´
о
´
´
*
п
а
р
а
с
в
а
р
а
и
э
н
1
)
в
з
а
и
м
н
о
,
.
´
´
´
о
б
о
о
д
н
о
;
2
)
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
е
н
н
о
,
с
о
о
б
р
а
з
н
о
-
ඩ
п
а
р
а
с
п
а
р
а
в
и
р
ō
д
х
а
в
з
а
´
´
´
и
м
о
и
с
к
л
ю
ч
а
ю
щ
и
й
,
н
е
с
о
в
м
е
с
т
и´
м
ы
й
;
~
.
´
´
с
в
о
д
и
т
ь
н
а
н
е´
т
п
а
р
а
с
п
а
р
а
в
и
р
ō
д
х
а
й
а
.
´
´
в
н
у
т
р
е
н
н
е
е
п
р
о
т
и
в
о
р
е´
ч
и
е
п
а
р
а
с
п
а
р
а
в
и
р
ō
д
х
и
*
.
.
т
ā
в
а
с
м
-
п
а
р
а
с
п
а
р
ā
н
у
к
у
*
а
1
)
в
з
а
.
´
´
´
и
м
н
о
с
о
г
л
а
с
н
ы
й
;
2
)
с
о
ч
у
в
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
п
а
р
а
с
п
а
р
ā
н
у
м
а
т
а
о
м
.
´
*
п
а
р
а
с
п
а
р
ā
н
у
м
а
т
и
й
а
.
´
´
в
з
а
и
м
н
о
е
с
о
г
л
а
с
и
е
п
а
р
а
с
п
а
р
ō
п
а
к
а
р
а
й
а
.
´
в
з
а
и
м
о
п
о
м
о
ш
ь
.
*
п
а
р
а
с
м
а
й
п
а
д
а
й
а
г
р
а
м
´
´
´
1
)
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
ы
й
з
а
л
о
г
;
2
)
п
е
р
е
х
о
д
н
ы
й
.
´
г
л
а
г
о
л
´
´
´
´
.
п
а
р
а
х
а
1
д
е
ф
е´
к
т
,
н
е
д
о
с
т
а
т
о
к
;
.
´
´
´
.
2
к
р
и
в
о
й
,
и
з
о
г
н
у
т
ы
й
´
,
´
´
´
п
а
р
а
х
а
к
а
м
а
к
р
и
в
и
з
н
а
и
з
о
г
н
у
*
.
т
о
с
т
ь
.
.
*
1
а
р
а
х
а
а
к
о
с
в
о
т
.
.
п
а
р
а
х
а
н
а
с
м
.
´
´
´
в
а
р
а
х
а
с
с
е
к
р
е´
т
н
ы
й
,
т
а
й
н
ы
й
.
´
´
ඵ
п
а
р
а
л
у
о
т
р
у
б
и
;
в
ы
с
е
в
к
и
-
´
´
п
а
р
ā
к
а
р
а
а
й
а
1
)
п
р
е
з
р
е´
.
´
´
´
,
н
и
е
п
р
е
н
е
б
р
е
ж
е´
н
и
е
;
2
)
о
т
к
л
о
н
е´
н
и
е
-
´
´
*
п
а
р
ā
к
р
у
т
а
1
)
п
р
е
н
е
б
р
е
ж
ё
н
.
´
´
н
ы
й
;
2
)
о
т
к
л
о
н
ё
н
н
ы
й
.
´
´
*
п
а
р
а
к
р
а
м
а
с
и
л
ь
н
ы
й
,
м
о
щ
н
ы
й
´
´
´
*
*
п
а
р
ā
к
р
а
м
а
й
а
1
)
с
и
л
а
,
м
о
щ
ь
-
.
´
´
´
2
)
д
о
б
л
е
с
т
ь
,
у
д
а
л
ь
,
о
т
в
а
г
а
´
´
п
а
р
ā
г
а
1
)
ц
в
е
т
о
ч
н
а
я
п
ы
л
ь
ц
а
;
~
.
´
´
´
.
о
о
т
п
ы
л
ь
н
и
к
-
2
)
п
ы
л
ь
´
´
´
в
а
р
а
д
ж
а
й
а
1
)
п
о
р
а
ж
е´
н
и
е
;
2
)
-
´
´
с
в
е
р
ж
е´
н
и
е
;
~
а
)
н
а
н
о
с
и
т
ь
п
о
р
а
´
´
´
´
,
´
´
ж
е´
н
и
е
п
о
б
е
ж
д
а
т
ь
;
б
)
с
в
е
р
г
а
т
ь
;
~
*
-
´
´
а
)
б
ы
т
ь
п
о
б
е
ж
д
ё
н
н
ы
м
-
б
)
б
ы
т
ь
с
в
е´
р
г
н
у
.
т
ы
м
-
´
п
а
р
ā
д
ж
и
т
а
п
о
б
е
ж
д
ё
н
н
ы
й
,
п
о
.
´
´
´
т
е
р
п
е´
в
ш
и
й
п
о
р
а
ж
е´
н
и
е
.
.
п
а
р
ā
и
и
ā
м
в
и
д
м
е
л
к
о
й
р
ы
б
ы
.
´
п
а
р
ā
т
п
а
р
а
л
у
ч
ш
и
й
о පර´ා ප


පරපරය´  парасвараиэн 1) взаи´мно,

обоо´дно; 2) соотве´´тственно, сообра´зно.

පරපරරඩ параспаравирōдха вза-

имоиск´люча´ющий, несовмести´´мый; ~

කරනවා своди´ть на не´´т.

පරපරරධය параспаравирōдхайа

вну´треннее противоре´´чие.

පරපරරතාව параспаравирōдхи

тāва см. පරපරරඩය.

පරපරාල параспарāнуку а 1) вза-

и´мно согла´сный; 2) сочу´вственный.

පරපරාමත параспарāнумата ом.

පරපරෘල.

පරපරාමය´ параспарāнуматийа

взаи´мное согла´сие.

පරපරපකාරය параспарōпакарайа

взаимопо´мошь.

පරම පදය парасмай падайа грам.

1) действи´тельный зало´г; 2) перехо´дный

глаго´л.

පරහ параха 1. дефе´´к´т, недоста´ток´;

2. к´риво´й, изо´гнутый.

පරහකම парахак´ама к´ривизна´, изо´гну

тость .

පරහට 1арахаṫа косв. от පරය.

පරහන парахана см. පරහන.

පරහ варахас сек´ре´´тный, та´йный.

පරඵ паралу о´труби; вы´севки.

පරාකරණය парāк´араṅайа 1) презре´´-

ние, пренебреже´´ние; 2) отк´лоне´´ние.

පරාකෘත парāк´рута 1) пренебреж´ён-

ный;´ 2) отк´лонённый.

පරාම паракрама си´льный, мо´щный.

පරා මය´ парāк´рамайа 1) си´ла, мощь-

2) до´блесть, у´даль, отва´га.

පරාග парāга 1) цвето´чная пыльца´; ~

කෂය оот. пы´льник´-´ 2) пыль.

පරාජ´ය вараджайа 1) пораже´´ние;´ 2)

сверже´´ние; ~ කරනවා а) наноси´ть пора-

ж´е´´ние, побеж´да´ть; б) сверга´ть;´ ~ වනවා

а) быть побеж´дённым- б) быть све´´ргну-

тым.

පරෘත парāджита побеж´дённый, по-

терпе´´ вший пораж´е´´ние.

පරෘයා парāṫииā м. вид мелкой рыбы.

පරාපර парāтпара лу´чший.