´
*
*
3
´
*
н
и
и
ō
г
а
к
р
а
м
а
и
а
с
о
б
р
а
н
и
е
.
´
п
р
а
в
и
л
-
´
´
*
н
и
и
ō
г
а
и
а
п
р
е
д
п
и
с
а
н
и
е
,
п
р
и
.
´
´
к
а
з
-
´
н
и
й
ō
г
ā
к
а
р
а
у
с
т
а
н
ю
в
л
е
н
.
´
´
н
ы
й
п
р
а
в
и
л
а
м
и
,
о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
ы
й
-
´
´
н
и
и
ō
д
ж
а
к
а
у
с
т
а
н
а
в
л
и
в
а
ю
.
´
щ
и
й
,
п
р
е
д
п
и
с
ы
в
а
ю
щ
и
й
.
´
н
и
й
ō
д
ж
а
к
а
й
ā
м
т
о
т
,
к
т
о
.
´
´
н
а
з
н
а
ч
а
е
т
,
н
а
з
н
а
ч
а
ю
щ
и
й
-
´
´
н
и
й
ō
д
ж
а
н
а
й
а
1
)
р
а
с
п
о
р
п
ж
е´
-
´
´
´
´
´
,
н
и
е
п
р
е
д
п
и
с
а
н
и
е
,
п
р
и
к
а
з
-
2
)
д
е
л
е
г
и
р
о
в
а
-
´
´
´
н
и
е
;
~
а
)
п
р
е
д
п
и
с
ы
в
а
т
ь
,
у
с
т
а
н
а
в
-
´
´
´
´
´
,
л
и
в
а
т
ь
п
р
и
к
а
з
ы
в
а
т
ь
-
б
)
п
о
с
ы
л
а
т
ь
д
е
л
е
г
а
.
´
´
´
,
т
о
м
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
е
м
;
в
)
п
р
е
д
с
т
а
в
л
я
т
ь
´
н
и
й
ō
д
ж
а
н
ī
й
а
1
)
м
о
г
у
*
ц
и
й
-
´
´
´
´
б
ы
т
ь
и
з
б
р
а
н
н
ы
м
-
2
)
п
о
д
х
о
д
я
ш
и
й
,
с
о
о
т
в
е´
т
-
´
´
´
с
т
в
у
ю
щ
и
й
,
т
о
д
н
ы
й
;
3
)
п
в
л
я
ю
щ
и
й
с
я
з
а
´
´
м
е
с
т
и
т
е
л
е
м
´
~
з
а
м
е
с
т
и
т
е
л
ь
.
´
-
´
п
р
е
м
ь
е´
р
м
и
н
и
с
т
р
а
´
´
н
и
й
ō
д
ж
и
т
а
1
)
п
р
е
д
п
и
с
а
н
н
*
*
й
;
´
´
2
)
д
е
л
е
г
и
р
о
в
а
н
н
ы
й
,
у
п
о
л
н
ю
м
о
ч
е
н
н
ы
й
;
~
.
´
г
е
(
)
д
л
е
а
ц
и
п
н
и
й
ō
д
ж
и
т
а
*
.
´
´
м
а
н
т
р
и
м
а
а
*
а
й
а
п
а
л
а
т
а
п
р
е
д
с
т
а
в
и´
т
е
л
е
й
´
.
н
и
й
ō
д
ж
и
т
а
й
ā
м
д
е
л
е
г
а
т
,
.
´
п
р
е
д
с
т
а
в
и
т
е
л
ь
.
.
´
*
н
и
й
ō
д
ж
й
а
с
м
-
´
н
и
р
а
к
у
р
а
1
)
з
а
д
н
е
н
ё
б
н
ы
й
в
е
л
я
р
-
´
´
н
ы
й
з
в
у
к
-
2
*
б
у
к
в
а
,
о
б
о
з
н
а
ч
а
ю
ш
*
а
я
з
а
д
н
е
.
´
н
ё
б
н
ы
й
з
в
у
к
´
´
´
н
и
р
а
к
š
а
э
к
в
а
т
о
р
и
а
л
ь
н
ы
й
-
~
-
´
´
.
г
е
о
г
р
ш
и
р
о
т
а
;
~
э
к
.
´
в
а
т
о
р
.
´
н
и
р
а
к
š
*
а
й
а
э
к
в
а
т
о
р
-
´
´
н
и
р
а
г
г
и
к
а
н
е
и
м
е´
ю
щ
и
й
п
л
а
.
м
е
н
и
.
.
н
и
р
а
г
н
а
к
а
с
м
-
´
н
и
р
а
ñ
г
а
н
а
б
е
с
с
т
р
а
с
т
н
ы
й
,
с
п
о
.
´
к
о
й
н
ы
й
.
.
´
н
и
р
а
д
ж
а
н
а
с
м
´
´
´
н
и
р
а
т
а
1
)
р
ь
я
н
ы
й
,
у
с
е´
р
д
н
ы
й
;
.
´
2
)
п
у
с
т
о
й
.
´
´
н
и
р
а
т
а
т
ā
в
а
р
в
е´
н
и
е
,
у
с
е´
р
д
и
е
.
´
´
н
и
р
а
т
у
б
е
с
с
м
ы
с
л
е
н
н
ы
й
,
п
у
с
т
о
й
.
.
н
и
р
а
т
у
р
а
с
м
ය´ ග 3


යගකමය нииōгакрамаиа собра´ние

пра´вил.

යගය´ нииōгаиа предписа´ние, при-

к´а´з.

යගාකාර нийōгāкара устаню´влен-

ный пра´вилами, обяза´тельный.

යජක нииōджак´а устана´вливаю-

щий, предпи´сывающий.

යජකයා нийōджак´айā м. тот, кто

назнача´ет, назнача´ющий.

යජ´නය нийōджанайа 1) распорпже´´-

ние, предписа´ние, прик´а´з-´ 2) делеги´рова-

ние;´ ~ කරනවා а) предпи´сывать, устана´в-

ливать, прик´а´зывать-´ б) посыла´ть делега´-

том, представи´телем;´ в) представля´ть.

යජය нийōджанīйа 1) могу´ций

быть и´збранным-´ 2) подходя´ший, соотве´´т-

ствующий, то´дный;´ 3) пвля´ющийся за-

мести´телем´ ~ අගමැවරයා замести´тель

премье´´р-мини´стра.

යත нийōджита 1) предпи´санн й;´

2) делеги´рованный, уполнюмо´ченный; ~

ස(මඩලය) делега´цип.

යතමමඩලය нийōджита

мантримаṅḋа айа пала´та представи´´телей.

යතයා нийōджитайā м. делега´т,

представи´тель.

ය´ජ нийōджйа см. යජය.

රර ниракура 1) задненёбный веля´р-

ный звук- 2 бу´ква, обознача´юшая задне-

нёбный звук´.

රෂ нирак´šа экваториа´льный-´ ~

ර මාණය геогр. широта´; ~ ඛාව эк´-

ва´тор.

රෂය ниракšайа эква´тор.

රක нираггика не име´´ющий пла´-

мени.

රගනක нирагнака см. රගක.

රංගන нираñгана бесстра´стный, спо-

ко´йный.

රජ´න нираджана см. රංගන.

රත нирата 1) рья´ный, усе´´рдный;´

2) пусто´й.

රතතාව нирататāва рве´´ние, усе´´рдие.

ර нирату бессмы´сленный, пусто´й.

රර ниратура см. රරැ.