´
-
-
´
´
.
н
ä
в
к
ā
р
а
й
ā
м
м
о
р
я
к
,
м
а
т
.
´
р
о
с
.
н
ä
в
к
п
у
в
а
в
е
р
ф
ь
.
´
´
н
ä
в
т
а
ā
к
а
й
а
д
о
к
.
´
´
н
ä
в
т
п
а
п
ю
р
т
,
г
а
в
а
н
ь
-
´
´
*
н
ä
в
б
и
н
д
ī
м
а
к
о
р
а
б
л
е
к
р
у
ш
е´
.
н
и
е
,
´
´
н
ä
с
у
м
а
1
)
с
м
е
р
т
ь
;
2
)
у
т
а
и
в
а
н
и
е
.
´
´
с
к
р
ы
в
а
н
и
е
;
3
)
т
а
н
е
ц
.
´
н
ä
с
э
н
а
в
ā
у
м
и
р
а
т
ь
.
.
н
ä
х
ä
с
м
.
н
ä
х
ä
й
а
н
о
с
.
´
н
ä
х
ä
р
у
м
а
т
а
н
е
ц
´
.
н
ä
х
ä
р
у
м
1
о
т
в
п
а
т
и
т
е
л
ь
н
ы
й
,
.
.
.
´
п
р
о
т
и´
в
н
ы
й
´
2
м
н
о
т
´
н
ä
х
ä
р
э
н
а
в
ā
о
с
т
а
в
а
т
ь
с
я
.
´
´
´
т
в
ё
р
д
ы
м
,
с
т
о
й
к
и
м
,
н
е
п
о
к
о
л
е
б
и
м
ы
м
-
´
´
*
н
ä
*
*
а
в
и
*
*
и
в
а
н
т
а
у
с
п
о
к
а
и
.
´
в
а
ю
щ
и
й
,
у
м
и
р
о
т
в
о
р
я
ю
щ
и
й
-
´
´
´
*
н
ä
л
а
в
и
л
л
а
у
б
а
ю
*
и
в
а
н
и
е
,
у
к
а
.
ч
и
в
а
н
и
е
.
.
н
ä
в
а
в
у
м
с
м
-
´
´
*
н
ä
*
а
в
э
н
а
в
ā
у
с
п
о
к
а
и
в
а
т
ь
.
´
,
с
я
у
т
е
ш
а
т
ь
с
я
(
о
р
е
б
ё
н
к
е
)
.
´
´
´
*
н
ä
л
и
т
э
*
*
к
о
к
о
с
о
в
о
е
м
а
с
л
о
-
´
*
н
ä
*
и
й
а
н
а
л
и
п
(
м
е
р
а
ё
м
к
о
с
т
и
с
ы
.
п
у
ч
и
х
т
е
л
*
*
*
1
,
1
*
л
*
.
.
1
н
а
с
м
-
´
´
´
1
1
н
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
.
´
,
´
,
´
к
а
м
р
о
д
с
т
в
у
р
о
д
у
.
´
´
н
а
к
а
м
а
р
о
д
с
т
в
б
.
´
´
.
н
а
д
а
й
ā
м
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
к
.
´
´
.
н
а
н
ā
ж
д
в
о
ю
р
о
д
н
а
я
с
е
с
т
р
а
´
´
´
н
а
б
и
л
и
й
а
н
е
б
о
л
ь
ш
а
я
м
и´
с
к
а
и
л
и
-
´
´
г
л
и´
н
я
н
ы
й
к
у
в
ш
и´
н
(
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
м
ы
е
д
л
я
п
р
о
.
с
е
и
в
а
н
и
я
р
и
с
а
)
.
´
н
а
м
а
к
у
п
а
н
и
е
´
´
´
.
н
а
м
б
ī
ж
*
1
)
т
ё
л
к
а
-
2
)
м
о
л
о
д
а
я
.
´
´
с
а
м
к
а
(
л
ю
б
о
г
о
ж
*
и
в
о
т
н
о
г
о
)
.
´
.
1
н
а
й
а
о
м
*
-
´
1
1
н
а
й
а
в
е
р
ё
в
к
а
(
п
р
о
д
е
в
а
е
м
а
я
ч
е
.
р
е
з
н
о
з
д
р
е
в
о
е
к
о
л
ь
ц
о
б
ы
к
а
)
´
´
´
´
.
н
а
й
а
м
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
к
;
*
හ
~
б
л
и´
з
*
.
´
´
´
к
и
й
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
к
.
.
´
н
а
с
и
к
а
м
а
о
м
.
.
н
а
с
и
й
а
о
м
1
1
නැකා - ´


නැකාරයා нäвкāрайā м. моря´к´, мат-

ро´с.

නැකාව нäвкпṫува верфь.

නැතටාකයнäвтаṫāк´айа док´.

නැතාට нäвтпṫ´а пюрт, га´вань.

නැ ම нäвбиндīма к´ораблекруше´´-

ние.

නැම нäсума 1) смерть;´ 2) ута´ивание,

скрыва´ние; 3) та´нец.

නැසනවා нäсэнавā умира´ть.

නැහැ нäхä см. නැ.

නැහැය нäхäйа нос.

නැහැරැම нäхäрума та´нец.

නැහැරැ нäхäрум 1. отвпати´тельный,

проти´´вный´ 2. мн. от නැහැරැම.

නැහැරනවා нäхäрэнавā остава´ться

твёрдым, сто´йким, непок´олеби´мым.

නැ ළවත нä ави иванта успок´а´и-

вающий, умиротворя´ющий.

නැ ළ ල нäлавилла убаю´ ивание, ук´а´-

чивание.

නැ ළ ව нäвавум см. නැ ළ වත.

නැ ළ වනවා нä авэнавā успок´а´ивать-

ся, утеша´ться (о ребёнке).

නැ ළ ත нäлитэ к´око´совое ма´сло.

නැ ළ ය нä ийа на´лип (мера ёмкости сы-

пучих тел 1,1 л .

නෑ 1 на см. නැ.

නෑ 11 на относя´щийсп к´ ро´дственни-

к´ам, родству´, ро´ду.

නෑකම нак´ама родствб´.

නෑදෑයා надайā м. ро´дственник´.

නෑනා нанā ж. двою´ родная сестра´.

නෑය набилийа небольша´я ми´´ск´а или

гли´´няный кувши´´н (используемые для про-

сеивания риса).

නෑම нама купа´ние.

නෑ намбī ж. 1) тёлк´а-´ 2) молода´я

са´мк´а (любого животного).

නෑය 1 найа ом. නාය´ .

නෑය 11 найа верёвк´а (продеваемая че-

рез ноздревое кольцо быка).

නෑයා найа м. ро´дственник´;´ ළ හ ~ бли´´з

к´ий ро´дственник´.

නෑකම насик´ама ом. නෑකම.

නෑය насийа ом. නෑ 11.