*
-
.
,
´
н
ā
в
а
н
а
в
ā
к
у
п
а
т
ь
м
ы
т
ь
.
´
´
н
ā
в
ā
к
о
р
а
б
л
ь
;
с
у
д
н
о
.
´
,
´
´
н
ā
в
и
к
а
м
о
р
с
к
о
й
м
о
р
е
х
о
д
н
ы
й
.
´
´
.
н
ā
в
и
к
а
й
ā
м
м
о
р
я
к
,
м
а
т
р
о
с
~
´
.
н
ā
в
у
к
а
с
м
-
~
´
(
)
а
д
м
и
р
а
л
;
.
´
-
´
в
о
е´
н
н
о
м
о
р
с
к
о
й
ф
л
о
т
.
´
н
ā
в
й
а
с
у
д
о
х
о
д
н
ы
й
.
´
н
ā
ш
а
к
а
р
а
з
р
у
*
п
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
.
´
н
а
ш
*
а
н
а
й
а
р
а
з
р
у
ш
е´
н
и
е
-
´
н
ā
ш
а
й
а
1
)
р
а
з
р
у
ш
е´
н
и
е
;
2
)
о
с
.
´
т
а
в
л
е´
н
и
е
;
3
)
с
м
е
р
т
ь
,
´
´
н
ā
ш
й
а
п
о
д
л
е
ж
а
щ
и
й
р
а
з
р
у
ш
е´
н
и
ю
.
´
р
а
з
о
р
е´
н
и
ю
.
.
н
ā
с
а
н
а
й
а
с
м
.
.
1
н
ā
с
а
й
а
с
м
.
1
н
ā
с
а
й
а
н
о
с
.
.
´
н
ā
с
ā
п
у
а
й
а
с
м
-
´
н
ā
с
ā
б
х
а
р
а
а
й
а
у
к
р
а
ш
е´
.
´
н
и
е
д
л
я
н
о
с
а
.
´
н
ā
с
и
к
а
н
о
с
о
в
о
й
´
´
н
ā
с
и
к
ā
к
š
*
а
р
а
й
а
б
у
к
в
а
,
.
´
´
´
о
б
о
з
н
а
ч
а
ю
щ
а
я
н
о
с
о
в
о
й
з
в
у
к
.
н
ā
с
и
к
ā
в
а
н
о
с
´
н
ā
с
и
к
ā
с
в
а
р
а
й
а
н
о
с
о
в
о
й
.
´
з
в
у
к
.
´
´
н
ā
с
ī
н
а
ц
и´
с
т
с
к
и
й
-
н
а
с
Ə
а
а
с
с
и
и
а
з
а
т
р
у
д
н
ё
н
.
´
н
о
е
д
ы
х
а
н
и
е
(
ч
е
р
е
з
н
о
с
)
.
´
´
ඵ
н
ā
с
Ə
д
а
л
у
в
а
п
ю
л
и´
п
ы
в
н
о
с
у
~
;
.
т
н
ā
с
и
м
н
о
т
´
-
´
´
´
´
а
)
р
а
з
р
у
ш
а
т
ь
;
р
а
з
о
р
я
т
ь
;
б
)
р
а
с
т
р
а
.
´
,
´
ч
и
в
а
т
ь
;
в
)
п
о
в
р
е
ж
д
а
т
ь
п
о
р
т
и
т
ь
´
´
н
а
с
т
и
к
а
1
)
р
а
з
р
у
ш
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
-
´
´
´
2
)
ф
а
т
а
л
ь
н
ы
й
;
3
)
в
р
е´
д
н
ы
й
;
4
)
р
а
с
т
о
ч
и´
.
т
е
л
ь
н
ы
й
н
ā
с
т
и
к
а
д
р
у
š
и
к
а
й
ā
.
´
´
´
´
´
.
м
1
)
б
е
з
б
о
ж
н
и
к
;
2
)
а
г
н
о
с
т
и
к
-
н
ā
с
т
и
к
а
д
р
у
š
*
и
й
а
а
т
е
.
´
´
,
´
и´
з
м
б
е
з
б
о
ж
и
е
,
н
е
в
е´
р
и
е
*
´
н
ā
с
т
и
к
а
в
ā
д
а
й
а
а
т
е
и´
з
м
,
*
.
´
´
б
е
з
б
о
ж
и
е
1
.
.
с
н
ā
т
и
к
ā
р
а
с
м
1
-
.
н
ā
с
т
и
к
ā
р
а
й
ā
м
1
)
р
а
з
р
у
1
.
´
´
´
ш
и
т
е
л
ь
,
р
а
з
о
р
и´
т
е
л
ь
;
2
)
м
о
т
,
р
а
с
т
о
ч
и´
т
е
л
ь
1
.
´
и
е
т
с
н
ā
т
и
в
а
й
а
н
б
ь
т
е´
1
නාවන -


නාවනවා нāванавā купа´ть, мыть.

නාවා нāвā кора´бль; су´дно.

නාක нāвика морск´о´й, морехо´дный.

නාකයා нāвикайā м. моря´к, матро´с.

නාවක нāвука см. නාක-´ ~ නාප

යා (නාපයා) адмира´л ; ~ හව

вое´´нно-морско´й флот.

නාව нāвйа судохо´дный.

නාශක нāшака разру пи´´тельный.

නාශනය нашанайа разруше´´ние.

නාශය нāшайа 1) разруше´´ние; 2) ос-

тавле´´ние; 3) смерть.

නාශ нāшйа подлежа´щий разруше´´нию,

разоре´´нию .

නාසනය нāсанайа см. නාශනය.

නාසය 1 нāсайа см. නාශය.

නාසය 1 нāсайа нос.

නාසාටය нāсāпуṫ´айа см. නාව.

නාසාභරණය нāсāбхараṅайа украше´´-

ние для но´са.

නාක нāсика носово´й.

නාකාෂරය нāсикāкšарайа бу´к´ва,

обознача´ющая носово´й звук´.

නාකාව нāсикāва нос.

නාකාවරය нāсикāсварайа носово´й

звук´.

නා нāсī наци´´стск´ий.

නාඅඩය насƏаḋассииа затруднён-

ное дыха´ние (через нос).

නාදඵව нāсƏдалува пюли´´пы в носу´.

නා нāсти мн. от නාය;´ ~ කර

නවා а) разруша´ть; разоря´ть;´ б) растра´-

чивать; в) поврежда´ть, по´ртить.

නාක настик´а 1) разруши´´тельный;

2) фата´льный; 3) вре´´дный; 4) расточи´´-

тельный.

නාකදෘකයා нāстикадруšṫикайā

м. 1) безбо´ж´ник´; 2) агно´стик´.

නාකදෘය нāстикадруšṫийа ате-

и´´зм, безбо´жие, неве´´рие.

නාකවාදය нāстикавāдайа атеи´´зм ,

безбо´ ж´ие. 1

නාකාර нāстикāра см. නාක. 1

නාකාරයා нāстикāрайā м. 1) разру-1

ши´тель, разори´´тель; 2) мот, расточи´´тель. 1

නාවය нāститвайа небь тие´´. 1