-
´
н
ā
й
а
к
а
д
Ə
в
а
г
ä
т
и
*
.
´
.
т
ä
н
а
м
е
п
и´
с
к
о
п
-
´
´
´
´
н
ā
й
а
к
а
п
у
д
ж
´
а
к
а
е
п
и
с
к
о
.
´
п
а
л
ь
н
ы
й
.
´
н
ā
й
а
к
а
п
у
д
ж
*
а
к
а
й
а
м
.
´
е
п
и
с
к
о
п
;
а
р
х
и
е
р
´
й
-
´
´
.
´
*
н
ā
й
а
к
а
й
ā
м
т
л
а
в
а
,
р
у
к
о
в
о
.
´
´
д
и´
т
е
л
ь
,
л
и´
д
е
р
.
.
н
ā
й
и
к
ā
в
а
с
м
.
´
н
ā
р
а
в
о
д
а
-
´
´
´
´
´
н
ā
р
а
к
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
а
д
у
;
а
д
.
´
с
к
и
й
.
´
´
*
н
а
р
а
к
а
й
а
а
д
.
´
´
´
н
ā
р
а
к
и
к
а
а
д
с
к
и
й
´
.
´
н
а
р
а
к
и
к
а
и
а
м
о
б
и
т
а
т
е
л
ь
.
´
а
д
а
.
´
,
н
ā
р
а
с
н
а
и
а
л
о
м
в
а
г
а
.
´
´
´
*
*
н
ā
р
и
к
э
л
а
1
*
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
;
2
.
´
´
´
´
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
о
р
е´
х
.
.
´
н
ā
р
и
к
Ə
р
а
с
м
.
´
.
н
ā
р
ī
ж
*
ж
е´
н
щ
и
н
а
´
´
´
.
н
ā
р
у
м
н
н
и´
т
и
и
л
и
в
о
л
о
к
н
а
в
.
´
´
´
м
я
к
о
т
и
п
л
о
д
а
.
.
н
ā
л
а
с
м
*
-
´
.
´
´
*
н
ā
л
а
к
ō
š
*
а
й
а
о
о
т
в
л
а
г
а
.
л
и
щ
е
.
´
´
´
н
ā
л
а
й
а
т
р
у
б
а
,
т
р
у
б
к
а
-
´
´
н
ā
л
ā
к
а
р
а
т
р
у
б
ч
а
т
ы
й
;
ц
и
л
и
н
.
´
´
д
р
и´
ч
е
с
к
и
й
.
.
н
ā
л
ā
к
р
у
т
и
с
м
.
.
н
ā
л
и
с
м
.
´
´
н
а
л
и
к
а
й
а
л
о
т
о
с
.
´
.
*
н
ā
в
и
к
а
й
ā
м
б
у
й
в
о
л
´
´
´
н
ā
*
*
и
к
ā
в
а
1
)
с
и
ф
о
н
;
2
)
и
г
л
а
(
д
л
я
п
р
о
к
а
л
ы
в
а
н
и
я
о
т
в
е
р
с
т
и
й
в
м
о
ч
к
е
.
у
х
а
)
.
´
´
н
ā
л
и
д
в
а
р
а
й
а
к
л
а
п
а
н
.
´
.
.
1
н
ā
л
и
й
а
а
н
а
т
,
о
о
т
с
о
с
у
д
´
´
.
*
1
1
н
ā
л
и
и
а
ж
1
)
с
л
о
н
и
х
а
;
2
)
.
´
з
м
е
я
-
´
´
´
´
´
*
н
ā
л
ī
й
а
д
р
е
в
е
с
и
н
а
ж
е
л
е´
з
н
о
г
о
д
е´
.
р
е
в
а
´
н
ā
л
й
а
к
ā
р
а
1
)
п
ю
х
о
ж
и
й
н
а
.
´
.
´
´
*
т
р
у
б
у
;
т
р
у
б
ч
а
т
ы
й
;
2
)
п
н
*
т
с
о
с
у
д
и
с
т
ы
й
.
-
*
н
ā
л
й
а
к
ā
р
а
д
р
а
в
й
а
м
н
.
´
´
.
1
о
о
т
с
о
с
у
д
и
с
т
а
я
т
к
а
н
ь
ා - න ා ල ා


නායකවගැතැන нāйак´адƏвагäти

тäна м. епи´´скоп.

නායකජ´ක нāйак´апудж´ак´а еписк´о-

па´льный.

නායකජ´කයා нāйакапуджакайа м.

епи´скоп; архиер´й.

නාය´කයා нāйакайā м. тлава´, рук´ово-

ди´´тель, ли´´дер.

නාකාව нāйикāва см. නායකයා.

නාර нāра вода´.

නාරක нāрак´а относя´щийся к´ а´ду; а´д-

ск´ий.

නාරකය´ нарак´айа ад.

නාරක нāракик´а а´дск´ий.

නාරකයා наракик´аиа м. обита´тель

а´да.

නාරනය нāраснаиа лом, ва´га.

නාක ළ нāрикэла 1 к´ок´о´совый; 2.

к´ок´о´совый оре´´х.

නාර нāрик´Əра см. නාකළ.

නා нāрī ж. же´´нщина.

නාරැ нāру мн. ни´´ти или воло´к´на в

мя´к´оти плода´.

නාල нāла см. න ළ .

නාලකෂය´ нāлак´ōšайа оот. влага´-

лище.

නාලය нāлайа труба´, тру´бк´а.

නාලාකාර нāлāкара тру´бчатый;´ цилин-

дри´´ческ´ий.

නාලාකෘ нāлāкрути см. නාලාකාර.

නා нāли см. නාලාකාර.

නාකය налик´айа ло´тос.

නාකයා нāвикайā м. бу´йвол.

කාකාව нā икāва 1) сифо´н;´ 2) игла´

(для прокалывания отверстий в мочке

уха) .

නාවාරය нāлидварайа к´ла´пан.

නාය 1 нāлийа анат., оот. сосу´д.

නාය 11 нāлииа ж. 1) слони´ха;´ 2)

змея´ .

නාය´ нāлīйа древеси´на ж´еле´´зного де´´-

рева.

නාලාකාර нāлйакāра 1) пюхо´жий на

трубу´ ; тру´бчатый; 2) пн т. сосу´дистый.

-නාලාකාරව нāлйакāрадравйа мн.

1 оот. сосу´дистая тк´ань.