-
*
*
4
-
´
´
´
(
*
)
п
о
с
у
д
а
д
л
я
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е´
н
и
я
п
и´
-
´
´
´
´
;
щ
и
~
(
)
к
у
х
н
я
;
2
)
с
в
а
.
´
,
´
´
´
;
р
е
н
н
ы
й
о
т
в
а
р
е
н
н
ы
й
;
3
)
с
п
е´
л
ы
й
з
р
е´
л
ы
й
-
´
´
.
п
ā
к
а
д
ж
а
й
а
м
е
д
с
к
о
п
л
е´
н
и
е
г
а
.
´
,
з
о
в
м
е
т
е
о
р
и´
з
м
;
´
´
´
п
ā
к
а
й
а
1
)
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е´
н
и
е
п
и´
щ
и
-
´
´
´
2
)
в
ы
в
а
р
и
в
а
н
и
е
;
3
)
с
о
з
р
е
в
а
н
и
е
;
4
)
п
о
с
у
.
´
´
;
´
д
а
´
5
)
п
а
н
и
к
а
.
´
´
.
п
а
к
а
й
ā
м
м
о
л
о
д
о
е
ж
и
в
о
т
н
о
е
.
´
´
п
ā
к
а
р
а
л
о
д
ы
ж
к
а
-
,
´
п
а
к
а
р
а
н
а
в
ā
1
)
б
р
о
с
а
т
ь
м
е
´
´
,
´
;
´
т
а
т
ь
2
)
о
т
п
л
а
ч
и
в
а
т
ь
о
т
в
е
ч
а
т
ь
т
е´
м
ж
е
.
´
с
а
м
ы
м
;
м
с
т
и
т
ь
.
´
´
п
ā
к
а
г
ā
р
а
й
а
к
у
х
н
я
-
´
´
*
п
ā
к
и
м
а
1
)
с
в
а
р
е
н
н
ы
й
;
2
)
с
о
з
р
е´
в
.
ш
и
й
.
´
´
´
*
п
ā
к
у
к
а
й
а
п
о
в
а
р
.
´
´
´
п
а
к
Ə
й
у
р
у
к
о
л
ь
ц
о
н
а
н
о
г
е
-
´
,
´
´
п
ā
к
к
у
а
м
а
п
о
д
а
р
о
к
н
а
г
р
а
.
´
´
д
а
,
в
о
з
н
а
г
р
а
ж
д
е´
н
и
е
.
*
п
ā
к
й
а
с
о
л
ь
-
,
´
п
ā
к
š
ā
й
а
а
ч
а
с
т
и´
ч
н
ы
й
н
е
.
´
п
о
л
н
ы
й
-
,
´
п
ā
к
š
и
к
а
1
)
ч
а
с
т
и´
ч
н
ы
й
н
е
.
´
´
´
п
о
л
н
ы
й
;
р
а
с
к
о
л
ю
т
ь
й
;
2
)
п
р
и
в
е´
р
ж
е
н
н
ы
й
-
´
.
п
а
к
š
*
и
к
а
й
ā
м
п
р
и
в
е´
р
ж
е
.
´
´
,
н
е
ц
с
т
о
р
о
н
н
и
к
-
´
´
.
п
ā
к
х
а
а
й
ā
м
е
р
е
т
и´
к
,
б
е
з
.
´
´
´
б
о
ж
н
и
к
;
´
,
´
п
а
г
а
н
а
в
ā
1
)
т
о
п
т
а
т
ь
д
а
в
и´
т
ь
´
*
*
у
г
н
е
т
а
т
е
л
ь
;
*
*
*
.
´
´
у
г
н
е
т
а
е
м
ы
й
´
2
)
м
о
л
о
т
и´
т
ь
(
з
е
р
н
о
)
.
´
´
´
-
п
ā
н
а
к
а
й
а
ж
е
л
у
д
о
ч
н
ы
й
с
о
к
.
´
´
*
п
ā
н
а
к
п
и
щ
е
в
а
р
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
-
´
п
ā
н
а
н
а
1
)
в
а
р
я
*
ц
и
й
с
я
;
2
)
с
о
з
р
е
-
´
´
´
´
в
а
ю
ш
и
й
-
3
)
п
и
щ
е
в
а
р
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
4
)
с
л
а
б
и
-
´
´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
~
д
а
в
а
т
ь
с
л
а
б
и
т
е
л
ь
´
´
´
´
н
о
е
п
р
о
ч
и
щ
а
т
ь
ж
е
л
у
д
о
к
-
~
.
´
с
л
а
б
и
т
ь
.
´
.
´
п
ā
н
а
н
а
к
а
х
и
м
б
у
р
а
-
´
.
п
ā
ч
а
н
а
й
а
1
)
м
е
д
п
о
н
о
с
;
2
)
о
т
.
´
´
´
´
в
а
р
;
л
е
к
а
р
с
т
в
о
-
.
п
а
ч
а
н
а
р
ō
г
а
й
а
м
е
д
п
ю
.
´
н
о
с
,
´
´
.
п
а
н
а
н
и
б
о
т
п
а
ч
а
н
и
(
в
и
д
о
р
е
х
а
.
.
у
п
о
т
р
к
а
к
с
л
а
б
и
т
е
л
ь
н
о
е
)
පාකජ - 4


(භාඩය) посу´да для приготовле´´ния пи´´-

щи; ~ ශා´ලාව (ථානය) к´у´хня; 2) сва´-

ренный;´ отва´ренный; 3) спе´´лый, зре´´лый.

පාකජය пāкаджайа мед. скопле´´ние га´-

зов, метеори´´зм.

පාකය пāк´айа 1) приготовле´´ние пи´´щи;

2) выва´ривание; 3) созрева´ние; 4) посу´-

д´а;´ 5) па´ник´а.

පාකයා пакайā м. молодо´е живо´тное.

පාකර пāкара лоды´ ж´ка.

පාකරනවා пакаранавā 1) броса´ть, ме-

та´ть; 2) отпла´чивать, отвеча´ть те´´м же

са´мым; мстить.

පාකාගාරය пāкагāрайа к´у´хня.

පා ම пāкима 1) сва´ренный; 2) созре´´в-

ший.

පාකය´ ා пāкук´айа по´вар.

පායරැ пакƏйуру к´ольцо´ на ноге´.

පාඩම пāк´куḋама пода´рок, награ´-

да, вознаграж´де´´ние.

පාක пāкйа соль.

පාෂායණ пāкšāйаṅа части´´чный, не-

по´лный.

පාක пāкšика 1) части´´чный, не-

по´лный; раско´лють й; 2) приве´´рженный.

පාකයා пакšикайā м. приве´´рже-

нец, сторо´нник´.

පාඛඩයා пāкхаṅḋайā м. ерети´´к´, без-

бо´ж´ник´.

පාගනවා паганавā 1) топта´ть, дави´´ть;

පාගනා угнета´тель; පාග ලබනා

угнета´емый´ 2) молоти´´ть (зерно).

- පාවකය пāнакайа ж´елу´дочный сок´.

පාව пāнак´ пищевари´´тельн ый.

පාවන пāнана 1) варя´ цийся; 2) созре-

ва´юший- 3) пищевари´´тельный;´ 4) слаби´-

тельный; ~ කරවනවා дава´ть слаби´тель-

ное прочища´ть желу´док´-´ ~ වනවා

сла´бить.

පාවනක пāнанак´а хим. бура´.

පාවනය пāчанайа 1) мед. поно´с; 2) от-

ва´р ;´ лек´а´рство.

පාවනරගය пачанарōгайа мед. пю-

но´с.

පාව панани бот. па´чани (´вид ореха,

употр. как слабительное).