*
8
*
*
*
.
´
´
п
а
у
н
у
г
а
м
а
н
е
б
о
л
ь
ш
о
й
г
о
р
о
д
´
п
а
у
п
ā
р
а
1
)
у
з
к
а
я
п
р
о
с
ё
л
о
ч
н
а
я
.
´
´
´
´
д
о
р
о
г
а
;
2
)
п
е
р
е
к
р
ё
с
т
о
к
.
с
´
´
,
´
е´
п
а
у
м
ā
у
м
л
ы
й
и
с
к
у
н
ы
й
.
´
.
п
а
а
к
ā
р
а
й
ā
м
п
о
р
т
н
о
й
.
´
п
а
а
а
й
а
т
о
р
о
д
.
´
*
п
а
а
и
к
а
а
*
*
а
г
о
р
о
х
.
п
а
а
б
а
н
д
х
а
н
а
й
а
с
м
.
*
´
´
п
а
а
б
а
н
д
х
а
й
а
1
)
п
о
в
я
з
к
а
;
.
´
2
)
т
а
л
и
с
м
а
н
´
´
´
п
а
а
й
а
1
)
т
к
а
н
ь
;
2
)
о
д
е´
ж
д
а
;
.
´
´
´
´
3
)
п
о
в
я
з
к
а
;
4
)
т
ю
р
б
а
н
´
п
а
а
м
а
1
)
ш
и´
н
а
(
к
о
л
е
с
а
)
;
2
)
.
´
´
с
т
о
р
о
н
а
,
б
о
к
;
3
)
т
и´
т
у
л
.
´
о
л
п
а
а
й
а
в
о
*
к
н
о
.
´
,
´
л
.
п
а
а
й
ā
м
п
о
д
е´
ц
н
е
г
о
д
я
й
.
´
т
а
п
а
а
*
й
а
с
а
н
о
к
.
´
*
п
а
а
*
а
й
а
м
а
с
т
е
р
с
к
а
я
-
´
´
´
п
а
ā
к
о
р
а
д
е´
р
е
в
а
*
у
т
р
1
о
с
о
в
*
а
.
с
е
т
о
*
а
-
´
п
а
ā
в
а
1
)
у
к
р
а
ш
ё
н
и
е
д
л
я
г
о
.
´
´
л
о
в
ы
;
2
)
п
о
д
п
р
у
г
а
-
´
;
´
,
о
п
а
и
й
а
1
)
д
в
р
з
а
г
о
н
2
)
с
т
а
.
д
о
.
*
п
а
ō
а
м
а
у
к
р
а
ш
е´
н
и
е
´
´
,
´
п
а
х
а
н
а
й
а
ч
т
е´
н
и
е
д
е
к
л
а
м
а
ц
и
я
;
´
´
´
,
´
~
а
)
ч
и
т
а
т
ь
д
е
к
л
а
м
и´
р
о
в
а
т
ь
;
б
)
.
´
г
о
в
о
р
и´
т
ь
-
´
´
п
а
х
а
н
ī
й
а
п
р
и
г
о
д
н
ы
й
д
л
я
ч
т
е´
.
н
и
я
.
´
п
а
х
а
м
а
п
е´
р
в
ы
й
.
´
.
п
а
х
а
м
ā
г
р
а
м
и
м
е
н
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
.
´
п
а
х
а
в
и
з
е
м
л
я
.
.
т
х
п
а
*
и
а
в
й
а
с
м
~
´
´
´
ඩ
п
а
а
п
о
р
ы
в
и
с
т
ы
й
в
е´
т
е
р
;
у
р
а
г
а
н
;
.
´
в
ы
х
о
д
и´
т
ь
(
о
г
а
з
а
х
)
.
.
п
а
а
т
т
а
л
а
й
ā
м
п
р
е
н
е
о
р
.
´
´
´
в
о
я
к
а
,
г
е
р
о
й
.
´
´
.
п
а
а
в
к
ā
р
а
й
а
м
л
о
д
о
ч
н
и
к
.
´
´
´
п
а
а
в
в
а
л
о
д
к
а
;
б
а
р
ж
а
;
1
.
п
а
и
о
с
н
о
т
1
~
´
´
ж
и
т
ь
н
а
з
а
р
п
л
а
т
у
;
~
п
ю
л
у
ч
а
т
ь
.
´
з
а
р
п
л
а
т
у
.
´
´
ද
п
а
и
к
а
н
д
а
п
о
р
о
г
´
.
п
а
и
к
ā
р
а
й
а
м
1
)
р
а
б
о
ч
и
й
,
8


පගම паṫунугама небольшо´й го´род.

පපාර паṫупāра 1) у´зкая просёлочная

доро´га;´ 2) перек´рёсток´.

පමා паṫумā уме´´лый, иск´у´сный.

පටකාරයා паṫṫакāрайā м. портно´й.

පටණය паṫṫаṅайа то´род.

පටකඩල паṫṫаṅикаḋа а горо´х.

පටබධනය паṫṫабандханайа см.

පටබධය.

පටබධය паṫṫабандхайа 1) повя´зк´а;

2) талисма´н.

පටය паṫṫайа 1) тк´ань; 2) оде´´ж´да;

3) повя´зк´а;´ 4) тюрба´н.

පටම паṫṫама 1) ши´´на (колеса) ; 2)

сторона´, бок; 3) ти´´тул.

පටය паṫṫайа волокно´.

පටයා паṫṫайā м. подле´´ц, негодя´й.

පටලය паṫṫа айа стано´к.

පට ළ ය паṫṫа айа мастерска´я.

පටා паṫṫā к´ора´ де´´рева утр1осов а-

сето а.

පටාව паṫṫāва 1) украшё´ние для го-

ловы´ ; 2) подпру´га.

පය паṫṫийа 1) двор, заго´н; 2) ста´-

до.

පටඩම паṫṫōḋама украше´ние.

පඨනය паṫханайа чте´´ние, деклама´ция;´

~ කරනවා а) чита´ть, дек´лами´´ровать;´ б)

г овори´´ ть.

පඨය паṫханīйа приго´дный для чте´´-

ния.

පඨම паṫхама пе´´рвый.

පඨමා паṫхамā грам. имени´´тельный.

පඨ паṫхави земля´.

පතව паṫхитавйа см. පඨය.

පඩ паḋа поры´вистый ве´´тер; урага´н; ~

අනවා выходи´´ть (о газах).

පඩතලයා паḋатталайā м. пренеор.

воя´к´а, геро´й.

පඩකාරයා паḋавкāрайа м. ло´дочник´.

පඩව паḋавва ло´дк´а; ба´ржа.

ප паḋи осн. от පය 11; ~ කනවා

жить на зарпла´ту; ~ ගනවා пюлуча´ть

зарпла´ ту.

පකද паḋик´анда поро´г.

පකාරයා паḋикāрайа м. 1) рабо´чий,