*
8
.
.
п
а
р
а
м
э
ш
в
а
р
а
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
.
´
1
1
а
р
а
м
е´
ш
в
а
р
а
(
э
п
и
т
е
т
1
1
1
и
в
ы
и
*
п
и
и
*
н
у
)
.
.
п
а
р
а
м
э
š
х
а
с
м
´
´
´
´
п
а
р
а
м
с
о
р
н
а
я
т
р
а
в
а
,
с
о
р
н
я
к
;
~
.
´
п
о
л
о
т
ь
.
п
а
р
а
м
п
а
р
ā
к
а
т
х
ā
в
а
1
)
.
´
´
´
´
´
т
р
а
д
и´
ц
и
я
;
2
)
л
е
г
е´
н
д
а
,
с
к
а
з
а
н
и
е
-
´
-
п
а
р
а
м
п
а
р
ā
г
а
т
а
н
а
с
л
е´
д
с
т
´
´
,
в
е
н
н
ы
й
п
е
р
е
х
о
д
я
ц
и
й
и
з
п
о
к
о
л
е´
н
и
я
в
-
´
´
´
п
о
к
о
л
е
н
и
е
;
~
у
в
е
к
о
в
´
ч
и
в
а
т
ь
,
о
с
.
´
´
´
т
а
в
л
я
т
ь
в
в
е
к
а
х
-
п
а
р
а
м
п
а
р
ā
н
у
*
а
т
а
п
е
р
е
´
´
´
´
´
х
о
д
я
щ
и
й
и
з
п
о
к
о
л
ё
н
и
п
в
п
о
к
о
л
е´
н
и
е
,
р
о
*
.
´
д
о
в
о
й
.
п
а
р
а
м
п
а
р
ā
н
у
й
ā
т
а
с
м
.
-
´
п
а
р
а
м
п
а
р
ā
в
а
1
)
п
р
о
и
с
х
о
ж
-
´
´
,
´
д
е´
н
и
е
р
п
д
о
с
л
о
в
н
а
я
;
2
)
п
о
с
л
е´
д
о
в
а
т
е
л
ь
.
´
´
´
,
н
о
с
т
ь
п
о
р
я
д
о
к
;
3
)
п
о
к
о
л
е´
н
и
е
-
´
п
а
р
а
м
п
а
р
и
а
п
о
т
о
м
с
т
в
е
н
´
´
´
н
ы
й
,
н
а
с
л
е´
д
с
т
в
е
н
н
ы
й
-
~
*
*
р
о
д
о
в
о
е
´
´
н
а
с
л
е´
д
с
т
в
о
;
~
в
е
щ
ь
,
п
е
р
е
ш
е´
д
ш
а
п
.
´
´
п
о
н
а
с
л
е´
д
с
т
в
у
;
~
т
р
а
д
´
ц
и
я
´
´
п
а
р
а
й
а
1
)
р
я
д
,
г
р
я
д
а
;
2
)
к
р
о
в
е
-
.
´
´
´
´
н
о
с
н
ы
й
с
о
с
у
д
;
в
е´
н
а
-
´
п
а
р
а
й
а
н
а
в
ā
н
а
н
о
с
и
т
ь
п
о
р
а
.
´
´
´
´
ж
е´
н
и
е
,
п
ю
б
е
ж
д
а
т
ь
.
´
´
.
п
а
р
а
й
ā
м
п
а
р
и
я
,
и
з
г
о
й
.
´
´
п
а
р
а
р
у
п
у
в
р
а
г
,
п
р
о
т
и
в
н
и
к
-
´
.
п
а
р
а
р
у
п
а
й
а
л
и
н
г
в
а
с
с
и
м
и
л
я
.
´
´
ц
и
п
з
в
у
к
о
в
-
´
п
а
р
а
*
а
в
э
н
а
в
ā
1
)
н
а
х
о
д
и
´
´
´
т
ь
с
я
в
т
р
а
н
с
е
,
э
к
с
т
а
з
е
;
2
)
у
в
я
д
а
т
ь
(
о
.
ц
в
е
т
а
х
)
-
´
,
´
п
а
р
а
*
п
в
а
и
н
о
й
м
и
р
м
и
р
у
с
о
п
´
´
´
´
*
п
и
х
´
б
у
д
у
щ
а
я
ж
и
з
н
ь
-
~
у
м
и
р
а
т
ь
,
´
´
у
х
о
д
и
т
ь
и
з
ж
и´
з
н
и
´
´
´
-
п
а
р
а
*
ō
о
т
н
о
с
я
*
ц
и
й
с
я
к
м
и´
р
у
.
´
у
с
о
п
ш
и
х
.
.
п
а
р
а
*
ō
к
а
и
а
с
м
-
´
´
п
а
р
а
*
ō
к
а
п
р
ā
п
т
а
д
о
с
т
и
г
.
´
´
´
ш
и
й
и
н
о
г
о
м
и
р
а
,
у
м
е´
р
ш
и
й
´
п
а
р
а
л
ō
к
а
п
р
ā
п
т
и
и
а
.
´
´
´
д
о
с
т
и
ж
е´
н
и
е
и
н
о
г
о
м
и
р
а
,
с
м
е
р
т
ь
.
´
п
а
р
а
в
а
п
о
э
т
,
б
а
р
д
.
´
´
*
1
а
р
а
в
а
т
а
ч
у
ж
а
п
с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
8


පරවර парамэшвара собств. миф.

11араме´´швара (эпитет 111ивы и пии ну).

පරඨ парамэšṫха см. පරවර.

පර парам со´рная трава´, сорня´к´; ~

අනවා поло´ть.

. පර ජරාකථාව парампарāкатхā ва 1)

тради´´ция;´ 2) леге´´нда, ск´аза´ние.

-පරපරාගත парампарāгата насле´´дст-

венный, переходя´ций из поколе´´ния в

поколе´ние;´ ~ කරනවා увек´ов´чивать, ос-

тавля´ть в век´а´х.

පරපරාගත парампарāну ата пере-

ходя´щий из пок´олё´нип в пок´оле´´ние, ро

дово´й.

පරපරෘයාත парампарāнуйāта см.

පරපරාගත.

පරජරාව парампарāва 1) происхож´-

де´´ние, рпдосло´вная; 2) после´´дователь-

ность, поря´док´; 3) поколе´´ние.

පරපණ парампариṅа пото´мствен-

ный, насле´´дственный-´ ~ රැමය родово´е

насле´´дство; ~ වව вещь, переше´´дшап

по насле´´дству;´ ~ වාකය трад´ция.

පරය парайа 1) ряд, гряда´; 2) к´рове-

но´сный сосу´д;´ ве´´на.

පරයනවා парайанавā наноси´ть пора-

ж´е´´ние, пюбеж´да´ть.

පරයා парайā м. па´рия, изго´й.

පරරැප парарупу враг, проти´вник´.

පරරෑපය парарупайа лингв. ассимиля´-

цип зву´к´ов.

පරලවනවා пара авэнавā 1) находи´-

ться в тра´нсе, экста´зе; 2) увяда´ть (о

цветах) .

පරලාව пара пва ино´й мир, мир усо´п-

пих´ бу´дущая ж´изнь-´ ~ යනවා умира´ть,

уходи´ть из жи´´зни

- පරල пара ō относя´цийся к´ ми´´ру

усо´пших .

පරලකය пара ōкаиа см. පරලාව.

පරලකාත пара ōк´апрāпта дости´г-

ший ино´го ми´ра, уме´´рший.

පරලකාය паралōк´апрāптииа

достиже´´ние ино´го ми´ра, смерть.

පරව парава поэ´т, бард.

පරවත 1аравата чужа´п со´бственность.