-
*
3
*
-
.
н
ä
у
м
к
ā
р
а
й
а
м
1
)
т
а
н
.
´
´
´
ц
о
р
;
2
)
д
р
а
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
а
к
т
ё
р
-
´
.
н
ä
у
м
к
ā
р
ī
ж
*
1
)
т
а
н
ц
о
в
щ
и
.
´
´
ц
а
;
2
)
а
к
т
р
и´
с
а
-
´
´
,
´
н
ä
а
с
т
е´
б
е
л
ь
ч
е
р
е
н
о
к
,
ч
е
р
е
.
´
´
ш
о
к
-
´
н
ä
у
к
к
ā
р
а
1
)
т
а
н
ц
е
в
а
л
ь
.
´
н
ы
й
;
2
)
т
е
а
т
р
а
л
ь
н
ы
й
.
н
ä
т
т
у
к
к
а
р
а
й
а
с
м
.
.
.
н
ä
у
в
ā
с
м
´
,
´
н
ä
а
м
у
д
р
о
с
т
ь
б
л
а
г
о
р
а
з
у
м
и
е
,
.
´
п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
,
´
н
ä
а
в
а
т
б
л
а
г
о
р
а
з
у
м
н
ы
й
-
´
,
´
´
з
д
р
а
в
о
м
ы
с
л
я
щ
и
й
,
р
а
с
с
у
д
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
р
а
з
у
м
.
н
ы
й
-
´
н
ä
т
а
н
е
;
н
е
т
;
~
о
т
р
и
.
.
´
´
´
ц
а
т
ь
;
в
о
з
р
а
ж
а
т
ь
-
´
´
н
ä
т
а
х
*
т
в
п
р
о
т
и´
в
н
о
м
с
л
у
.
´
,
ч
а
е
и´
л
и
ж
е
´
´
н
ä
т
и
к
о
т
о
р
ы
й
н
е
и
м
е´
е
т
с
я
и
л
и
н
е
´
´
´
я
в
л
я
е
т
с
я
;
в
е
щ
ь
,
к
о
т
о
р
о
й
-
´
,
´
´
н
е
т
;
ч
е
л
о
в
е´
к
у
к
о
т
о
´
р
о
г
о
н
и
ч
е
г
о
н
е
т
;
ද
´
´
´
´
,
в
е
щ
ь
к
о
т
о
р
а
я
н
е
я
в
л
я
е
т
с
я
х
о
р
о
ш
е
й
;
~
´
´
р
а
з
р
у
ш
а
т
ь
,
у
н
и
ч
т
о
ж
а
т
ь
;
~
´
´
´
а
)
т
е
р
я
т
ь
с
я
,
и
с
ч
е
з
а
т
ь
;
б
)
п
р
е
к
р
а
щ
а
т
ь
.
´
´
с
у
щ
е
с
т
в
о
в
а
н
и
е
;
п
о
г
и
б
а
т
ь
´
´
н
ä
т
и
к
а
м
а
1
)
н
и
ч
т
о
,
н
е
б
ы
т
и
е´
;
.
-
´
´
2
)
о
т
с
у
т
с
т
в
и
е
ч
е
г
о
л
з
.
н
ä
т
и
в
а
н
а
р
е
ч
б
е
;
හ
.
´
~
о
н
п
р
и
ш
ё
л
б
е
з
к
н
и
г
,
´
н
ä
т
т
а
н
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю
щ
а
я
в
е
щ
ь
´
´
´
´
ф
и´
к
ц
и
я
,
н
е
п
р
а
в
д
а
;
-
´
,
´
´
´
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
у
н
и
ч
т
о
ж
и
т
ь
с
т
е
р
е´
т
ь
с
л
и
.
´
´
ц
а
з
е
м
л
и´
.
.
н
ä
д
и
с
м
´
.
н
ä
д
и
м
а
й
и
л
м
н
р
о
д
и
т
е
л
и
.
´
ж
е
н
ы
.
н
ä
д
ī
с
в
я
з
ь
.
´
´
´
н
ä
д
у
п
о
ч
е
н
ь
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
;
;
.
н
ä
д
д
а
н
а
р
е
ч
н
е
*
н
е
т
*
*
в
ы
н
е
и
д
ё
т
е
-
´
´
´
с
м
о
т
р
е´
т
ь
к
и
н
о
.
н
ä
н
д
а
и
й
ō
в
е
ж
л
о
т
- 3


නැකාරයා нäṫумкāрайа м. 1) тан-

цо´р; 2) драмати´´ческий ак´тёр.

නැකා нäṫумкāрī ж. 1) танцо´вщи-

ца; 2) ак´три´´са.

නැට нäṫṫа сте´´бель, черено´к´, чере-

шо´к´.

නැකාර нäṫṫуккāра 1) танцева´ль-

ный; 2) театра´льный.

නැකාරයා нäттуккарайа см. නැ

කාරයා.

නැවා нäṫṫувā см. නැකාරයා.

නැණ нäṅа му´дрость, благоразу´мие,

предусмотри´´тельность.

නැණව  нäṅават благораз у´ мный,

здравомы´слящий, рассуди´´тельный, разу´м-

ный .

නැත нäта не;´ нет; ~  යනවා отри-

ца´ть ;´ возража´ть. .

නැතහා нäтах т в проти´´вном слу´-

чае, и´´ли же.

නැ нäти кото´рый не име´´ется или не

явля´ется; නැ දය вещь, к´ото´рой

нет;   නැ හා челове´´к´, у кото´-

рого ничего´ нет; හාද නැ දය

вещь, к´ото´рая не явля´ется хоро´шей; ~

කරනවා разруша´ть, уничтожа´ть; ~ වන

වා а) теря´ться, исчеза´ть; б) прекраща´ть

существова´ние; погиба´ть.

නැකම нäтикама 1) ничто´, небытие´´;

2) отсу´тствие чего´-л.

නැව нäтива нареч. без; මහ පා

~අාය он пришёл без к´ниг.

නැත нäтта несуществу´ющая вещь,

фи´´к´ция, непра´вда;´ නැතට නැ කරන

වා по´лностью уничто´ж´ить, стере´´ть с ли-

ца´ земли´´.

නැ нäди см. නැ.

නැම нäдимайил мн. роди´тели

жены´.

නැ нäдī связь.

නැ нäдуп о´чень ма´леньк´ий.

නැද нäдда нареч. неා; нетා; ප

බලට ය නැද вы не идёте

смотре´´ть к´ин о´ -

නැදය нäндаṅийō вежл. от නැ