*
3
-
´
п
а
п
у
к
ä
н
ä
т
т
а
в
н
у
т
р
е
н
н
о
с
.
т
и
(
с
е
р
д
ц
е
,
п
е
ч
е
н
ь
,
л
ё
г
к
и
е
)
.
´
.
п
а
п
у
т
р
а
й
ā
м
в
н
у
к
´
´
п
а
п
у
в
а
1
)
г
р
у
д
ь
;
2
)
с
е´
р
д
ц
е
.
´
´
´
´
п
а
б
а
и
н
т
е
н
с
и´
в
н
о
с
т
ь
,
я
р
к
о
с
т
ь
с
в
е´
т
а
.
.
п
а
б
а
н
д
х
а
й
а
с
м
ද
-
´
ද
п
а
б
а
н
д
а
1
)
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
,
с
о
е
д
и
н
ё
н
.
´
,
´
н
ы
й
;
2
)
н
е
п
р
е
р
ы
в
н
ы
й
п
о
с
т
о
я
н
н
ы
й
ද
п
а
б
а
н
д
а
й
а
1
)
с
в
я
з
ь
,
с
о
е
д
и
н
´
н
и
е
;
-
´
´
2
)
н
е
п
р
е
р
ы
в
н
о
с
т
ь
,
п
о
с
т
о
я
н
с
т
в
о
;
3
)
с
о
ч
и
.
´
´
,
н
´
н
и
е
л
и
т
е
р
а
т
у
р
н
о
е
п
р
о
и
з
в
е
д
е´
н
и
е
.
´
´
п
а
б
а
л
а
с
и´
л
ь
н
ы
й
,
м
о
щ
н
ы
й
-
´
п
а
б
а
*
а
й
а
1
)
с
и´
л
а
,
м
о
щ
ь
;
2
)
о
т
.
´
´
´
р
о
с
т
о
к
,
п
о
б
е´
г
.
´
,
´
´
п
а
б
а
с
а
р
а
я
р
к
и
й
б
л
е
с
т
я
щ
и
й
.
´
*
п
а
б
а
л
а
к
о
р
а
л
л
~
.
ඵ
п
а
б
а
л
у
о
с
н
о
т
´
´
´
´
к
о
р
а
л
л
о
в
а
я
б
у
с
и
н
а
;
~
к
о
р
а
л
л
о
в
ы
е
,
´
´
´
´
ч
ё
т
к
и
;
~
*
к
о
р
а
л
л
о
в
о
е
о
ж
е
р
е´
л
ь
е
´
´
´
´
´
´
к
о
р
а
л
л
о
в
а
я
н
и´
т
к
а
;
~
м
о
р
е
в
н
у
т
р
и´
.
´
а
т
о
л
л
а
.
´
´
´
ඵ
п
а
б
а
л
у
в
а
о
т
р
о
с
т
о
к
,
п
о
б
е´
г
.
´
п
а
б
ā
к
а
р
а
с
о
л
н
ц
е
.
.
о
у
ඵ
п
а
б
л
у
м
ඵ
.
.
у
ඵ
п
а
б
л
у
в
а
с
м
ඵ
.
.
п
а
б
б
а
д
ж
и
т
а
с
м
´
п
а
б
б
ā
д
ж
а
н
а
й
а
к
а
м
ы
ш
о
в
а
я
.
´
´
к
о
р
з
и´
н
а
´
´
´
п
а
б
б
х
ā
р
а
й
а
с
к
л
ю
н
,
у
к
л
о
н
,
.
´
´
о
т
к
о
с
.
.
п
а
б
х
ā
к
а
р
а
с
м
.
.
п
а
б
х
ā
в
а
с
м
-
´
п
а
м
а
1
)
л
ю
б
о
в
ь
,
с
т
р
а
с
т
ь
;
2
)
о
п
о
з
.
´
´
´
´
´
д
а
н
и
е
,
з
а
д
е´
р
ж
к
а
;
3
)
ж
е´
н
щ
и
н
а
´
´
,
´
1
п
а
м
а
а
с
т
е´
п
е
н
ь
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
;
.
´
´
~
*
о
б
о
з
н
а
ч
а
т
ь
,
о
п
р
е
д
е
л
я
т
ь
-
´
,
´
*
1
1
п
а
м
а
а
1
)
о
к
о
л
о
п
р
и
б
л
и
з
и´
´
´
´
т
е
л
ь
н
о
;
~
о
к
о
л
о
д
е
с
я
т
и´
;
2
)
к
а
к
;
,
´
´
´
~
හ
е
м
у
н
е
т
а
к
т
р
у
д
н
о
-
´
´
´
´
´
;
´
´
к
а
к
м
н
е
´
~
ද
к
а
к
м
о
ж
н
о
л
у
ч
´
´
´
´
ш
е
;
~
*
к
а
к
к
р
а
с
и´
в
о
;
3
)
.
´
т
о
л
ь
к
о
.
´
´
п
а
м
а
а
к
т
о
л
ь
к
о
.
´
п
а
м
а
а
д
ä
н
а
у
м
е´
р
е
н
н
о
-
п
а
м
а
а
д
ä
н
ī
м
а
у
м
´
р
е
н
.
н
о
с
т
ь
පපකැ 3


පපකැනැත папукäнäтта вну´треннос-

ти (сердце, печень, лёгкие).

පපතයා папутрайā м. внук´.

පපව папува 1) грудь;´ 2) се´´рдце

පබ паба интенси´´вность, я´рк´ость све´´та.

පබධය пабандхайа см. පබදය.

පබද пабанда 1) свя´занный, соединён-

ный; 2) непреры´ вный, постоя´нный.

පබදය пабандайа 1) связь, соедин´ние;

2) непреры´вность, постоя´нство; 3) сочи-

н´ние, литерату´рное произведе´´ние.

පබල пабала си´´льный, мо´щный.

පබලය паба айа 1) си´´ла, мощь; 2) от-

ро´сток´, побе´´г.

පබසර пабасара я´рк´ий, блестя´щий.

පබ ළ пабала кора´лл.

පබඵ пабалу осн. от පබ ළ ~ අැටය

к´ора´лловая бу´сина; ~ දම кора´лловые

чётки;´ ~ වැ ළ кора´лловое ож´ере´´лье,

к´ора´лловая ни´´тк´а; ~  мо´ре внутри´´

ато´лла.

පබඵව пабалува отро´сток´, побе´´г.

පබාකර пабāкара со´лнце.

පඵ пабулу ом. පබඵ.

පඵව пабулува см. පබඵව.

පබත паббаджита см. රත.

පබාජනය паббāджанайа камышо´вая

к´орзи´´на.

පභාරය паббхāрайа ск´люн, ук´ло´н,

отк´о´ с.

පභාකර пабхāкара см. භාකර.

පභාව пабхāва см. භාව.

පම пама 1) любо´вь, страсть; 2) опоз-

да´ние, заде´´ржк´а;´ 3) же´´нщина.

පමණ 1 памаṅа сте´´пень, к´оли´´чество;

~ කරනවා обознача´ть, определя´ть.

පමණ 11 памаṅа 1) о´коло, приблизи´´-

тельно; දහය ~ о´коло десяти´´; 2) как´;

මා ~ මහට අමාරැ නෑ ему´ не так´ тру´дно,

к´ак´ мне;´ හැ ~ හාදට к´ак´ мо´ж´но лу´ч-

ше; කා ~ ලෂණ как´ к´раси´´во;´ 3)

то´лько.

පමණ памаṅак´ то´лько.

පමණදැන памаṅадäна уме´´ренно.

පමණදැම памаṅадäнīма ум´рен-

но сть .