~
*
7
-
´
´
*
п
а
р
а
д
а
н
а
в
ā
н
а
н
о
с
и´
т
ь
п
о
р
а
ж
е´
.
´
´
1
н
и
е
,
п
о
б
е
ж
д
а
т
ь
.
´
´
.
*
п
а
р
а
д
а
р
а
ж
ч
у
ж
а
я
ж
е
н
а
.
*
п
а
р
а
д
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
*
.
.
1
п
а
р
а
д
ā
р
а
с
м
-
´
1
п
а
р
а
д
ā
р
а
к
а
м
а
п
р
е
л
ю
б
о
д
е
я
-
.
*
н
и
е
.
*
п
а
р
а
д
ā
р
а
к
а
м
о
с
н
о
т
-
´
*
;
~
с
о
в
е
р
ш
а
т
ь
п
р
е
л
ю
б
о
.
´
*
д
е
я
н
и
е
-
.
*
п
а
р
а
д
ā
р
а
к
ā
р
а
й
ā
м
ч
е
л
о
.
´
´
,
´
´
*
в
е´
к
с
о
в
е
р
ш
а
ю
щ
и
й
п
р
е
л
ю
б
о
д
е
я
н
и
е
.
.
*
*
п
а
р
а
д
а
р
а
й
а
о
м
-
´
´
*
п
а
р
а
д
и
н
а
в
ā
т
е
р
п
е´
т
ь
п
о
р
а
ж
е´
.
´
,
*
н
и
е
б
ы
т
ь
п
о
б
е
ж
д
ё
н
н
ы
м
.
´
´
,
*
п
а
р
а
д
у
в
а
п
р
и
з
с
т
а
в
к
а
(
в
и
г
р
е
)
.
.
п
а
р
а
д
э
н
а
в
ā
с
м
.
.
п
а
р
а
д
Ə
ш
и
к
а
с
м
.
´
.
п
а
р
а
д
Ə
ш
и
й
ā
м
и
н
о
с
т
р
а
н
е
ц
.
´
п
а
р
а
д
Ə
ш
ī
и
н
о
с
т
р
а
н
н
ы
й
.
.
п
а
р
а
д
д
а
н
а
в
ā
с
м
.
п
а
р
а
н
и
р
м
м
и
т
а
й
а
м
и
ф
.
´
м
и
р
б
о
г
о
в
´
п
а
р
а
н
т
а
п
а
й
а
1
)
р
а
з
д
р
а
ж
е
н
и
е
,
.
´
´
´
´
д
о
с
а
д
а
;
2
)
н
е
п
р
и
я
т
н
о
с
т
ь
;
3
)
з
а
в
о
е
в
а
н
и
е
-
´
.
п
а
р
а
н
т
а
п
а
й
ā
м
з
а
в
о
е
в
а
.
т
е
л
ь
-
.
п
а
р
а
п
и
ā
д
а
й
ā
м
б
р
о
.
´
´
д
я
г
а
,
б
е
з
д
е´
л
ь
н
и
к
.
´
.
п
а
р
а
п
и
й
ā
м
о
т
ч
и
м
-
´
´
´
п
а
р
а
п
у
у
1
)
н
и´
щ
и
й
;
2
)
к
у
к
у
ш
.
´
´
´
к
а
;
3
)
т
у
н
е
я
д
е
ц
,
п
а
р
а
з
и´
т
.
´
п
а
р
а
п
у
у
б
а
в
а
п
а
р
а
з
и
т
и´
з
м
-
´
.
п
а
р
а
п
у
у
в
ā
м
п
а
р
а
з
и´
т
,
т
у
н
е
.
´
я
д
е
ц
.
.
п
а
р
а
п
у
р
а
с
м
´
.
п
а
р
а
п
у
р
у
š
а
й
ā
м
л
ю
б
о
в
*
.
´
н
и
к
п
а
р
а
п
у
р
у
š
а
с
Ə
в
а
н
а
й
а
´
´
п
р
е
л
ю
б
о
д
е
я
н
и
е
;
~
с
о
в
е
р
*
п
а
т
ь
.
´
п
р
е
л
ю
б
о
д
е
я
н
и
е
(
о
ж
*
е
н
щ
и
н
е
)
´
п
а
р
а
п
у
š
а
1
)
в
о
с
п
и´
т
а
н
н
ы
й
´
,
´
д
р
у
г
и´
м
и
п
р
и
ё
м
н
ы
й
(
о
р
е
о
ё
н
к
е
)
;
2
)
п
а
р
а
*
´
´
´
´
´
з
и
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
~
*
п
а
р
а
з
и
т
и´
ч
е
с
к
о
е
.
´
ж
и
в
о
т
н
о
е
7 ~ පර


පරදනවා параданавā наноси´´ть пораже´´-

1 ние, побеж´да´ть.

පරදර парадара ж. чужа´я жена´.

පරදවනවා парадаванавā понуд. от

පරදනවෘ.

1 පරර парадāра см. පරදර.

1 පරරකම парадāракама прелюбодея´-

ние. -

පරරක парадāракам осн. от පර

රකම; ~ කරනවා соверша´ть прелюбо-

дея´ние.

පරරකාරයා парадāракāрайā м. чело-

ве´´к´, соверша´ющий прелюбодея´ние.

පර රය парадарайа ом. පරරකම.

පරනවා парадинавā терпе´´ть пораже´´-

ние, быть побеж´дённым.

පරව парадува приз, ста´вк´а (в игре).

පරදනවා парадэнавā см. පරනවා.

පරක парадƏшика см. පර.

පරයා парадƏшийā м. иностра´нец.

පර парадƏшī иностра´нный.

පරදනවා парадданавā см. පරදවනවා.

පරතය паранирммитайа миф.

мир бого´ в.

පරතපය парантапайа 1) раздраже´ние,

доса´да;´ 2) неприя´тность; 3) завоева´ние.

පරතපයා парантапайā м. завоева´-

тель .

පරඩාදයා парапиṅḋāдайā м. бро-

дя´га, безде´´льник .

පරයා парапийā м. о´тчим.

පර парапуṫу 1) ни´´щий; 2) к´уку´ш-

к´а; 3) тунея´дец, парази´´т.

පරපබව парапуṫубава паразити´´зм.

පරපවා парапуṫувā м. парази´´т, туне-

я´дец.

පරපර парапура см. පරපරාව.

පරරැෂයා парапуруšайā м. любо´в

н ик´.

පරපරැෂවනය парапуруšасƏванайа

прелюбодея´ние; ~ කරනවා совер па´ть

прелюбодея´ние (о женщине).

පරපට пара пуšṫа 1 ) воспи´´танный

други´´ми, приёмный (о реоёнке);´ 2) пара

зити´´ческ´ий-´ ~ ායා паразити´´ческ´ое

живо´тное.