
е´
р
е
в
о
.
´
.
н
ā
г
и
н
ī
ж
*
с
л
о
н
и´
х
а
-
´
´
н
ā
а
к
а
1
)
т
а
н
ц
е
в
а
л
ь
н
ы
й
;
б
а
л
е´
т
.
´
´
´
н
ы
й
;
2
)
д
р
а
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
;
3
)
о
п
е
р
н
ы
й
7 න ාටක


1 නඵය налулийа см. න ළ හන.

1 නා 1 нā к´ото´рый не пришёл, не при-

1 ё´х ал .

1 නා 11 нā стнося´щийся к´ к´о´бре.

1 නා 111 на ж´еле´´зное де´´рево.

1 නාකය нāкайа 1) не´´бо; 2) миф. небе´´с-

1 ный мир.

1 නා наки ста´рый, в года´х

1 නායා нāкийā м. стари´´к´.

1 නාලයා нāкулайа м. мангу´ста.

1 නාග нāга 1) относя´щийся к´ желё´зно-

1 му де´´реву; 2) змеи´´ный; 3) слоно´вый; от-

1 нося´щийся к´ слона´м.

1 නාගතාතවාව нāгатāртавāва ж. де´´-

1 вушк´а, не дости´´гшая полово´й зре´´лости.

1 නාගදතකය нāгадантак´айа крючо´к´

1 или к´о´лышек´ для оде´´ж´дь .

1 නාගදතය нāгадантайа 1) би´´вень сло-

1 на´ ; 2) к´рючо´к´, к´о´лышек´ (в стене).

1 නාගදය нāгадантийа подсо´лнух.

නාගදැත нāгадäтта к´рючо´к´, к´о´лышек´

(в стене) .

නාගපාසාණං нāгапāсāṅан мышья´к´.

නාගප нāгапуšпа цвето´к´ ж´еле´´зного

де´рева.

නාගමාණකාව нāгамāṅавикава ж.

к´ о´бра.

නාගමාකාව нāгамāликāва гирля´нда

или вено´к´ из цвето´в желё´зного де´´рева.

නාගය нāгайа 1) о´блак´о; 2) к´рючо´к´,

к´о´лышек´ (в стене) ; 3) графи´´т; 4) о´лово;´

5) бе´´ тель.

නාගයා нагайā м. к´о´бра; змея´.

නාගර нагара 1) городск´о´й; 2) у´мный,

спосо´бный;´ ло´вк´ий ; 3) хи´´трый, к´ова´рнь й,

вероло´м ный .

නාගක нāгарика городско´й.

නාගකයා нāгарикайā м. городск´о´й

ж´и´´тель, горож´а´нин.

නාගකසභාව нāгарик´асабхāва город-

ск´о´й сове´´т, муниципалите´´ т.

නාගයක нагарƏйак´а см. නාගක.

නාගහ нāгаха желе´´зное де´´рево.

නා нāгинī ж. слони´´ха.

නාටක нāṫака 1) танцева´льный; бале´´т-

ный; 2) драмати´´ческ´ий; 3) о´перный.