5
-
´
п
а
р
и
ш
*
а
ñ
к
а
н
ī
й
а
с
о
м
н
и´
т
е
л
ь
.
´
н
ы
й
,
н
е
в
е
р
о
я
т
н
ы
й
´
п
а
р
и
ш
а
ñ
к
а
н
ī
й
а
т
а
в
а
.
´
н
е
в
е
р
о
я
т
н
о
с
т
ь
´
п
а
р
и
ш
и
š
а
й
а
д
о
п
о
л
н
е
н
и
е
,
.
´
п
р
и
л
о
ж
е´
н
и
е
´
´
п
а
р
и
ш
ī
л
а
н
а
й
а
1
)
п
р
а
к
т
и
к
а
´
´
´
2
)
у
п
о
т
р
е
б
л
е´
н
и
е
,
и
с
п
ю
л
ь
з
о
в
а
н
и
е
;
~
-
´
´
а
)
п
р
а
к
т
и
к
о
в
а
т
ь
;
б
)
у
п
о
т
р
е
б
.
´
,
´
л
я
т
ь
и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
-
´
п
а
р
и
ш
у
д
д
х
а
1
)
ч
и´
с
т
ы
й
;
2
)
с
в
я
-
.
´
т
о
й
-
п
а
р
и
ш
у
д
д
х
а
т
а
в
а
1
)
ч
и
с
т
о
.
´
´
т
а
;
2
)
с
в
я
т
о
с
т
ь
´
п
а
р
и
ш
*
Ə
š
*
а
й
а
1
)
о
с
т
а
т
о
к
;
2
)
.
´
´
,
с
л
е
д
п
р
и´
з
н
а
к
-
´
п
а
р
и
ш
ō
д
х
а
к
а
1
)
о
ч
и
щ
а
ю
´
´
´
´
щ
и
й
;
2
)
и
с
п
р
а
в
л
я
ю
щ
и
й
,
к
о
р
р
е
к
т
и´
р
у
ю
щ
и
й
;
.
´
´
3
)
р
е
ф
о
р
м
а
т
о
р
с
к
и
й
-
.
´
п
а
р
и
ш
ō
д
х
а
к
а
й
а
м
р
е
.
´
ф
о
р
м
а
т
о
р
-
п
а
р
и
ш
*
ō
д
х
а
н
а
й
а
1
)
о
ч
и
щ
´
;
´
´
´
н
и
е
;
2
)
и
с
п
р
а
в
л
е´
н
и
е
,
к
о
р
р
е
к
т
и´
р
о
в
а
н
и
е
´
3
)
´
´
р
е
ф
о
р
м
и´
р
о
в
а
н
и
е
;
~
*
а
)
о
ч
и
щ
а
т
ь
;
-
´
´
´
´
б
)
и
с
п
р
а
в
л
я
т
ь
,
к
о
р
р
е
к
т
и´
р
о
в
а
т
ь
;
в
)
р
е
ф
о
р
.
´
м
и´
р
о
в
а
т
ь
-
´
*
п
а
р
и
ш
ō
д
х
и
т
а
1
)
о
ч
и
щ
е
н
-
´
´
*
н
ы
й
;
2
)
и
с
п
р
а
в
л
е
н
н
ы
й
;
о
т
к
о
р
р
е
к
т
и´
р
о
в
а
н
.
´
*
н
ы
й
;
3
)
р
е
ф
о
р
м
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
´
*
п
а
р
и
ш
*
ō
š
а
й
а
1
)
и
с
п
а
р
е´
н
и
е
;
´
,
´
´
1
2
)
с
у
ш
к
а
п
р
ю
с
у
*
ц
и
в
а
н
и
е
-
~
а
)
.
´
´
´
1
и
с
п
а
р
я
т
ь
;
б
)
с
у
ш
и´
т
ь
,
п
р
о
с
у
ш
и
в
а
т
ь
-
1
п
а
р
и
ш
*
р
а
м
а
д
ж
а
н
а
к
а
у
т
о
.
´
1
м
и
т
е
л
ь
н
ы
й
-
´
1
п
а
р
и
ш
р
а
м
а
и
а
1
)
у
с
и´
л
и
е
,
с
т
а
.
´
´
´
´
1
р
а
н
и
е
;
2
)
у
с
т
а
л
о
с
т
ь
,
у
т
о
м
л
е´
н
и
е
-
´
-
1
п
а
р
и
ш
*
р
а
м
а
ш
р
ā
н
т
а
у
с
т
а
.
,
1
л
ы
й
у
т
о
м
л
ё
н
н
ы
й
1
п
а
р
и
ш
*
р
ā
н
т
и
й
а
1
)
т
я
ж
ё
л
ы
й
.
´
,
´
´
1
т
п
у
д
;
2
)
у
с
т
а
л
о
с
т
ь
у
т
о
м
л
е´
н
и
е
-
´
.
-
1
п
а
р
и
š
а
д
а
й
ā
м
у
ч
а
с
т
н
и
к
с
о
б
.
´
1
р
а
н
и
я
.
´
,
´
1
п
а
р
и
š
а
д
с
о
б
р
а
н
и
е
с
б
о
р
и
щ
е
-
.
1
п
а
р
и
š
к
а
н
д
а
й
ā
м
п
р
и
ё
м
.
´
1
н
ы
й
р
е
б
ё
н
о
к
´
´
´
1
п
а
р
и
š
к
ā
р
а
й
а
1
)
у
к
р
а
ш
е´
н
и
е
;
5 පකා


පශංකය паришаñканīйа сомни´´тель-

ный, невероя´тный.

පශංකයතාව паришаñк´анīйатава

невероя´тность.

පටය паришиšṫайа дополне´ние,

приложе´´ние.

පලනය паришīланайа 1) пра´ктик´а´

2) употребле´´ние, испю´льзование; ~

කරනවා а) практик´ова´ть; б) употреб-

ля´ть, испо´льзовать.

පධ паришуддха 1) чи´´стый; 2) свя-

то´ й. -

පධතාව паришуддхатава 1) чисто-

та´; 2) свя´тость.

පෂය паришƏšайа 1) оста´ток; 2)

след, при´´знак´.

පශධක паришōдхака 1) очища´ю-

щий;´ 2) исправля´ющий, к´орректи´´рующий;

3) реформа´торск´ий.

පශධකයා паришōдхак´айа м. ре-

форма´тор.

පශධනය паришōдханайа 1) очищ´-

ние; 2) исправле´´ние, к´орректи´´рование;´ 3)

реформи´´рование; ~ කරනවා а) очища´ть;

б) исправля´ть, к´оррек´ти´´ровать; в) рефор-

ми´´ро вать.

පශත паришōдхита 1) очи´щен-

ный; 2) испра´ вленный; откорректи´´рован-

ный ; 3) реформи´´рованный.

පශෂය паришōšайа 1) испаре´´ние;

12) су´шк´а, прюсу´ цивание- ~ කරනවා а)

1 испаря´ть; б) суши´´ть, просу´шивать.

1 පමජනක паришрамаджанака уто-

1 ми´тельный.

1 පමය паришрамаиа 1) уси´´лие, ста-

1 ра´ние;´ 2) уста´лость, утомле´´ние.

1- පමාත паришрамашрāнта уста´-

1 лый, утомлённый.

1 පාය паришрāнтийа 1) тяжёлый

1 тпуд;´ 2) уста´лость, утомле´´ние.

1 -පෂදයා париšадайā м. уча´стник соб-

1 ра´ния.

1 පෂ париšад собра´ние, сбо´рище.

1 පකදයා париšкандайā м. приём-

1 ный ребёнок´.

1 පකාරය париšкāрайа 1) ук´раше´´ние;´