*
*
3
-
´
*
п
а
т
у
в
а
г
а
л
а
н
е
и
м
е´
ю
щ
и
й
в
е
т
.
´
в
е´
й
(
о
д
е
р
е
в
е
)
-
~
;
.
1
п
а
т
о
с
н
о
т
о
б
-
´
´
´
м
а
х
и
в
а
т
ь
с
я
в
е´
е
р
о
м
;
~
а
)
о
б
м
а
.
´
´
´
х
и
в
а
т
ь
с
я
в
е´
е
р
о
м
;
б
)
в
е´
я
т
ь
,
п
р
о
с
е´
и
в
а
т
ь
´
,
´
1
1
п
а
т
1
)
п
р
и
б
ы
в
ш
и
й
д
о
с
т
и´
г
ш
и
й
;
´
2
)
н
а
з
н
а
ч
е
н
н
ы
й
(
н
а
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
)
;
~
´
´
н
а
з
н
а
ч
а
т
ь
;
~
н
а
з
н
а
ч
е
н
н
ы
й
;
~
.
´
б
ы
т
ь
н
а
з
н
а
ч
е
н
н
ы
м
.
п
а
т
а
ñ
к
у
ā
м
в
и
д
р
е
ч
н
о
й
.
р
ы
б
ы
´
´
´
п
а
т
а
ñ
у
в
а
щ
и
п
ц
ы
;
к
л
е´
щ
и
;
.
´
п
и
н
ц
е´
т
.
*
п
а
т
и
р
у
о
с
н
о
п
*
*
*
~
´
´
с
т
р
а
н
и´
ц
а
к
н
и´
г
и
(
н
а
п
и
с
а
н
н
о
й
н
а
.
п
а
л
ь
м
о
в
ы
х
л
и
с
т
ь
я
х
)
-
´
*
*
п
а
т
и
р
у
в
а
л
и
с
т
к
н
и
г
и
(
н
а
п
и
.
с
а
н
н
о
й
н
а
п
а
л
ь
м
о
в
ы
х
л
и
с
т
ь
я
х
)
-
´
´
´
п
а
т
к
а
у
в
а
к
н
и´
г
а
(
с
о
с
т
о
я
,
о
щ
а
я
и
з
8
и
л
и
1
6
п
а
л
ь
м
о
в
ы
х
л
и
с
т
*
в
.
с
и
и
т
ы
х
в
м
е
с
т
е
)
,
´
п
а
т
к
а
а
п
а
т
к
а
д
а
(
п
о
д
с
т
и
л
к
а
-
н
а
к
р
о
й
с
т
о
и
т
о
у
д
д
и
й
с
к
и
й
м
о
н
а
х
в
о
.
в
р
е
м
я
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
х
ц
е
р
е
м
о
н
и
й
)
-
´
п
а
т
к
а
р
а
а
й
а
д
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
.
´
,
с
т
в
о
у
л
и´
к
а
-
п
а
т
к
у
а
й
а
з
о
н
т
(
и
з
п
а
л
ь
м
о
.
в
о
г
о
л
и
с
т
а
)
.
´
´
´
п
а
т
к
п
х
п
л
а
п
и´
к
а
,
к
о
п
ь
ё
.
´
.
*
п
а
т
к
п
л
а
м
н
л
и´
с
т
ь
я
(
д
е
р
е
в
а
)
*
.
´
´
´
´
´
п
а
т
т
а
1
)
п
а
л
к
а
,
к
о
л
;
2
)
д
о
с
к
а
*
.
´
п
а
т
т
а
к
к
ā
а
р
б
у
з
*
.
´
´
п
а
т
т
а
н
а
1
)
г
о
р
о
д
;
2
)
б
а
р
а
б
а
н
1
´
п
а
т
т
а
н
и
к
к
у
д
ж
*
*
1
-
´
´
.
д
ж
*
а
н
а
р
м
а
й
а
о
у
д
д
п
е
р
е
в
о
р
а
ч
и
в
а
н
и
е
ч
а
ш
1
к
и
(
в
з
н
а
к
о
т
к
а
з
а
о
у
д
д
и
й
с
к
о
г
о
м
о
н
а
х
а
1
.
о
т
п
р
е
д
л
о
ж
е
н
н
о
г
о
п
о
д
а
я
н
и
я
)
1
.
.
т
*
п
а
т
а
й
а
с
м
1
´
,
´
´
п
а
т
т
ā
й
а
м
а
з
а
к
р
о
м
а
м
б
а
р
,
1
.
´
ж
и´
т
н
и
ц
а
1
´
´
п
а
т
т
ā
р
а
й
а
о
б
ш
и
в
н
а
я
д
о
с
к
а
,
1
.
´
п
л
а
н
к
а
1
.
´
´
´
.
п
а
т
т
а
й
ā
м
с
о
р
о
к
о
н
о
ж
к
а
1
,
´
.
´
п
а
т
т
и
к
а
й
ā
м
п
е
х
о
т
и´
н
е
ц
1
.
´
с
о
л
д
а
т
1
.
.
н
т
п
а
т
и
ī
с
м
*
පතවග 3


පවග ළ патувагала не име´´ющий вет-

ве´´й (о дереве) .

ප 1 пат осн. от පත; ~ ගහනවා об-

ма´хиваться ве´´ером; ~ සලනවා а) обма´-

хиваться ве´´ером; б) ве´´ять, просе´´ивать.

ප 11 пат 1) прибы´вший, дости´´гший;

2) назна´ченный (на должность); ~

කරනවා назнача´ть; ~ ව назна´ченный; ~

වනවා быть назна´ченным.

පඅංටා патаñкуṫṫā м. вид речной

рыбы.

පඅංව патаñḋува щипцы´ ; к´ле´´щи;

пинце´´т.

ප රැ патиру осн. оп ප රැව ~

ට страни´´ца кни´´ги (написанной на

пальмовых листьях) .

ප රැව патирува лист кни´ги (напи-

санной на пальмовых листьях).

පකව паткаṫ´ṫ´ува кни´´га (состоя-

щая из 8 или 16 пальмовых листов,

с иитых вместе) .

පකඩ паткаḋа паткада´ (подстилка,

на к-рой стоит оуддийский монах во

время религиозных церемоний) .

පකරණය паткараṅайа доказа´тель-

ство, ули´´ка.

පඩය паткуḋайа зонт (из пальмо-

вого листа) .

පකාහාල паткпхпла пи´´к´а, к´опьё.

පකා ළ паткпла мн. ли´´стья (дерева).

පත патта 1) па´лк´а, к´ол; 2) доск´а´.

පතකා паттаккā арбу´з.

පතන паттана 1) го´род; 2) бараба´н. 1

පත  ජනමය паттаникк´удж 1

джанармайа оудд. перевора´чивание ча´ш- 1

ки (в знак отказа оуддийского монаха 1

от предложенного подаяния) . 1

පතය паттайа см. පාය. 1

පතායම паттāйама за´к´ром, амба´р, 1

жи´´тница. 1

පතාරය паттāрайа обшивна´я доска´,1

пла´н ка. 1

පතෑයා паттайā м. сорок´оно´жк´а. 1

පකයා паттик´айā м. пехоти´´нец,1

солда´ т. 1

ප паттинī см. ෂ.