.
.
п
а
и
с
м
.
п
а
и
в
а
р
а
й
ā
м
у
ч
ё
н
ы
й
*
.
´
´
´
о
б
р
а
з
о
в
а
н
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
.
´
п
а
ī
ш
а
ф
р
а
н
н
ы
й
;
´
,
´
п
а
у
1
)
б
е´
л
ы
й
б
л
е´
д
н
ы
й
2
)
ж
е
л
*
.
´
т
о
в
а
т
ы
й
-
,
´
п
а
у
р
а
1
)
п
ю
д
н
о
ш
е´
н
и
е
п
ю
.
´
´
´
д
а
р
о
к
-
2
)
д
о
х
о
д
.
´
п
а
д
у
р
у
1
)
б
е´
л
ы
й
;
2
)
у
ч
ё
н
ы
й
.
п
а
д
у
р
у
м
и
л
а
ш
т
р
а
ф
´
п
а
д
у
р
э
д
д
а
ж
ё
л
т
а
я
р
я
с
а
.
´
´
б
у
д
д
и
й
с
к
о
г
о
м
о
н
а
х
а
-
´
-
*
*
п
а
д
у
в
а
н
1
)
с
в
е´
т
л
о
ж
ё
л
т
ы
й
*
.
´
2
)
б
е´
л
ы
й
,
б
л
´
д
н
ы
й
´
.
*
п
а
д
э
р
а
1
)
б
е´
л
ы
й
ц
в
е
т
;
2
)
.
´
´
б
е´
л
ы
й
л
о
т
о
с
п
а
т
а
1
)
л
и
с
т
(
д
е
р
е
в
а
,
к
н
и
г
и
,
м
е
*
´
´
´
´
т
*
л
л
а
)
;
2
)
с
т
р
а
н
и
ц
а
-
3
)
т
а
з
е´
т
а
;
4
)
к
р
ы
л
о
-
.
5
)
м
е
р
а
ё
м
к
о
с
п
*
и
~=
п
,
2
6
л
.
´
.
п
а
т
а
ñ
г
а
1
)
с
о
р
т
р
*
с
а
-
2
)
р
т
у
т
ь
´
´
´
.
*
1
а
т
а
ñ
г
а
м
а
й
а
м
1
)
к
у
з
н
е´
ч
и
к
*
.
´
2
)
п
т
и
*
а
´
´
´
.
´
.
*
п
а
т
а
ñ
г
а
и
ā
м
1
)
к
у
з
н
е´
ч
и
к
;
2
)
.
´
´
п
т
и
ц
а
;
3
)
с
о
л
н
ц
е
.
.
*
п
а
т
а
ñ
г
и
к
ā
в
ā
м
ш
*
м
е
л
ь
.
´
п
а
т
а
к
а
п
а
д
а
ю
ц
и
й
.
*
1
а
т
а
к
а
д
а
и
а
л
о
м
´
´
´
*
п
а
т
а
к
а
и
а
1
)
п
а
д
а
ю
щ
е
е
т
е´
л
ю
;
2
)
.
´
´
а
с
т
р
о
н
о
м
и
ч
е
с
к
а
п
т
а
б
л
´
ц
а
.
හ
п
а
т
а
г
а
н
г
а
п
т
´
ц
а
´
´
.
හ
п
а
т
а
н
г
а
1
)
а
с
т
р
*
а
т
у
р
н
;
2
)
.
´
с
о
л
н
ц
е
п
හ
п
а
т
а
н
г
ī
в
и
д
д
е
р
е
в
а
(
*
е
в
а
1
р
*
п
*
*
.
*
а
р
р
а
п
.
´
*
1
п
а
т
а
н
а
п
а
д
а
ю
ш
и
й
.
´
.
1
1
п
а
т
а
н
а
у
с
т
т
о
р
о
д
´
.
´
п
а
т
а
н
а
й
а
1
)
п
а
д
е´
н
и
е
;
2
)
г
е
о
г
р
.
´
´
´
´
*
ц
и
р
о
т
а
;
3
)
б
у
г
о
р
,
х
о
л
м
и
к
´
´
´
п
а
т
а
н
а
в
ā
ж
е
л
а
т
ь
,
н
а
д
е´
я
т
ь
с
п
*
.
´
с
т
р
е
м
и´
т
ь
с
я
´
´
´
.
п
а
т
а
и
ā
м
1
)
т
о
л
с
т
я
к
,
п
о
л
н
ы
и
*
.
´
´
´
´
ч
е
л
о
в
е´
к
;
2
)
г
р
у
з
н
о
е
ж
и
в
о
т
н
о
е
-
´
´
´
п
а
т
а
й
ā
в
у
п
а
д
а
ю
щ
и
й
;
п
о
д
в
е´
р
.
´
´
ж
е
н
н
ы
й
п
а
д
е´
н
и
ю
´
´
1
п
а
т
а
р
а
1
)
б
о
л
ь
ш
о
й
,
о
г
р
о
м
н
ы
и
-
´
.
,
´
2
)
р
а
с
с
е´
я
н
н
ы
й
р
а
с
п
р
о
с
т
р
а
н
ё
н
н
ы
й

පණ паṅḋи см. පත.

පවරයා паṅḋиварайā м. учёный

образо´ ванный челове´´к´.

ප паṅḋī шафра´нный.

පණ паṅḋу 1) бе´´лый, бле´´дный; 2) жел

това´тый.

පණර паṅḋура 1) пюдноше´´ние, пю-

да´рок´- 2) дохо´д.

පඩරැ паṅдуру 1) бе´´лый; 2) учёный.

පඩරැල паṅдурумила штраф.

පඩරද паṅдурэдда жёлтая ря´са

будди´йского мона´ха.

-පඩව паṅдуван 1) све´´тло-жёлтый

2) бе´´лый, бл´дный.

.පඩර паṅдэра 1) бе´´лый цвет; 2)

бе´´лый ло´тос.

පත пата 1) лист (дерева, книги, ме

т лла); 2) страни´ца-´ 3) тазе´´та; 4) крыло´-

5) мера ёмкосп и ~= п,26 л.

. පතංග патаñга 1) сорт р са-´ 2) ртуть.

පතංගමයා 1атаñгамайа м. 1) к´узне´´чик´

2) пти´ а.

. පතංගය´ ා патаñгаиā м. 1) кузне´´чик´;´ 2)

пти´ца; 3) со´лнце.

පතංකාවා патаñгикāвā м. шмель.

පතක патака па´даю ций.

පතකඩය 1атакадаиа лом.

පතකය патакаиа 1) па´дающее те´´лю;´ 2)

астрономи´ческ´ап табл´ца.

පතගහ патаганга пт´ца.

පතහ патанга 1) астр. ату´рн;´ 2)

со´лнце.

පතහ патангī вид дерева ( ева1р п п

аррап .

පතන 1 патана па´даюший.

පතන 11 патана уст. то´род.

පතනය патанайа 1) паде´´ние; 2) геогр.´

цирота´; 3) буго´р, хо´лмик´.

පතනවා патанавā ж´ела´ть, наде´´ятьсп

стреми´´ть ся.

පතයා патаиā м. 1) толстя´к´, по´лныи

челове´´к´; 2) гру´зное живо´тное.

පතයා патайāву па´дающий;´ подве´´р-

ж´енный паде´´нию.

පතර 1 патара 1) большо´й, огро´мныи-

2) рассе´´янный, распространённый.´