*
´
´
.
*
*
*
н
ä
н
д
а
м
м
а
ж
*
т
ё
щ
а
;
с
в
е
к
-
.
´
р
о
в
ь
-
´
´
.
-
*
*
н
ä
н
д
ā
ж
1
)
т
ё
т
к
а
п
о
о
т
ц
о
в
-
´
´
´
´
´
´
-
´
с
к
о
й
л
и´
н
и
и
;
2
)
ж
е
н
а
б
р
а
т
а
м
а
т
е
р
и
;
3
)
т
ё
.
´
´
´
щ
а
;
с
в
е
к
р
о
в
ь
.
,
´
´
н
ä
б
а
й
а
п
у
п
о
к
п
у
п
.
´
´
*
н
ä
б
а
л
а
б
о
л
ь
ш
о
й
;
о
г
р
о
м
н
ы
й
-
,
н
ä
б
у
р
у
1
)
н
а
к
л
о
н
ё
н
н
ы
й
с
к
л
о
´
´
´
-
н
ё
н
н
ы
й
;
2
)
з
а
г
н
у
т
ы
й
;
о
т
о
г
н
у
т
ы
й
н
а
з
а
д
(
о
-
´
л
и
о
т
е
и
л
и
с
т
е
б
л
е
)
;
~
а
)
н
а
к
л
о
´
´
´
´
н
я
т
ь
с
к
л
о
н
я
т
ь
;
б
)
с
г
и
б
а
т
ь
,
г
н
у
т
ь
;
~
-
´
´
´
а
)
н
а
к
л
о
н
я
т
ь
с
я
,
н
а
г
и
б
а
т
ь
с
я
;
б
)
о
т
.
´
г
и
б
а
т
ь
с
я
-
´
´
*
н
ä
м
а
т
и
н
а
з
ы
в
а
е
м
ы
й
;
п
о
д
н
а
з
в
а
.
´
н
и
е
м
;
п
о
и´
м
е
н
и
.
´
,
´
*
н
ä
м
и
с
о
г
н
у
т
ы
й
п
о
г
н
у
т
ы
й
´
*
н
ä
м
и
п
а
н
а
в
а
г
р
е
б
ё
н
к
а
,
г
р
е´
*
.
б
е
н
ь
(
в
ф
о
р
м
е
п
о
л
у
к
р
у
г
а
)
.
´
н
ä
м
у
м
а
с
г
и
б
а
н
и
е
-
,
´
´
*
н
ä
м
э
н
а
в
ā
н
а
к
л
ю
н
я
т
ь
с
я
с
к
л
о
.
´
н
я
т
ь
с
п
.
´
´
н
ä
м
э
н
а
с
у
л
у
г
и´
б
к
и
й
´
;
´
´
*
н
ä
м
э
н
а
с
у
л
л
а
г
и´
б
к
о
с
т
ь
.
´
´
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь
г
н
у
т
ь
с
я
.
´
,
´
*
н
ä
м
м
а
к
р
и
в
и
з
н
а
и
с
к
р
и
в
л
е´
н
и
е
.
.
н
ä
м
б
у
р
у
с
м
-
´
´
ч
´
н
ä
в
а
к
о
р
а
б
л
ь
;
с
у
д
н
о
;
~
г
р
у
.
´
´
з
о
в
о
е
с
у
д
н
о
.
´
´
н
ä
в
а
т
а
о
п
я
т
ь
,
с
н
о
в
а
.
.
*
н
ä
в
а
т
а
т
с
м
*
-
´
´
н
а
в
а
т
и
л
л
а
п
р
е
к
р
а
щ
е´
н
и
е
;
о
с
т
а
.
´
,
´
´
н
о
в
к
а
п
е
р
е
р
ы
в
´
´
´
*
*
н
ä
в
а
т
у
м
п
п
л
а
о
с
т
а
н
о
в
к
а
-
-
´
´
´
.
-
*
~
ж
*
д
с
т
а
н
ц
и
я
;
~
а
в
т
о
б
у
с
.
´
´
н
а
я
о
с
т
а
н
о
в
к
а
-
´
н
ä
в
а
т
э
н
а
в
ā
1
)
о
с
т
а
н
а
в
´
´
,
л
и
в
а
т
ь
с
я
п
р
е
к
р
а
щ
а
т
ь
с
я
;
2
)
о
с
т
а
в
а
т
ь
с
я
;
.
´
3
)
ж
д
а
т
ь
.
´
,
´
´
.
´
н
ä
в
и
й
ā
м
м
о
р
я
к
м
а
т
р
о
с
.
´
´
*
н
ä
в
у
м
н
о
в
ы
й
;
~
ц
е
л
и
н
а
´
.
.
´
´
.
*
н
ä
в
1
м
о
р
с
к
о
й
;
2
о
с
н
о
т
*
-
-
´
,
´
~
හ
г
р
у
з
и´
т
ь
с
я
с
а
д
и´
т
ь
с
я
н
а
к
о
.
´
´
;
´
р
а
б
л
ь
~
п
р
о
и
з
в
о
д
и´
т
ь
п
о
с
а
д
к
у
.
´
´
ද
н
ä
в
к
а
н
д
а
к
о
р
п
у
с
к
о
р
а
б
л
я
-
´
,
´
´
н
ä
в
к
ā
р
а
м
о
р
с
к
о
й
м
о
р
е
х
о
д
.
н
ы
й
නැ ක ා

ч

නැදමා нäндамма ж. тёща;´ свек´-

ро´вь.

- නැ нäндā ж. 1) тётк´а по отцо´в-

ск´ой-ли´´нии;´ 2) жена´ бра´та ма´тери;´ 3) тё-

ща;´ свек´ро´вь.

නැබය нäбайа пупо´к´, пуп.

නැබ ළ нäбала большо´й; огро´мный.

නැබරැ нäбуру 1) наклонённый, скло-

нённый; -2) за´гнутый; ото´гнутый наза´д (о

лиоте или стебле); ~ කරනවා а) нак´ло-

ня´ть ск´лоня´ть; б) сгиба´ть, гнуть; ~ ව

නවා а) нак´лоня´ться, нагиба´ться; б) от-

гиба´ться.

නැම нäмати называ´емый; под назва´-

нием; по и´´мени.

න  нäми со´гнутый, по´гнутый.

නැපනාව нäмипанава гребёнка, гре´´

бень (в форме полукруга).

නැමම нäмума сгиба´ние.

නැමනවා нäмэнавā нак´люня´ться, скло-

ня´тьсп.

නැමනස нäмэнасулу ги´´бк´ий.

නැමනල нäмэнасулла ги´´бк´ость;´

спосо´бность гну´ться.

නැම нäмма кривизна´, искривле´´ние.

නැඩරැ нäмбуру см. නැරැ.

නැව нäва кора´блчь;´ су´дно; බ ~ гру-

зово´е су´дно.

නැවත нäвата опя´ть, сно´ва.

නැවත нäватат см. නැවත.

නැවල наватилла прек´раще´´ние; оста-

но´вк´а, переры´в.

නැවපාළ нäватумппла остано´вк´а-´

ය ~ ж-д. ста´нция;´ බ ~ авто´бус-

ная остано´вк´а.

නැවතනවා нäватэнавā 1 ) остана´в-

ливаться, прекраща´ться; 2) остава´ться;

3) ж´дать.

´ නැයා нäвийā м. моря´к´, матро´с.

නැව нäвум но´вый; ~ ම целина´.

නැ нäв 1. морско´й;´ 2. осн. от නැව-´

~ නහනවා грузи´´ться, сади´´ться на ко-

ра´бль; ~ නංවනවා производи´´ть поса´дку.

නැකද нäвканда ко´рпус корабля´.

නැකාර нäвкāра морск´о´й, морехо´д-

ный.