*
*
3
.
п
а
р
ā
д
а
о
с
н
о
т
*
;
~
.
´
´
н
а
н
о
с
и´
т
ь
п
о
р
а
ж
е´
н
и
е
.
´
п
а
р
а
д
а
й
а
п
о
р
а
ж
е´
н
и
е
.
п
а
р
ā
д
ī
с
а
й
а
р
а
й
п
а
р
ā
д
х
и
к
ā
р
а
ч
а
р
н
н
ā
*
.
´
в
а
в
м
е
ш
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
.
´
п
а
р
ā
д
х
и
й
а
п
о
г
о
н
я
´
´
п
а
р
ā
д
х
ī
н
а
1
)
к
о
л
о
н
и
а
л
ь
н
ы
й
;
´
2
)
п
о
д
ч
и
н
ё
н
н
ы
й
,
з
а
в
и´
с
и
м
ь
й
;
~
.
´
´
з
а
в
и´
с
и
м
о
е
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
-
´
´
п
а
р
а
н
а
н
д
а
й
а
б
о
л
ь
ш
а
я
р
а
.
д
о
с
т
ь
´
п
а
р
ā
н
у
г
р
а
х
а
й
а
п
о
м
о
щ
ь
,
.
´
´
п
о
д
д
е´
р
ж
к
а
´
п
а
р
ā
н
у
в
ā
д
а
й
а
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
;
.
´
´
´
к
л
е
в
е
т
а
,
з
л
о
с
л
о
в
и
е
-
´
п
а
р
ā
н
т
а
т
у
н
е
я
д
с
т
в
о
,
с
у
щ
е
с
т
.
´
´
в
о
в
а
н
и
е
з
а
ч
у
ж
о
й
с
ч
ё
т
-
´
´
´
´
п
а
р
ā
п
а
п
о
л
я
и
л
у
г
а
п
о
с
л
е
п
а
.
в
о
д
к
а
.
´
.
п
а
р
ā
п
а
т
а
й
ā
м
г
о
л
у
б
ь
.
п
а
р
ā
п
а
в
а
д
а
й
а
с
м
.
-
´
п
а
р
ā
б
х
а
в
а
1
)
п
о
р
а
ж
е´
н
и
е
,
р
а
з
-
´
´
´
г
р
о
м
;
2
)
к
р
у
ш
е´
н
и
е
(
п
л
а
н
о
в
)
;
3
)
р
а
з
р
у
.
´
´
´
ш
е´
н
и
е
;
у
н
и
ч
т
о
ж
е´
н
и
е
;
4
)
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
-
п
а
р
ā
б
х
и
б
х
а
в
а
н
а
й
а
п
о
д
ч
и
´
´
´
,
´
н
е´
н
и
е
п
ю
к
о
р
е´
н
и
е
;
~
п
ю
д
ч
и
н
я
т
ь
,
.
´
´
п
о
к
о
р
я
т
ь
-
´
හ
п
а
р
ā
б
х
и
б
х
у
т
а
1
)
п
о
б
е
ж
д
ё
н
-
´
´
´
,
н
ы
й
п
о
в
е´
р
г
н
у
т
ы
й
;
2
)
у
н
и´
ж
е
н
н
ь
й
;
3
)
р
а
з
.
´
´
´
ж
а
л
о
в
а
н
н
ы
й
;
4
)
в
ы
р
о
ж
д
а
ю
щ
и
й
с
я
-
´
*
п
а
р
ā
м
а
р
ш
а
н
а
й
а
1
)
д
и
с
-
´
´
´
´
´
к
р
и
м
и
н
а
ц
и
я
;
2
)
с
у
ж
д
е´
н
и
е
,
в
ы
в
о
д
;
3
)
п
р
и
.
´
´
´
г
о
в
о
р
;
4
)
п
р
и
к
о
с
н
о
в
е´
н
и
е
.
п
а
р
ā
м
а
р
ш
а
й
а
с
м
-
*
1
а
р
а
м
а
р
š
а
а
й
а
1
)
в
о
з
-
´
´
´
´
д
е´
р
ж
а
н
н
о
с
т
ь
;
2
)
т
е
р
п
е´
н
и
е
,
т
е
р
п
е
л
и
.
в
о
с
т
ь
.
п
а
р
ā
м
а
р
š
а
й
а
с
м
.
-
´
п
а
р
ā
м
м
у
к
х
а
1
)
о
т
в
е
р
н
у
в
ш
и
й
.
´
с
я
;
2
)
б
е
з
р
а
з
л
и´
ч
н
ы
й
´
,
´
п
а
р
а
й
а
1
)
п
е
р
и´
о
д
с
т
а
д
и
я
;
2
)
.
ч
а
с
т
ь
පරාද 3


පරාද парāда осн. от පරාදය ; ~

කරනවා наноси´´ть пораже´´ние.

පරාදය парадайа пораже´´ние.

පරාසය парāдīсайа рай.

පරාකාරවවාව парāдхикāрачарннā

ва вмеша´тельство.

පරාය парāдхийа пого´ня.

පරාන парāдхīна 1) к´олониа´льный;

2) подчинённый, зави´´симьй; ~ වෘය

зави´´симое положе´´ние.

පරානදය паранандайа больша´я ра´-

дость.

පරාහය парāнугра хайа по´мощь,

подде´´ржк´а.

පරාවාදය парāнувāдайа оск орбле´´ние;

к´левета´, злосло´вие.

පරාත парāнта тунея´дство, сущест-

вова´ние за чужо´й счёт.

පරාප парāпа поля´ и луга´ по´сле па´-

в одка.

පරාපතයා парāпатайā м. го´лубь.

පරාපවාදය парāпавадайа см. පරා

වාදය.

පරාභව парāбхава 1) пораже´´ние, раз-

гро´м; 2) к´руше´´ние (планов); 3) разру-

ше´´ние; уничтоже´´ние; 4) оскорбле´´ние.

පරාභවනය парāбхибхаванайа подчи-

не´´ние, пюкоре´´ние;´ ~ කරනවා пюдчиня´ть,

пок´оря´ть.

පරාහත парāбхибхута 1) побеж´дён-

ный, пове´´ргнутый; 2) уни´´ж´еннь й; 3) раз-

жа´лованный; 4) вырож´да´ющийся.

පරාමශනය´ парāмаршанайа 1) дис-

к´римина´ция; 2) суж´де´´ние, вы´ вод; 3) при-

гово´р ; 4) прик´основе´´ние.

පරාමශය парāмаршайа см. පරාමශ

නය

පරාමෂණය 1арамарšаṅайа 1) воз-

де´´рж´анность; 2) терпе´´ние, терпели´-

во сть.

පරාමෂය парāмарšайа см. පරාමෂ

ණය.

පරාඛ парāммукха 1) отверну´вший-

ся; 2) безразли´´чный.

පරාය парайа 1) пери´´од, ста´дия; 2)

ча сть .