*
*
*
´
.
н
и
н
д
а
м
н
о
т
;
~
.
´
-
´
р
у
г
а
т
ь
,
б
р
а
н
и´
т
ь
.
´
.
-
*
н
и
н
д
ā
к
ā
р
а
и
ā
м
х
у
л
и
т
е
л
ь
´
´
н
и
н
д
ā
в
а
1
)
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
;
2
)
п
о
-
.
´
´
´
з
о
р
*
3
)
п
о
п
р
ё
к
,
у
к
о
р
;
4
)
у
н
и
ж
е´
н
и
е
-
´
´
н
и
н
д
и
т
а
п
о
з
о
р
н
ы
й
,
п
ю
с
т
ы
д
.
н
ы
й
-
´
.
н
и
н
д
и
т
а
и
ā
м
п
о
д
л
е
ц
,
м
е
р
.
з
´
в
е
ц
.
н
и
н
н
а
с
м
*
.
.
*
н
и
н
д
и
с
м
´
н
и
п
а
х
а
й
а
1
)
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
о
е
ч
т
е´
-
.
´
´
н
и
е
*
п
р
о
ч
т
е´
н
и
е
-
2
)
ч
т
е´
н
и
е
.
´
н
и
п
а
т
а
н
а
и
а
п
а
д
е´
н
и
е
.
´
н
и
п
а
т
и
т
а
у
п
а
в
ш
и
й
-
´
н
и
п
а
д
а
п
р
о
и
з
в
е
д
ё
н
н
ы
й
,
п
о
р
о
ж
.
д
ё
н
н
ы
й
´
*
н
и
1
а
д
а
в
а
н
а
в
ā
п
р
о
и
з
в
о
д
и´
т
ь
,
.
´
´
в
ы
п
у
с
к
а
т
ь
-
´
,
´
н
и
п
а
н
р
о
д
и
в
ш
и
й
с
я
п
о
я
в
и
в
ш
и
й
.
с
я
´
´
´
н
и
п
а
с
а
р
о
ж
д
е´
н
и
е
,
п
о
я
в
л
е´
н
и
е
-
.
´
п
р
о
и
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
.
´
н
и
п
а
т
и
т
а
п
о
в
а
л
е
н
н
ы
й
.
´
´
´
н
и
п
у
а
у
м
е´
л
ы
й
,
и
с
к
у
с
н
ы
й
-
´
н
и
п
у
а
т
в
а
и
а
у
м
е´
н
и
е
,
м
а
.
´
с
т
е
р
с
т
в
о
-
´
´
´
.
´
*
н
и
*
у
а
и
ā
м
у
м
е´
л
ы
й
,
и
с
к
у
с
.
´
´
´
´
´
´
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
-
м
а
с
т
е
р
с
в
о
е
г
о
д
е´
л
а
.
´
´
´
н
и
п
у
*
а
б
о
ё
к
у
д
а
р
н
и
к
а
´
´
н
и
п
у
с
д
е´
в
у
ш
к
а
,
д
о
с
т
и
г
ш
а
я
п
о
л
о
*
.
´
´
в
о
й
з
р
е´
л
о
с
т
и
´
´
´
´
н
и
п
п
*
*
н
е
з
р
е´
л
ы
й
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
.
´
´
о
р
е´
х
.
´
н
и
б
а
д
д
х
а
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
н
и
б
а
н
д
х
а
н
а
й
а
1
)
п
е
р
э
п
л
ё
т
-
´
´
´
2
)
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
,
с
в
я
з
ы
в
а
н
и
е
*
3
)
д
а
р
´
д
а
р
-
´
´
´
с
т
в
е
н
н
ы
й
а
к
т
-
4
)
п
р
и
в
я
з
а
н
н
о
с
т
ь
;
п
р
е
д
а
н
*
´
´
н
о
с
т
ь
-
5
)
р
е
ш
*
и
м
о
с
т
ь
,
т
в
ё
р
д
о
е
с
т
р
е
м
л
ё
н
и
е
-
.
´
.
6
)
м
е
д
з
а
п
о
р
.
.
н
и
б
а
н
д
х
а
и
а
с
м
*
.
н
и
б
а
н
д
х
и
т
а
с
м
*
´
.
ද
н
и
б
а
и
д
а
н
а
р
е
ч
н
е
п
р
е
р
ы
в
н
о
,
-
.
´
в
с
е
г
д
а
´
´
н
и
б
а
м
а
о
б
о
д
к
о
л
е
с
а
*
´
´
н
и
б
п
р
у
в
е´
р
н
ы
й
,
п
р
а
в
и
л
ь
н
ы
й
*
 බාර


 нинда мн. отව;´ ~ කරනවා

руга´ть,-брани´´ть.

- කාරයා ниндāкāраиā м. хули´тель.

ව ниндāва 1) оск´орбле´´ние; 2) по-

зо´р 3) попрёк, уко´р; 4) униже´´ние.

ත ниндита позо´рный, пюсты´д-

ный.

තයා ниндитаиā м. подле´ц, мер-

з´вец.

න нинна см. න

 нинди см. ත.

පඨය нипаṫхайа 1) внима´тельное чте´-

ние прочте´´ние- 2) чте´´ние.

පතනය нипатанаиа паде´´ние.

පත нипатита упа´вший.

පද нипада произведённый, порож´-

дённый.

පදවනවා ни1адаванавā производи´´ть,

выпуск´а´ть.

ප нипан роди´вшийся, появи´вший-

ся.

පස нипаса рож´де´´ние, появле´´ние-

происхожде´´ние.

පාත нипатита пова´ленный.

පණ нипуṅа уме´´лый, иск´у´сный.

ණවය нипуṅатваиа уме´´ние, ма-

стерство´.

පණය´ා ни уṅаиā м. уме´´лый, иск´у´с-

ный челове´´к´-´ ма´стер своего´ де´´ла.

පල нипу а боёк´ уда´рник´а.

 нипус де´вушк´а, дости´гшая поло

во´й зре´´лости.

පා нипп незре´´лый к´ок´о´совый

оре´´ х´.

බඩ нибаддха свя´занный.

බඩනය нибандханайа 1) перэплёт-

2) соедине´´ние, свя´зывание 3) дар´ да´р-

ственный ак´т- 4) привя´занность; пре´дан

ность- 5) реши´мость, твёрдое стремлё´ние-

6) мед. запо´р.

. බඩය нибандхаиа см. බඩනය

බත нибандхита см. බඩ

 බද нибаида нареч. непреры´ вно,

всегда´. -

බම нибама о´бод колеса´

බාරැ нибпру ве´´рный, пра´вильный