4
´
´
´
п
а
х
а
т
1
)
н
и´
з
к
и
й
;
2
)
н
и´
з
м
е
н
н
ы
й
,
´
´
´
´
п
о
д
л
ы
й
*
3
)
с
к
р
о
м
н
ы
й
,
п
р
ю
с
т
о
й
;
~
´
´
´
´
а
)
о
п
у
с
к
а
т
ь
;
б
)
п
о
н
и
ж
а
т
ь
;
о
с
л
а
б
л
я
т
ь
;
в
)
´
,
´
´
у
н
и
ж
а
т
ь
´
~
т
о
н
у
т
ь
о
п
у
с
к
а
т
ь
с
я
.
н
а
д
н
о
´
´
п
а
х
а
д
а
н
а
в
ā
1
)
д
е´
л
а
т
ь
я
с
н
ы
м
;
.
´
´
р
а
з
ь
я
с
н
я
т
ь
;
2
)
п
р
о
с
в
е
щ
а
т
ь
´
п
а
х
а
д
а
в
а
н
а
в
ā
1
)
о
ч
и
щ
а
т
ь
-
´
´
´
´
´
,
´
2
)
в
ы
я
с
н
я
т
ь
р
а
с
п
у
т
ы
в
а
т
ь
;
3
)
у
б
е
ж
д
а
т
ь
-
.
´
р
а
с
с
е´
и
в
а
т
ь
(
с
о
м
н
е
н
и
я
)
´
п
а
х
а
д
и
н
а
в
ā
1
)
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
я
.
´
´
´
я
с
н
ы
м
,
п
р
о
я
с
н
я
т
ь
с
я
;
2
)
б
ы
т
ь
д
о
в
о
л
ь
н
ы
м
.
´
п
а
х
а
д
э
в
и
й
а
д
в
о
р
е´
ц
-
´
´
,
´
п
а
х
а
н
а
л
а
м
п
а
с
в
е
т
и´
л
ь
н
и
к
;
с
в
е
.
´
ч
а
´
´
п
а
х
а
н
а
в
а
п
а
я
т
ь
,
с
п
а
и
в
а
т
ь
;
.
´
с
в
а
р
и
в
а
т
ь
´
*
п
а
х
а
н
1
)
у
т
р
е
н
н
и
й
;
~
´
,
´
´
(
)
у
т
р
е
н
н
я
я
з
в
е
з
д
а
п
е
н
е´
р
а
;
~
´
,
´
р
а
с
с
в
е
т
а
т
ь
н
а
с
т
у
п
а
т
ь
(
о
б
у
т
р
е
)
;
´
´
~
а
)
у
т
р
о
;
б
)
в
о
с
х
о
д
(
с
о
л
н
ц
а
)
,
-
´
´
´
р
а
с
с
в
е´
т
;
2
)
л
а
м
п
о
в
ы
й
;
~
(
ඩ
)
ф
и
´
,
´
´
т
и
л
ь
л
а
м
п
ы
с
в
е
ч
и´
;
~
*
(
)
-
,
´
´
ф
о
н
а
р
н
ь
й
с
т
о
л
б
;
~
ද
(
)
п
о
д
´
´
´
´
´
с
т
а
в
к
а
д
л
я
л
а
м
п
ы
;
п
ю
д
с
в
е´
ч
н
и
к
;
~
´
´
р
я
д
л
а
м
п
;
~
(
*
)
п
л
а
м
я
л
а
м
п
ы
,
.
´
с
в
е
ч
и
*
´
*
*
п
а
х
а
н
э
л
и
й
а
1
)
у
т
р
е
н
н
и
й
*
.
´
с
в
е
т
-
2
)
с
в
е
т
л
а
м
п
ы
*
´
´
п
а
х
а
в
к
а
т
у
р
а
ш
и
п
ц
ы
(
д
л
я
*
.
с
н
я
т
и
я
н
а
г
а
р
а
)
*
.
´
´
.
п
а
х
а
н
к
и
н
н
ā
м
с
о
р
о
к
а
*
.
.
п
а
х
а
н
д
а
м
а
и
а
с
м
*
´
´
1
а
х
а
й
а
1
)
с
р
е´
д
с
т
в
о
,
м
е´
т
о
д
;
2
)
*
.
´
п
у
т
ь
,
с
п
о
с
о
б
*
´
´
´
´
п
а
х
а
р
а
у
д
а
р
;
ш
л
е
п
о
к
;
~
*
-
´
´
´
(
)
п
о
л
у
ч
а
т
ь
у
д
а
р
ы
,
б
ы
т
ь
и
з
б
и
*
.
´
´
т
ы
м
;
~
б
и
т
ь
,
у
д
а
р
я
т
ь
*
´
п
а
х
а
р
а
н
а
в
ā
1
)
о
х
в
а
т
ы
в
а
т
ь
,
1
-
´
´
´
´
п
ю
р
а
ж
а
т
ь
(
о
б
о
л
и
)
;
2
)
о
п
о
р
о
ж
н
я
т
ь
,
о
ч
и
*
.
´
ш
а
т
ь
(
ж
е
л
у
д
о
к
)
1
´
п
а
х
а
р
а
с
1
)
т
в
ё
р
д
ы
й
,
п
л
о
т
н
ы
й
;
1
.
´
´
2
)
т
р
у
б
ы
й
,
ж
ё
с
т
к
и
й
1
´
´
п
а
х
а
л
у
в
а
с
у
х
а
я
н
е
п
о
л
и
в
н
а
п
1
-
.
´
з
е
м
л
я
1
.
´
.
в
а
х
а
в
а
н
а
р
е
ч
в
р
о
з
ь
,
о
т
д
ё
л
ь
н
о
1
පහ  4


පහ пахат 1) ни´´зк´ий; 2) ни´´зменный,

по´длый 3) ск´ро´мный, прюсто´й; ~ කරනවා

а) опуск´а´ть; б) понижа´ть; ослабля´ть; в)

унижа´ть´ ~ වනවා тону´ть, опуска´ться

на дно.

පහදනවා пахаданавā 1) де´´лать я´сным;

разьясня´ть; 2) просвеща´ть.

පහදවනවා пахадаванавā 1) очища´ть-

2) выясня´ть, распу´тывать;´ 3) убеж´да´ть-´

පහ අනවා рассе´´ивать (сомнения).

පහනවා пахадинавā 1) станови´´ться

я´сным, проясня´ться; 2) быть дово´льным.

පහදය пахадэвийа дворе´´ц.

පහන пахана ла´мпа, свети´´льник´; све-

ча´.

පහනවා па х анава пая´ть, спа´ивать ;

сва´ривать.

පහ пахан 1) у´тренний; ~ තරැව

(තාරකාව) у´тренняя звезда´, пене´´ра; ~

වනවා рассвета´ть, наступа´ть (об утре);

~ ලාව а) у´тро; б) восхо´д (солнца),

рассве´´т; 2) ла´мповый;´ ~ කඩය (ඩ) фи-

ти´ль ла´мпы, свечи´´; ~ කව (න)

фона´рньй столб;´ ~ කද (ර, රැක) под-

ста´вк´а для ла´мпы; пюдсве´´чник´; ~ මය

ряд ламп; ~ දැල ( ළ) пла´мя ла´мпы,

с вечи´.

පහ ළ ය паханэлийа 1) у´тренний

свет- 2) свет ла´мпы.

පහකර пахавк´атура шипцы´ (для

снятия нагара) .

පහ වා паханкиннā м. соро´к´а.

පහදමය пахандамаиа см. පදම.

පහය 1ахайа 1) сре´´дство, ме´´тод; 2)

путь, спо´соб.

පහර пахара уда´р; шлепо´к´;´ ~ කනවා

(ලබනවා) получа´ть уда´ры, быть изби´-

тым;´ ~ දනවා бить, ударя´ть.

පහරනවා пахаранавā 1) ох ва´тывать, 1

пюража´ть (о боли);´ 2) опорож´ня´ть, очи-

ша´ть (желудок). 1

පහර пахарас 1) твёрдый, пло´тный; 1

2) т ру´бый, жёстк´ий. 1

පහව па х алува суха´я неполивна´п 1

земля´ . - 1

පහව вахава нареч. врозь, отдё´льно.1