*
*
.
.
1
п
а
д
а
п
а
р
а
м
а
й
ā
м
р
е
л
ч
е
л
о
´
´
´
,
´
´
1
в
е´
к
н
е
с
п
о
с
о
б
н
ы
й
и
з
у
ч
а
т
ь
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
е
.
´
´
1
т
е´
к
с
т
ы
.
´
,
´
´
*
п
а
д
а
п
ā
а
и
а
п
о
х
о
д
к
а
п
о
с
т
у
п
ь
-
´
.
1
п
а
д
а
п
у
р
а
а
й
а
г
р
а
м
в
в
о
д
.
´
1
н
о
е
с
л
о
в
о
-
´
1
*
п
а
д
а
п
э
р
а
*
и
й
а
п
е
р
е
м
е
щ
е´
.
´
´
´
,
1
н
и
е
п
е
р
е
с
т
а
н
о
в
к
а
,
п
е
р
е
н
о
с
-
´
1
п
а
д
а
б
а
н
д
х
а
н
а
й
а
п
о
э
т
и´
ч
е
с
.
´
´
1
к
о
е
с
о
ч
и
н
е´
н
и
е
.
1
*
п
а
д
а
б
а
р
а
а
й
а
с
м
.
1
*
-
1
*
п
а
д
а
б
х
а
н
д
ж
а
к
ā
в
а
1
)
к
а
.
´
´
´
1
л
е
н
д
а
р
ь
;
2
)
р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
я
,
з
а
п
и
с
ь
-
´
1
*
*
п
а
д
а
б
х
а
н
д
ж
*
а
н
а
й
а
э
т
и
м
о
.
´
´
´
,
´
1
л
о
г
и
я
п
р
о
и
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
с
л
о
в
а
´
-
1
*
п
а
д
а
б
х
а
н
д
ж
а
н
ā
к
ā
р
а
.
´
´
1
э
т
и
м
о
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
.
´
1
*
п
а
д
а
б
х
а
н
д
ж
а
й
а
с
м
.
1
.
´
´
1
හ
п
а
д
а
б
х
Ə
д
а
н
а
й
а
п
у
н
к
т
у
а
ц
и
я
-
,
´
´
*
п
а
д
а
м
а
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
с
т
´
п
е
н
ь
,
п
р
о
.
´
п
о
р
ц
и
я
.
п
а
д
а
м
о
с
н
о
т
;
~
.
´
´
з
а
к
а
л
я
т
ь
;
о
б
ж
и
г
а
т
ь
´
´
п
а
д
а
й
а
1
)
н
о
г
а
;
2
)
ш
а
г
;
3
)
с
л
о
в
о
;
´
´
4
)
п
р
е
д
л
о
ж
е´
н
и
е
;
5
)
с
т
и
х
;
6
)
м
е´
с
т
о
;
7
)
.
´
.
р
е
л
н
и
р
в
а
н
а
´
´
´
*
п
а
д
а
р
а
й
а
1
)
д
о
с
к
;
2
)
п
р
о
л
о
м
,
´
´
,
´
о
т
в
е´
р
с
т
и
е
б
р
е
ш
ь
;
3
)
п
е
щ
е´
р
а
;
4
)
у
щ
е´
л
ь
е
,
.
´
п
р
о
п
а
с
т
ь
.
´
п
а
д
а
л
а
с
а
с
л
е
д
н
о
г
и´
´
´
п
а
д
а
в
а
р
а
й
а
1
)
о
с
т
а
н
о
в
к
а
п
р
и
.
´
´
´
ч
т
е´
н
и
и
;
2
)
о
т
м
е´
р
и
в
а
н
и
е
*
п
а
г
а
м
и
.
п
а
д
а
в
и
о
с
н
о
т
*
~
*
´
´
´
а
)
п
р
и
с
в
а
и
в
а
т
ь
(
з
в
а
н
и
е
)
;
п
р
и
с
у
ж
д
а
т
ь
.
´
´
(
с
т
е
п
е
н
ь
)
;
б
)
н
а
з
н
а
ч
а
т
ь
(
н
а
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
)
.
´
п
а
д
а
в
и
к
ш
Ə
п
а
й
а
х
о
д
ь
б
а
.
´
п
а
д
а
в
и
д
й
а
в
а
э
т
и
м
о
л
о
г
и
я
´
;
´
,
´
п
а
д
а
в
и
й
а
1
)
ч
и
н
,
т
и´
т
у
л
з
в
а
н
и
е
´
;
´
´
´
2
)
с
т
е´
п
е
н
ь
;
3
)
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
´
4
)
д
о
р
о
г
а
,
.
п
у
т
ь
-
´
´
ч
-
п
а
д
а
в
и
в
а
р
а
а
й
а
т
о
л
к
о
в
а
.
н
и
е
(
т
е
к
с
т
а
)
-
´
´
п
а
д
а
с
и
д
д
х
и
й
а
п
р
о
и
с
х
о
ж
д
е´
.
´
´
,
н
и
е
э
т
и
м
о
л
о
г
и
я
с
л
о
в
а
පද


1 පදපරමයා падапарамайā м. рел. чело

1 ве´´к´, не спосо´бный изуча´ть религио´зные

1 те´´к´сты.

පදපාටය падапāṫаиа похо´дк´а, по´ступь.

1 පදරණය падапураṅайа грам. вво´д-

1 ное сло´во.

1 පදපර ළ ය падапэра ийа перемеще´´-

1 ние, перестано´вк´а, перено´с.

1 පදබධනය падабандханайа поэти´´чес-

1 к´ое сочине´´ние.

1 පදබරණය падабараṅайа см. පාභර

1 ණය .

1 පදභජකාව падабханджакāва 1) ка-

1 ленда´рь; 2) регистра´ция, за´пись.

1 පදභජ´නය падабханджанайа этимо-

1 ло´гия, происхож´де´´ние сло´ва.

1 පදභ-ජනාකාර падабхандж´анāкāра

1 этимологи´´ческ´ий.

1 පදභජ´ය падабханджайа см. පදභ

1 ජනය .

1 පදහදනය падабхƏданайа пунк´туа´ция.

පදම падама к´оли´´чество, ст´пень, про-

по´рция.

පද падам осн. от පදම; ~ කරනවා

закаля´ть ; обжига´ть.

පදය падайа 1) нога´; 2) шаг; 3) сло´во;

4) предложе´´ние; 5) стих ; 6) ме´´сто; 7)

рел. нирва´на.

පදරය падарайа 1) доск´ෘ´; 2) проло´м,

отве´´рстие, брешь; 3) пеще´´ра; 4) уще´´лье,

про´пасть.

පදලස падаласа след ноги´´.

පදවාරය падаварайа 1) остано´вк´а при

чте´´нии; 2) отме´´ривание пага´ми.

පද падави осн. от පදය ~ දනවා

а) прис ва´ивать (звание) ; присуж´да´ ть

(с´тепень) ; б) назнача´ть (на должность).

පදපය падавикшƏпайа ходьба´.

පදදාව падавидйава этимоло´гия.

පදය падавийа 1) чин, ти´´тул, зва´ние;´

2) сте´´пень;´ 3) до´лжность;´ 4) доро´га,

путь .

- පදවරණය падавивараṅайа толчк´ова´-

ние (текста) .

පදය падасиддхийа происхож´де´´-

ние, этимоло´гия сло´ва.