´
*
*
*
*
*
4
´
´
´
.
п
а
л
и
т
а
и
ā
м
1
)
с
е
д
о
й
ч
е
л
о
в
е´
к
;
.
´
´
2
)
с
т
а
р
и´
к
-
´
´
.
п
а
*
и
т
ā
в
а
ж
1
)
с
е
д
а
я
ж
е´
н
щ
и
.
´
н
а
;
2
)
с
т
а
р
у
х
а
´
.
п
а
л
и
д
у
о
с
н
о
т
;
~
*
.
´
´
п
о
р
т
и
т
ь
,
в
р
е
д
и´
т
ь
.
п
а
*
*
и
п
п
у
о
с
н
о
т
´
~
-
´
´
а
)
п
о
л
и
р
о
в
а
т
ь
,
ш
л
и
ф
о
в
а
т
ь
,
л
о
-
´
´
´
´
´
´
щ
и´
т
ь
;
б
)
с
м
а
з
ы
в
а
т
ь
;
в
)
п
р
и
д
а
в
а
т
ь
к
р
а
с
и´
.
в
ы
й
в
и
д
-
´
´
п
а
*
*
и
п
п
у
в
а
п
о
л
и
р
о
в
к
а
,
*
п
л
и
.
´
´
ф
о
в
к
а
,
г
л
я
н
е
ц
´
п
а
л
и
й
а
м
е
с
т
ь
,
о
т
м
ш
е´
н
и
е
;
.
´
и
з
м
е´
с
т
и
.
´
´
´
´
.
п
а
л
и
й
ā
м
м
о
й
ц
и
к
,
п
р
а
ч
к
а
´
п
а
л
и
с
а
*
ц
и
т
;
~
д
е
р
ж
а
т
ь
.
´
´
´
,
ш
и
т
п
р
и
к
р
ы
в
а
т
ь
с
я
щ
и
т
о
м
.
´
.
п
а
*
и
с
к
ā
р
а
й
а
м
щ
и
т
о
н
о
с
е
ц
.
.
п
а
и
х
а
с
м
´
´
´
´
´
´
п
а
л
у
1
)
с
ы
п
ь
н
а
к
о
ж
е
;
2
)
п
о
ч
к
и
.
(
р
а
с
т
е
н
и
й
)
.
п
а
в
у
д
у
о
с
н
о
т
´
~
.
´
´
в
р
е
д
и´
т
ь
,
п
о
р
т
и
т
ь
.
´
п
а
л
у
д
у
в
а
в
р
е
д
,
п
о
р
ч
а
´
.
ඵ
п
а
*
*
э
л
у
в
ā
м
к
о
з
ё
л
.
´
.
.
п
а
л
1
г
р
я
з
ь
;
2
1
)
п
л
о
х
о
й
;
~
´
´
´
´
о
ч
е
н
ь
п
л
о
х
о
й
;
2
)
т
р
я
з
н
ы
й
,
о
т
в
р
а
т
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
,
~
´
´
´
´
´
в
о
н
ю
ч
и
й
;
3
)
г
н
и
л
о
й
,
и
с
п
о
р
ч
е
н
н
ы
й
;
*
´
´
´
´
г
н
и
т
ь
,
р
а
з
л
а
г
а
т
ь
с
я
,
п
о
р
т
и
т
ь
с
я
;
4
)
с
у
ш
и
й
,
-
´
,
´
я
в
н
ы
й
о
т
ь
я
в
л
е
н
н
ы
й
;
~
б
о
л
.
´
´
´
т
а
т
ь
,
н
е
с
т
и´
ч
е
п
у
х
у
.
´
´
п
а
л
к
а
м
а
т
р
я
з
ь
;
в
о
н
ь
-
г
н
и
л
ь
.
а
г
п
а
л
т
и
й
а
с
м
.
´
ද
п
а
л
г
а
н
д
а
з
л
о
в
о
н
и
е
.
´
´
п
а
*
д
п
р
у
в
а
с
т
о
ч
н
а
п
т
р
у
б
а
´
´
п
а
*
м
ā
и
к
к
а
м
ж
е
л
е´
з
н
ы
й
.
´
´
к
у
п
о
р
о
с
.
´
´
´
п
а
л
й
а
ñ
к
а
й
а
к
р
о
в
а
т
ь
.
´
п
а
л
й
ā
а
й
а
с
е
д
л
о
.
´
´
1
п
а
л
*
*
а
1
)
д
н
о
(
р
е
к
´
)
;
2
)
в
е
с
л
о
´
´
1
1
п
а
л
л
а
п
о
с
л
е
л
о
г
к
л
я
н
у
с
ь
1
.
.
1
1
1
п
а
л
л
а
о
о
т
б
о
б
-
´
´
´
п
а
*
л
а
к
к
и
й
а
н
о
с
и
л
к
и
,
п
а
.
´
´
л
а
н
к
и
н
.
´
´
´
´
п
а
*
л
а
м
а
у
к
л
о
н
,
о
т
к
о
с
.
´
´
´
´
п
а
*
*
а
й
а
1
)
к
о
р
з
и
н
а
-
2
)
н
а
в
е´
с
ප තය´ ා 4


පතයා палитаиā м. 1) седо´й челове´´к´;

2) стари´´к´.

පතාව па итāва ж. 1) седа´я же´´нщи-

на; 2) стару´ха.

ප палиду осн. от පව;´ ~ කර

නවා по´ртить, вреди´´ть.

පප па иппу осн. от පව´ ~

දමනවා а) полирова´ть, шлифова´ть, ло-

щи´´ть;´ б) сма´зывать; в) придава´ть к´раси´´-

вый вид.

පව па иппува полиро´вк´а, пли-

фо´вка, гля´нец.

පය палийа месть, отмше´´ние; පයට

из ме´´сти.

පයා палийā м. мо´й цик´, пра´чк´а.

පස палиса цит; ~ පානවා держа´ть

шит, прик´рыва´ться щито´м.

පකාරයා па искāрайа м. щитоно´сец.

පහ па иха см. පස.

ප палу 1) сыпь на к´о´ж´е;´ 2) по´чк´и

(растений).

ප павуду осн. от පව´ ~ කරනවා

вреди´´ть, по´ртить.

පව палудува вред, по´рча.

පලඵවා па элувā м. к´озёл.

ප пал 1. грязь; 2. 1) плохо´й; හ ~

о´чень плох о´й; 2) т ря´зный, отврати´´тельный,

воню´ чий;´ 3) гнило´й, испо´рченный;´~වනවා

гнить, разлага´ться, по´ртиться;´ 4) су´ший,

я´вный, отья´вленный; ~ දාඩනවා бол-

та´ть, нести´´ чепуху´.

පකම палк´ама трязь; вонь-´ гниль.

පගය палгатийа см. පකම

පගද палганда злово´ние.

පරැව па дпрува сто´чнап труба´.

පමාක па мāṅиккам ж´еле´´зный

к´упор о´с.

පලංකය палйаñк´айа к´рова´ть.

පලාණය палйāṅайа седло´.

පල 1 пал а 1) дно (рек´);´ 2) весло´.

පල 11 палла послелог к´ляну´сь1

පල 111 палла оот. боб.

පලය па лак´кийа носи´лк´и, па-

ланк´и´н.

පලම па лама ук´ло´н, отк´о´с.

පලය па айа 1) к´орзи´на-´ 2) наве´´с.